Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Uwaga kierowcy! Utrudnienia drogowe na ul. Kolejowej

W zwi?zku z remontem nawierzchni drogowej wjazdu na dworzec autobusowy przy ul. Kolejowej, z czwartku na pi?tek /z 21 na 22 lipca/ do niedzieli 24 lipca wyst?pi? utrudnienia drogowe na odcinku od skrzy?owania ul. Kolejowej z ul. Wycz?kowskiego do zjazdu z ul. Kolejowej do dworca autobusowego.

Og?oszenie o prac? - umowa zleceniePoszukujemy osb ch?tnych do pomalowania urz?dze? na placach zabaw usytuowanych na terenie Gminy Bytom w ramach umowy zlecenia.
Planowany termin wykonania prac: do 2 miesi?cy od dnia podpisania umowy zlecenia.

Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkach

Nowe ro?liny kwitn? na bytomskich placach, skwerach i wysepkachDo ko?ca sierpnia potrwaj? prace zwi?zane z nowymi nasadzeniami ro?lin wieloletnich. Ekipy pracownikw dzia?u zieleni Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw mo?na by?o ju? spotka? m.in. przy ul. Miarki na wje?dzie w ul. Chorzowsk? oraz na wysepce przy ul. Rostka.

Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymieniona

Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymienionaNa pierwszym odcinku ulicy Katowickiej od ul. Matejki do ul. Korfantego, w torze w kierunku centrum miasta, zako?czy?a si? wymiana uszkodzonych i klawiszuj?cych p?yt w jezdni oraz na torowisku. Prace zlecone przez sp?k? Tramwaje ?l?skie oraz Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu, zosta?y zrealizowane na podstawie udzielonej gwarancji przez wykonawc? robt zwi?zanych z przebudow? torowiska i uk?adu drogowego w ul. Katowickiej - firm? NDI Sopot SA.

Co s?ycha? na placu budowy ul. Dworcowej?

Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki.Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Wykonawca - firma HUCZ Sp. z o.o. kontynuuje prace zwi?zane z sieci? elektryczn?, aktualnie wykonuj?c rury os?onowe i podej?cia do budynkw, a tak?e realizuje prace zabezpieczaj?ce kana?u technologicznego od ul. Moniuszki do pl. Ko?ciuszki oraz pod??czenia odwodnienia do budynkw.

KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWYCH UTRUDNIE? W RUCHU DROGOWYM NA UL. KILARA ORAZ TUWIMA

W dniu dzisiejszym na ul. Kilara oraz ul. Tuwima rozpocz??y si? prace zwi?zane z remontem bie??cym nawierzchni drg, prace mog? potrwa? do 29.07.2022 r. Termin zako?czenia robt jest uzale?nione od warunkw atmosferycznych.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezw?ocznie po zako?czeniu prac.

Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i o stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.

Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla

Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka KachlaZako?czy? si? monta? oraz instalacja 42 nowych latarni w Parku im. Franciszka Kachla przy Stawie P?nocnym. Tym samym, wybrany niedawno przez internautw jako najpi?kniejsze zielone miejsce na ?l?sku park, zyska? w?a?nie dodatkowe o?wietlenie. Dzi?ki temu, przy Stawie P?nocnym jest nie tylko bezpieczniej, ale miejsce to jest bardziej dost?pne i przyjazne mieszka?com. Warto?? ca?ej inwestycji zrealizowanej z bud?etu miasta wynosi oko?o 300 tys. z?.

Na ul. Powsta?cw ?l?skich i ul. Sandomierskiej dzi? b?d? jutro rozpoczn? si? prace zwi?zane z remontem cz?stkowym nawierzchni drg, prace mog? potrwa? do 19.07.2022 r. Zako?czenie robt jest uzale?nione od warunkw atmosferycznych.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezw?ocznie po zako?czeniu prac.

Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i o stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.

17 kobiet z Ukrainy, ktre zarejestrowa?y si? jako osoby bezrobotne, zosta?o zatrudnionych z pocz?tkiem lipca w Miejskim Zarz?dzie Drg i MostwNajpierw by?a rejestracja w Powiatowym Urz?dzie Pracy, a p?niej rozmowy i spotkania z pracodawc?, ktry okre?li? warunki i zakres prac. 17 kobiet z Ukrainy, ktre zarejestrowa?y si? jako osoby bezrobotne, zosta?o zatrudnionych z pocz?tkiem lipca w Miejskim Zarz?dzie Drg i Mostw, gdzie b?d? zajmowa? si? utrzymaniem i obs?ug? terenw zieleni miejskiej w naszym mie?cie.

Wi?cej zieleni i nowe meble na bytomskim Rynku

Monta? mebli miejskich na RynkuNa Rynku rozpocz?? si? monta? mebli miejskich, na ktrych posiedzimy i pole?ymy w otoczeniu zieleni, ktra tak?e pojawi si? w samym sercu miasta. Zagospodarowanie ma?ej architektury i zieleni na Rynku to projekt rozwijany przez Miejski Zarz?d Drg i Mostw przez ostatnie dwa lata.

Pozostałe aktualności:

 1. Komunikat dotycz?cy wy??czenia sygnalizacji drogowej na skrzy?owaniu ul. K. Miarki Chorzowska Siemianowicka Katowicka oraz skrzy?owaniu ul. Chorzowska - Tuwima w Bytomiu
 2. Plac zabaw w Parku Konopnickiej ju? gotowy
 3. Likwidacja dzikiego wysypiska przy ulicy Krzy?owej
 4. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWYCH UTRUDNIE? W RUCHU DROGOWYM NA UL. KOLEJOWEJ
 5. Rewitalizacja ul. Dworcowej. Co dzieje si? na placu budowy?
 6. Wizyta delegacji z Kansas City - Bytom przyk?adem dobrej mobilno?ci
 7. Kurtyny wodne nas och?odz?. Na ulice wyjecha?y rwnie? polewaczki
 8. W Parku Kachla przy Stawie P?nocnym powstan? 42 nowe latarnie
 9. Nowe tereny inwestycyjne w Rozbarku skomunikowane z ul. Siemianowick?
 10. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWYCH UTRUDNIE? W RUCHU DROGOWYM NA UL. MIECHOWICKIEJ NA ODCINKU OD AL.J.N.JEZIORA?SKIEGO DO UL. KONSTYTUCJI
 11. Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej
 12. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.KATOWICKIEJ
 13. TYMCZASOWE UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. WITCZAKA
 14. Likwidacja dzikich wysypisk na Stroszku
 15. Likwidacja dzikiego wysypiska przy ulicy Chorzowskiej oraz Krzy?owej wiadukt
 16. Likwidacja dzikiego wysypiska przy ulicy Hlonda
 17. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI W ZWI?ZKU Z ORGANIZACJ? IMPREZY PLENEROWEJ DNI BYTOMIA W DNIACH 24-26.06.2022R
 18. Skrzy?owanie ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej dopuszczone do ruchu
 19. Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych
 20. Termin sk?adania wnioskw o wydanie zezwole? na handel pod cmentarzami
 21. Ruszy? przetarg na kluczow? dla miasta inwestycj?
 22. Otwarcie Zielonej Strefy przy ul. Katowickiej
 23. Trwa naprawa studzienek wodno?ciekowych
 24. Awaria sygnalizacji drogowej
 25. Likwidacja dzikich wysypisk przy przy ulicach: Piekarska 43, Pi?sudskiego 15 i Powsta?cw Warszawskich 58
 26. Park Miejski im. Franciszka Kachla najpi?kniejszym zielonym miejscem na ?l?sku
 27. Dekoracyjne oprawy zdobi? Park Amendy
 28. Rusza warta 524 tys. z? przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach
 29. Uwaga mieszka?cy Domkw Fi?skich. Od dzisiaj b?d? wzmacniane oraz wyrwnywane drogi gruntowe
 30. Szkody grnicze
 31. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.STOLARZOWICKIEJ, FELI?SKIEGO, B?AWATKOWEJ I BARLICKIEGO
 32. Likwidacja dzikich wysypisk przy ulicy Topolowej
 33. Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy
 34. Na 57 miejskich placach zabaw trwa wymiana piasku
 35. Trwa nabr projektw w ramach Bytomskiego Bud?etu Obywatelskiego 2022/2023
 36. Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu
 37. Zako?czono kolejne prace na Rynku
 38. Likwidacja dzikich wysypisk przy ulicy Wroc?awskiej i Sk?adowej
 39. Kolejne prace na Rynku
 40. Zmiany organizacji ruchu na ul. Miarki
 41. Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Co nowego na placu budowy?
 42. MZDiM w Bytomiu, nie nad??a z napraw? latarni. Z?odzieje kradn? z nich kable. Nie stj, reaguj!
 43. By?y Pisanki zosta?y ukwiecone donice
 44. Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II na osiedlu gen. Zi?tka dobiega ko?ca
 45. Wiosenne sprz?tanie w mie?cie. Trwa czyszczenie wiat przystankowych, szaletw miejskich i przej?? podziemnych.
 46. Wymiana zniszczonych elementw i opraw o?wietlenia dekoracyjnego na Placu Grunwaldzkim oraz przy ulicy Rycerskiej
 47. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWYCH UTRUDNIE? W RUCHU DROGOWYM NA UL. KAROLA MIARKI OD UL. ROSTKA DO POSESJI NR. 40
 48. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWYCH UTRUDNIE? W RUCHU DROGOWYM NA ALEI JANA NOWAKA-JEZIORA?SKIEGO
 49. Poprawa bezpiecze?stwa i komfortu jazdy. Rusza warta ponad 483 tys. z? przebudowa ul. Gwareckiej
 50. KOMUNIKAT DOTYCZ?CY WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.GWARECKIEJ