Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej

Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. KatowickiejUszkodzone i klawiszuj?ce p?yty w jezdni oraz na torowisku w ulicy Katowickiej zostan? wymienione w ramach prac gwarancyjnych, ktre rozpoczn? si? ju? w poniedzia?ek 27 czerwca 2022 r. Miejski Zarz?d Drg i Mostw w po?owie 2021 roku zg?osi? wykonawcy przebudowy ul. Katowickiej konieczno?? wykonania niezb?dnych napraw uszkodzonych p?yt granitowych. Po przygotowaniu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu materia?w budowlanych, wykonawca rozpoczyna realizacj? prac.

- Podczas wizji lokalnej w po?owie zesz?ego roku na ul. Katowickiej z udzia?em wykonawcy zosta?y wskazane uszkodzenia w p?ytach granitowych. Uszkodzenia pojawi?y si? na kraw?dziach p?yt, widoczne s? tak?e liczne sp?kania, wykruszenia, a tak?e odspojenie cz??ci p?yt od pod?o?a - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia. - Wykonawca zobowi?za? si?, ?e dokona gwarancyjnej naprawy i wymieni uszkodzone p?yty oraz wdro?y nowe rozwi?zania, ktre pozwol? w przysz?o?ci unikn?? podobnych zdarze?. Teraz rozpoczyna si? realizacja napraw gwarancyjnych - podkre?la wiceprezydent Micha? Bieda.

Nowa organizacja ruchu w zwi?zku z remontem

W zwi?zku z pracami naprawczymi organizacja ruchu na ul. Katowickiej od poniedzia?ku ulegnie zmianie. Od godzin porannych ul. Katowicka zostanie zamkni?ta dla ruchu samochodowego na odcinku od ul. Korfantego do ul. Matejki. Ruch na tym odcinku zostanie utrzymany dla pieszych, rowerzystw oraz dla komunikacji tramwajowej.
Na czas prowadzonych robt zostan? wyznaczone objazdy: dla kieruj?cych poruszaj?cych si? w kierunku ul. Matejki objazd zostanie poprowadzony ulicami Korfantego i Krakowsk?, natomiast dla kieruj?cych poruszaj?cych si? w kierunku ul. Katowickiej objazd zostanie poprowadzony ulicami Krakowsk?, Jzefczaka i Piastw Bytomskich.

Apelujemy do kierowcw o zachowanie ostro?no?ci oraz prosimy o stosowanie si? do zmian organizacji ruchu.

Przypomnimy, ?e we wrze?niu 2019 roku po modernizacji torowiska tramwajowego na ul. Katowickiej przywrcono ruch tramwajw, za? drog? dopuszczono do ruchu ko?owego pod koniec grudnia tego samego roku. Nieca?e 2 lata po oddaniu do u?ytku przebudowanej ul. Katowickiej, mieszka?cy zacz?li zwraca? uwag? na zwi?kszony ha?as poruszaj?cych si? samochodw i tramwajw, a tak?e pojawiaj?ce si? sp?kania. Wizja lokalna na ul. Katowickiej potwierdzi?a nie tylko p?kni?cia, odpryski na p?ytach, odspojenia od pod?o?a, ale tak?e pojawiaj?cy si? bia?y py?, ktry jest skutkiem ?cierania si? pracuj?cych pod naciskiem p?yt. Dlatego Miejski Zarz?d Drg i Mostw w po?owie 2021 roku zg?osi? wykonawcy przebudowy ul. Katowickiej konieczno?? wykonania niezb?dnych napraw.

Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej Od poniedzia?ku rozpoczn? si? naprawy gwarancyjne na ul. Katowickiej

Autor zdj?? : Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek