Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Dzia? administracji i decyzji

Odszkodowania za poniesione straty na zdrowiu i mieniu wynik?e ze zdarze? w pasie drogowym

karta informacyjna - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena K?sek - Bzd?ga pokj nr 222, tel. (32) 3969776


Zaj?cie pasa drogowego wymagaj?ce decyzji administracyjnej w trakcie prowadzenia robt

karta informacyjna - dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zaj?cie pasa drogowego
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym
-
dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zawieszenie reklamy w pasie drogowym
-
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urz?dze? w pasie drogowym
-
dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Gra?yna Pawlaczek - pokj nr 222, tel. (32) 3969777


Zaj?cie pasa drogowego niewymagaj?ce decyzji administracyjnej

karta informacyjna - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

El?bieta Jurgens pokj nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasi?ska pokj nr 222, tel. (32) 3969776


Pozwolenie na zaj?cie pasa drogowego na prawach wy??czno?ci w celu prowadzenia dzia?alno?ci

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF   /   dokument Word

Dodatkowych informacji udziela:

El?bieta Jurgens pokj nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasi?ska pokj nr 222, tel. (32) 3969776


Uzyskanie pozwolenia na zaj?cie pasa drogowego

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek (bez naruszania nawierzchni) - dokument PDF   /   dokument Word

Dodatkowych informacji udziela:

El?bieta Jurgens pokj nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasi?ska pokj nr 222, tel. (32) 3969776


Dzier?awa terenu poza pasem drogowym

          karta informacyjna - dokument PDF

          wniosek  o zawarcie umowy na wydzier?awienie nieruchomo?ci gruntowej pod
          ustawienie kiosku przeno?nego - dokument PDF
          wniosek na prowadzenia dzia?alno?ci handlowej - dokument PDF
          wniosek na prowadzenie dzia?alno?ci promocyjnej - dokument PDF
          wniosek na ustawienie kawiarenki letniej - dokument PDF
          wniosek na ustawienie kontenerw na odzie? - dokument PDF
          wniosek na ustawienie namiotu cyrkowego - dokument PDF
          wniosek na ustawienie no?nika reklamowego - dokument PDF
          wniosek pod ustawienie urz?dze? technicznych - dokument PDF
          wniosek na prowadzenie dzia?alno?ci SK?ADOWO-MAGAZYNOWEJ - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

         Aneta Mliczak - pokj nr 202, tel. (32) 3969778

         Magdalena Okwieci?ska - pokj nr 202, tel. (32) 3969778

    


WARUNKI ZAJ?CIA PASA DROGOWEGO BEZ NARUSZENIA NAWIERZCHNI

1. Projekt organizacji ruchu nale?y opracowa? w przypadku wp?ywu na ruch drogowy prowadzonych robt (Dz. U. z 2006 r. poz. 1264 t.j. 1 ust 3 pkt 2). Konieczno?? opracowania projektu zmiany organizacji ruchu jest okre?lona na etapie uzgodnie? z zarz?dc? drogi przed wydaniem decyzji na zaj?cie pasa drogowego.


2. W przypadku kiedy projekt zmiany organizacji ruchu jest wymagany jego zatwierdzenie powinno stanowi? za??cznik do wniosku o zaj?cie pasa drogowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)


3. Maj?c na uwadze powy?sze celem uzgodnienia warunkw przeprowadzenia planowanych robt jest przed?o?enie planu sytuacyjnego wykonanego na mapie zasadniczej wykonanej w skali 1:500 na ktrej nale?y zaznaczy? obszar zaj?cia pasa drogowego wraz z pe?nym zwymiarowaniem zajmowanego terenu oraz tereny pomi?dzy planowanym zaj?ciem a kraw?dzi? jezdni.


4. Projekt organizacji ruchu nie b?dzie wymagany w przypadku:
Zaj?cia chodnika, na ktrym nie jest dopuszczone parkowanie pojazdw pod warunkiem pozostawienia dla ruchu pieszego minimum 1,5 m szeroko?ci chodnika lub minimum 1 m szeroko?ci chodnika w przypadku gdy jest on oddzielony od jezdni ziele?cem.
Zaj?cie ziele?ca pod warunkiem zachowania minimalnych skrajni drogowych.
MZDiM Bytom w szczeglnych przypadkach pomimo spe?nienia w/w warunkw mo?e za??da? opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.
Przed przyst?pieniem do robt nale?y dokona? protokolarnego przekazania terenu a po ich zako?czeniu protokolarnego odbioru z uwzgl?dnieniem przywrcenia sta?ej organizacji ruchu.


5. Pod konstrukcj? wsporcz? rusztowania nale?y stosowa? podk?ady drewniane.


6. W przypadku uszkodzenia konstrukcji drogi (podbudowa + nawierzchnia) naprawa nast?pi kosztem i staraniem wnioskodawcy o wydanie decyzji w uzgodnieniu i nadzorze MZDiM Bytom.


7. Jednostka zajmuj?ca odcinek pasa drogowego odpowiedzialna jest ca?kowicie za:
Szkody wyrz?dzone osobom trzecim i ewentualne uszkodzenia urz?dze? obcych oraz punktw geodezyjnych.
Bezpiecze?stwo ruchu ko?owego i pieszego w czasie prowadzenia robt.
Zabezpieczenie doj?? i dojazdw do posesji ze szczeglnym z uwzgl?dnieniem. s?u?b specjalnych (pogotowie, stra? po?arna, policja, s?u?by komunalne).
Odtworzenie uszkodzonych elementw oznakowania pionowego i poziomego oraz innych urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu drogowego.
Utrzymanie w sta?ej czysto?ci zaj?tego odcinka pasa drogowego oraz wywz na bie??co powsta?ego urobku.
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem urz?dze? odwodnienia ulicznego (wpusty uliczne). W razie ewentualnego zanieczyszczenia odwodnienia ulicznego, nale?y je oczy?ci? i udro?ni? na koszt wnioskodawcy.


Dzier?awa drg wewn?trznych stanowi?cych w?asno?? Gminy bytom i b?d?cych w zarz?dzie MZDiM w Bytomiu

Zarz?dzenie Prezydenta Miasta Bytom nr 207/21 z dnia 20 maja 2021

Wniosek nr 1- na prowadzenie robt i umieszczenie urzadze?

Wniosek nr 2 na rusztowanie, kontener, big-bag, wygrodzenie

Wniosek nr 3 - wniosek na wy??czno?? (handel)

Wniosek nr 4 zawiezenie/umieszczenie reklamy

Dodatkowych informacji udziela:

El?bieta Jrgens pokj nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasi?ska pokj nr 222, tel. (32) 3969776