Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Dział administracji i decyzji

Odszkodowania za poniesione straty na zdrowiu i mieniu wynikłe ze zdarzeń w pasie drogowym

karta informacyjna - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kąsek - Bzdęga – pokój nr 222, tel. (32) 3969776


Zajęcie pasa drogowego wymagające decyzji administracyjnej w trakcie prowadzenia robót

karta informacyjna - dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym
-
dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zawieszenie reklamy w pasie drogowym
-
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
-
dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Grażyna Pawlaczek - pokój nr 222, tel. (32) 3969777


Zajęcie pasa drogowego niewymagające decyzji administracyjnej

karta informacyjna - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Jurgens – pokój nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasińska – pokój nr 222, tel. (32) 3969776


Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia działalności

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF   /   dokument Word

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Jurgens – pokój nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasińska – pokój nr 222, tel. (32) 3969776


Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek (bez naruszania nawierzchni) - dokument PDF   /   dokument Word

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Jurgens – pokój nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasińska – pokój nr 222, tel. (32) 3969776


Dzierżawa terenu poza pasem drogowym

          karta informacyjna - dokument PDF

          wniosek  o zawarcie umowy na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej pod
          ustawienie kiosku przenośnego - dokument PDF
          wniosek na prowadzenia działalności handlowej - dokument PDF
          wniosek na prowadzenie działalności promocyjnej - dokument PDF
          wniosek na ustawienie kawiarenki letniej - dokument PDF
          wniosek na ustawienie kontenerów na odzież - dokument PDF
          wniosek na ustawienie namiotu cyrkowego - dokument PDF
          wniosek na ustawienie nośnika reklamowego - dokument PDF
          wniosek pod ustawienie urządzeń technicznych - dokument PDF
          wniosek na prowadzenie działalności SKŁADOWO-MAGAZYNOWEJ - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

         Aneta Mliczak - pokój nr 202, tel. (32) 3969778

         Magdalena Okwiecińska - pokój nr 202, tel. (32) 3969778

    


WARUNKI ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO BEZ NARUSZENIA NAWIERZCHNI

1. Projekt organizacji ruchu należy opracować w przypadku wpływu na ruch drogowy prowadzonych robót (Dz. U. z 2006 r. poz. 1264 t.j. § 1 ust 3 pkt 2). Konieczność opracowania projektu zmiany organizacji ruchu jest określona na etapie uzgodnień z zarządcą drogi przed wydaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego.


2. W przypadku kiedy projekt zmiany organizacji ruchu jest wymagany jego zatwierdzenie powinno stanowić załącznik do wniosku o zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)


3. Mając na uwadze powyższe celem uzgodnienia warunków przeprowadzenia planowanych robót jest przedłożenie planu sytuacyjnego wykonanego na mapie zasadniczej wykonanej w skali 1:500 na której należy zaznaczyć obszar zajęcia pasa drogowego wraz z pełnym zwymiarowaniem zajmowanego terenu oraz tereny pomiędzy planowanym zajęciem a krawędzią jezdni.


4. Projekt organizacji ruchu nie będzie wymagany w przypadku:
• Zajęcia chodnika, na którym nie jest dopuszczone parkowanie pojazdów pod warunkiem pozostawienia dla ruchu pieszego minimum 1,5 m szerokości chodnika lub minimum 1 m szerokości chodnika w przypadku gdy jest on oddzielony od jezdni zieleńcem.
• Zajęcie zieleńca pod warunkiem zachowania minimalnych skrajni drogowych.
MZDiM Bytom w szczególnych przypadkach pomimo spełnienia w/w warunków może zażądać opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać protokolarnego przekazania terenu a po ich zakończeniu protokolarnego odbioru z uwzględnieniem przywrócenia stałej organizacji ruchu.


5. Pod konstrukcję wsporczą rusztowania należy stosować podkłady drewniane.


6. W przypadku uszkodzenia konstrukcji drogi (podbudowa + nawierzchnia) naprawa nastąpi kosztem i staraniem wnioskodawcy o wydanie decyzji w uzgodnieniu i nadzorze MZDiM Bytom.


7. Jednostka zajmująca odcinek pasa drogowego odpowiedzialna jest całkowicie za:
• Szkody wyrządzone osobom trzecim i ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych oraz punktów geodezyjnych.
• Bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego w czasie prowadzenia robót.
• Zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji ze szczególnym z uwzględnieniem. służb specjalnych (pogotowie, straż pożarna, policja, służby komunalne).
• Odtworzenie uszkodzonych elementów oznakowania pionowego i poziomego oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz wywóz na bieżąco powstałego urobku.
• Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem urządzeń odwodnienia ulicznego (wpusty uliczne). W razie ewentualnego zanieczyszczenia odwodnienia ulicznego, należy je oczyścić i udrożnić na koszt wnioskodawcy.


Dzierżawa dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy bytom i będących w zarządzie MZDiM w Bytomiu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bytom nr 207/21 z dnia 20 maja 2021

Wniosek nr 1- na prowadzenie robót i umieszczenie urzadzeń

Wniosek nr 2 – na rusztowanie, kontener, big-bag, wygrodzenie

Wniosek nr 3 - wniosek na wyłączność (handel)

Wniosek nr 4 – zawiezenie/umieszczenie reklamy

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Jürgens – pokój nr 222, tel. (32) 3969777
Katarzyna Falfasińska – pokój nr 222, tel. (32) 3969776