Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny mieszcz?cy si? przy ul. Kwiatowej 29 od 1 marca 2014 r. by? zarz?dzany przez Miejski Zarz?d Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu a w zwi?zku z po??czeniem jednostek od 1 kwietnia 2020 r. zarz?dzany jest przez Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu. Na terenie cmentarza mie?ci si? Biuro Zarz?du Cmentarza Komunalnego, gdzie nale?y zg?asza? wszelkie sprawy zwi?zane mi?dzy innymi z pochowaniem zmar?ych, stawianiem nagrobkw, op?acaniem grobw.

Biuro cmentarza czynne jest od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8:00 do -16:00


Kontakt telefoniczny : stacjonarny (32) 42-04-790, tel. Komrkowy 691-454-943


Kontakt mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


W zakresie naszych us?ug mie?ci si? rwnie? opieka nad grobem, polegaj?ca na:

-myciu grobu, usuni?ciu starych wi?zanek oraz zapalenie znicza, koszt 50,00 z? (jednorazowo),

-myciu grobu, usuni?ciu starych wi?zanek oraz zapalenie znicza oraz z?o?enie wi?zanki z kwiatw koszt 80,00 z? (jednorazowo).


Us?ug? mo?na zleci? wielokrotnie, wg potrzeb.


Informujemy, ?e p?atno?ci nale?y dokonywa? na nr konta bankowego:

Getin Bank 50 1560 1049 0000 9030 0026 9702 lub bezpo?rednio w biurze cmentarza.


Szczeg?owy cennik op?at za us?ugi cmentarne za??cznik nr 2 do Zarz?dzenia Nr 273/20 z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Bytomiu


Jednocze?nie informujemy, ?e istnieje mo?liwo?? znalezienia grobu oraz zapalenia wirtualnego znicza poprzez wpisanie imienia i nazwiska osoby zmar?ej na stronie:

http://bytom.artlookgallery.com