Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Informacje podstawowe

Powstanie MZDiM:

  • Uchwa?a Nr XLIV/680/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. o utworzeniu jednostki bud?etowej pod nazw? Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu.
  • Uchwa?a wesz?a w ?ycie z dniem 1 sierpnia 2005 r.
  • Merytorycznym uzasadnieniem powo?ania jednostki by?a przede wszystkim nowelizacja ustawy o drogach publicznych (przekazanie samorz?dom pe?nych kompetencji w zakresie gospodarowania maj?tkiem drogowym i odpowiedzialno?ci za ten maj?tek).

Zakres dzia?ania:

  • MZDiM wykonuje obowi?zki zarz?dcy drogi na wszystkich drogach publicznych oraz na drogach wewn?trznych stanowi?cych w?asno?? gminy lub Skarbu Pa?stwa nieoddanych we w?adanie innym podmiotom, placach i ci?gach pieszych w granicach miasta Bytomia, z wyj?tkiem autostrad i drg ekspresowych, wynikaj?cych z ustawy o drogach publicznych zw?aszcza w zakresie:
    • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drg wraz z infrastruktur? techniczn? zwi?zan? z tymi drogami,
    • planowania, budowy, przebudowy, remontw, utrzymania i ochrony obiektw in?ynierskich na drogach okre?lonych powy?ej.