Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Dzia? Kanalizacji Deszczowej

Wydawanie warunkw technicznych prze??cze? do sieci kanalizacji deszczowej

Od dnia 1 stycznia 2021 zarz?dc? infrastruktury s?u??cej do odprowadzania wd opadowych i roztopowych jest Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu. Dla mieszka?cw i inwestorw oznacza to, ?e takie sprawy jak zlecenie na wydanie warunkw technicznych przy??czenia do sieci kanalizacji deszczowej, uzgodnienie projektu technicznego czy zlecenie nadzoru i odbioru ko?cowego przy??cza kanalizacyjnego deszczowego i/lub urz?dze? kanalizacyjnych realizuje MZDiM. W celu za?atwienia sprawy nale?y pobra? i zapozna? si? z informacjami zamieszczonymi poni?ej:

1. Procedury przy??czenia do sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wzorami Zlece? dost?pne s?:

POBIERZ: PROCEDURA PRZY??CZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

POBIERZ: 1 MZDIM ZLECENIE NA WYD. WARUNKW TECHN. KD
POBIERZ: 2 MZDIM ZLECENIE UZGODNIENIA PROJEKTU TECHNICZNEGO
POBIERZ: 3 MZDIM ZLECENIE NADZORU I ODBIORU KO?COWEGO

2. Przy??czenia do sieci kanalizacji deszczowej winny by? realizowane zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa wydanymi przez Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. dost?pnymi do pobrania:

https://bpk.pl/content/wytyczne-do-projektowania-i-wykonawstwa-na-sieciach-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-przylaczach-oraz-obiektach-i-urzadzeniach-technicznych-obowiazujacych-w-bytomskim-przedsiebiorstwie-komunalnym-spolce-z-oo-zalacznik-do-zarzadzenia-nr-352020-z-dnia-909202

3. Uzupe?nieniem wytycznych s? standardy naprawy oraz regulacji zwie?cze? studni kanalizacyjnych, wpustw drogowych oraz skrzynek uzbrojenia podziemnego na terenie drg publicznych Gminy Bytom, ktre mo?na pobra?:

http://www.mzdim.bytom.pl/index.php/standardy/2021 .
Wnioski w postaci wype?nionych formularzy Zlece? nale?y wysy?a? lub sk?ada? osobi?cie w siedzibie Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu.