Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Op?aty

Parkowanie pojazdw samochodowych w SPP jest p?atne w dni robocze (od poniedzia?ku do pi?tku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyj?tkiem parkingu pod Urz?dem Miejskim na ktrym op?aty s? pobierane w dni robocze w poniedzia?ki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do pi?tku od 8.00 do 15.00

Op?at? za postj nale?y wnie?? niezw?ocznie po rozpocz?ciu parkowania w parkomacie.

Minimalna op?ata wynosi 1,00 z? ,op?acenie dalszego parkowania nast?puje proporcjonalnie do wybranej d?ugo?ci czasu parkowania lub kwoty.

2,50 z? - za pierwsz? godzin? postoju,
3,00 z? - za drug? godzin? postoju,
3,60 z? - za trzeci? godzin? postoju,
2,50z? za czwart? i ka?d? kolejn? godzin? postoju.

INSTRUKCJA OBS?UGI PARKOMATU

1. Aby rozpocz?? wykupienie biletu naci?nij zielony przycisk
2. Aby rozpocz?? p?atno?? wybierz na ekranie p?atno?? za parkowanie, op?ata zawiadomienia b?d? bilet zero
3. Wprowad? numer rejestracyjny pojazdu i wci?nij przycisk zatwierd?
4. Wybierz kwot? celem naliczenia odpowiedniego czasu parkowania u?ywaj?c przyciskw dotykowych w grnej cz??ci ekranu po prawej stronie ( +1, +2, +5, -1)
5. Parkomat wy?wietli dok?adny czas (godzina i minuta) do ktrej postj b?dzie op?acony oraz wymagan? kwot?.
6. Wci?nij zatwierd? i wybierz form? p?atno?ci: Karta p?atnicza lub BLIK
7. Dokonaj p?atno?ci: przy?? kart? w wyznaczone miejsce lub wprowad? kod BLIK
8. Wybierz bilet w formie papierowej lub e-bilet (widoczny w systemie kontrolera). Bilet w formie papierowej umie?? za szyb? pojazdu w widocznym miejscu.
9. W razie potrzeby istnieje mo?liwo?? zmiany j?zyka poprzez naci?ni?cie odpowiedniej flagi pa?stwa w grnej cz??ci wy?wietlacza.

OP?ATY DODATKOWE

Nie op?acenie postoju, nie wy?o?enie biletu parkingowego, lub przekroczenie op?aconego czasu parkowania skutkuje na?o?eniem op?aty dodatkowej.
W przypadku gdy postj pojazdu odbywa? si? ponad op?acony czas postoju w danym dniu i jednocze?nie op?ata dodatkowa zostanie wniesiona w pe?nej wysoko?ci w ci?gu 7 dni od dnia nieuiszczenia op?aty 20 z?
W przypadku niedokonania op?aty za postj, op?ata dodatkowa uiszczona w pe?nej wysoko?ci w dniu wystawienia wezwania do jej uiszczenia wynosi 25 z?

W przypadku niedokonania op?aty op?ata dodatkowa uiszczona w pe?nej wysoko?ci w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia wynosi 50 z?

W przypadku niedokonania op?aty za postj op?ata dodatkowa uiszczona w pe?nej wysoko?ci w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia wynosi 150 z?
Op?ata dodatkowa sygnalizowana jest umieszczeniem za przedni? szyb? pojazdu Wezwania do uiszczenia op?aty dodatkowej.

Op?at? dodatkow? mo?na ui?ci?:
1) przelewem na nr konta:

GETIN Bank 39 1560 1049 2103 0104 6575 0007
z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz nr wezwania.
2) W parkomacie wybieraj?c na ekranie g?wnym opcj?: op?ata zawiadomienia


P?ATNO?CI MOBILNE (przez telefon komrkowy)

Op?at? za postj pojazdu w Strefie P?atnego Parkowania mo?na rwnie? dokonywa? przy u?yciu telefonu komrkowego. Szczeg?y na stronach:

https://www.skycash.com/parkowanie-przez-telefon/
http://www.mobilet.pl/ us?uga dost?pna rwnie? w aplikacjach mobilnych bankw PKO BP, Santander, Millenium, BNP Paribas, Alior Bank
http://www.cityparkapp.pl/
https://www.mpay.pl/
http://www.anypark.pl/


BEZP?ATNY BILET

Wprowadza si? zerowa stawk? op?aty dla kierowcw pojazdw samochodowych na okres do 20 minut w danym dniu jednorazowo, po prawid?owym pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrze?eniem, ?e bilet zerowy na dany numer rejestracyjny mo?na otrzyma? tylko raz dziennie.
Bilet zerowy z nieprawid?owym numerem rejestracyjnym nie upowa?nia do bezp?atnego postoju.

Klienci Urz?du Miejskiego mog? korzysta? z bezp?atnego postoju na parkingu pod UM Bytom przez pierwsz? godzin? parkowania. W tym celu nale?y pobra? w parkomatach znajduj?cych si? pod UM Bytom BILET ZEROWY.
W celu skorzystania z biletu zerowego niezb?dne jest prawid?owe wprowadzenie nr rejestracyjnego pojazdu.