Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, i? Karta parkingowa osoby niepe?nosprawnej nie jest w ?wietle przepisw polskiego prawa dokumentem uprawniaj?cym do bezp?atnego parkowania w miejscach, gdzie taka op?ata jest pobierana. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministrw oraz Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakw i sygna?w drogowych (Dz.U.nr 170 poz.1393 z p?n. zm.) uprawniona osoba niepe?nosprawna o obni?onej sprawno?ci ruchowej, kieruj?ca pojazdem samochodowym, oraz kieruj?cy pojazdem przewo??cy tak? osob? mog?, pod warunkiem zachowania szczeglnej ostro?no?ci, nie stosowa? si? do zakazw wyra?onych znakami: B-1, B-3, B-3a,  B-4, B-10, B-35, B-37, B-38, B-39.


Kwestia zwolnienia osb niepe?nosprawnych z op?aty za parkowanie w strefie p?atnego parkowania, pozostaje wi?c wy??cznie w gestii organw zarz?dzaj?cych tymi strefami (Rada Gminy (rada miasta), ustalaj?c stref? p?atnego parkowania: () mo?e wprowadzi? op?aty abonamentowe lub zrycza?towane oraz zerow? stawk? op?at dla niektrych u?ytkownikw drogi art. 13b pkt. 4 ustawy o drogach publicznych). Karta parkingowa s?u?y w takich przypadkach wy??cznie do identyfikacji pojazdw kierowanych, b?d? przewo??cych osoby niepe?nosprawne.


Uchwa?a Rady Miejskiej Nr XXVI/369/08 roku z dnia 24 kwietnia 2008 zmieniaj?ca Uchwa?? nr XX/283/2004, wprowadzi?a zapis, ktry zosta? utrzymany w aktualnie obowi?zuj?cej uchwale NR XVIII/242/15 z dnia 23 listopada 2015 r.:


posiadacze karty parkingowej osoby niepe?nosprawnej zwolnieni s? z op?at za parkowanie wy??cznie na zastrze?onym stanowisku postojowym oznakowanym znakiem D-18a z tabliczk? T-29 (tzw. koperta).


Parkowanie w pozosta?ych miejscach parkingowych le??cych w strefie p?atnego parkowania podlega op?acie.
Jednocze?nie pragniemy poinformawa?, i? wydawaniem kart osoby niepe?nosprawnej zajmuje si?: Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu DZIA? REHABILITACJI SPO?ECZNEJ pok. nr 04 Bytom, ul. Strzelcw Bytomskich 16, tel. (32) 388-67-04 :


http://www.mopr.bytom.pl/mopr/viewpage.php?page_id=5

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, i? Karta parkingowa osoby niepe?nosprawnej nie jest w ?wietle przepisw polskiego prawa dokumentem uprawniaj?cym do bezp?atnego parkowania w miejscach, gdzie taka op?ata jest pobierana. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministrw oraz Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakw i sygna?w drogowych (Dz.U.nr 170 poz.1393 z p?n. zm.) uprawniona osoba niepe?nosprawna o obni?onej sprawno?ci ruchowej, kieruj?ca pojazdem samochodowym, oraz kieruj?cy pojazdem przewo??cy tak? osob? mog?, pod warunkiem zachowania szczeglnej ostro?no?ci, nie stosowa? si? do zakazw wyra?onych znakami: B-1, B-3, B-3a,  B-4, B-10, B-35, B-37, B-38, B-39.

Kwestia zwolnienia osb niepe?nosprawnych z op?aty za parkowanie w strefie p?atnego parkowania, pozostaje wi?c wy??cznie w gestii organw zarz?dzaj?cych tymi strefami (Rada Gminy (rada miasta), ustalaj?c stref? p?atnego parkowania: () mo?e wprowadzi? op?aty abonamentowe lub zrycza?towane oraz zerow? stawk? op?at dla niektrych u?ytkownikw drogi art. 13b pkt. 4 ustawy o drogach publicznych). Karta parkingowa s?u?y w takich przypadkach wy??cznie do identyfikacji pojazdw kierowanych, b?d? przewo??cych osoby niepe?nosprawne.

Uchwa?a Rady Miejskiej Nr XXVI/369/08 roku z dnia 24 kwietnia 2008 zmieniaj?ca Uchwa?? nr XX/283/2004, wprowadzi?a zapis, ktry zosta? utrzymany w aktualnie obowi?zuj?cej uchwale Nr XV/204/13 z dnia 27 maja 2013 r.:

posiadacze karty parkingowej osoby niepe?nosprawnej zwolnieni s? z op?at za parkowanie wy??cznie na zastrze?onym stanowisku postojowym oznakowanym znakiem D-18a z tabliczk? T-29 (tzw. koperta).

Parkowanie w pozosta?ych miejscach parkingowych le??cych w strefie p?atnego parkowania podlega op?acie.

Jednocze?nie pragniemy poinformawa?, i? wydawaniem kart osoby niepe?nosprawnej zajmuje si? Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu DZIA? REHABILITACJI SPO?ECZNEJ pok. nr 13 Bytom, ul. Strzelcw Bytomskich 16, tel. (32) 388-67-00
http://www.mopr.bytom.pl/mopr/viewpage.php?page_id=5