Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Reklamacje i odwo?ania

Kieruj?cy lub w?a?ciciel pojazdu kwestionuj?cy zasadno?? wystawienia dokumentu op?aty dodatkowej mo?e wnie?? reklamacj? w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obci??eniu op?at? dodatkow?.


Z?o?ona reklamacja jest uwzgl?dniana, gdy:
a) w chwili kontroli op?ata za postj by?a uiszczona;


b) op?ata za postj zosta?a uiszczona w czasie do 5 minut od wystawienia zawiadomienia o obci??eniu op?at? dodatkow?;


c) w czasie parkowania wyst?pi?a awaria parkomatu lub systemu informatycznego uniemo?liwiaj?ca wniesienie op?aty za parkowanie;


d) na pojazd, na ktry zosta?a wystawiona op?ata, wykupiony by? wa?ny abonament, ktry uprawnia? do parkowania w danym miejscu;


e) pojazd obj?ty by? stawk? zerow? za postj w strefie p?atnego parkowania;


Reklamacji od na?o?onej op?aty dodatkowej w przypadkach okre?lonych w pkt a), b), c), dokonuje si? w biurze SPP.
Reklamacji od na?o?onej op?aty dodatkowej w przypadkach okre?lonych w pkt d), e), dokonuje si? w siedzibie MZDiM.
Kieruj?cy lub w?a?ciciel pojazdu ma obowi?zek ui?ci? op?at? dodatkow? w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzgl?dnieniu odwo?ania.
Szczeg?owe informacje dotycz?ce Strefy P?atnego Parkowania w Bytomiu mo?na uzyska? w siedzibie Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu pokj nr 218, lub pod numerem telefonu:

(32)39-69-755