Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Abonamenty

Abonamenty - wnioski elektroniczne
W zwi?zku z zagro?eniem epidemicznym wnioski na abonamenty mo?na sk?ada? drog? elektroniczn? adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Celem wydania abonamentu nale?y przes?a? wype?niony odpowiedni wniosek, potwierdzenie wniesienia op?aty, zdj?cie dowodu rejestracyjnego, ewentualnie inne niezb?dne dokumenty. Po weryfikacji wniosku pracownik dzia?u Strefy P?atnego Parkowania skontaktuje si? z Wnioskodawc? w celu wydania abonamentu w MZDiM ul. Smolenia 35.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 39 69 750


Abonamenty wydawane s? na udokumentowany wniosek uprawnionego u?ytkownika, w terminie do 5 dni roboczych od dnia z?o?enia wniosku, po wniesieniu op?aty dla:

1) Pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 2,5 tony
2) Samochodw osobowych o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 2,5 tony
Abonament dla samochodw osobowych o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 2,5 tony upowa?nia wy??cznie do parkowania na miejscach postojowych wyznaczonych na jezdni lub zatokach postojowych.
Op?ata za niewykorzystany okres wa?no?ci abonamentw nie podlega zwrotowi.
Abonament jest wa?ny tylko z pojazdem, na ktry zosta? wydany.


ABONAMENT MIESZKA?CA typu M
Abonament typu "M" uprawnia mieszka?cw SPP do parkowania na dwch s?siaduj?cych ulicach okre?lonych w abonamencie.
Abonament typu "M" wydawany jest osobom fizycznym, ktre zameldowane s? na obszarze obj?tym SPP i s? w?a?cicielami, wsp?w?a?cicielami co musi by? odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub s? u?ytkownikami pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu d?ugoterminowego, spe?niaj?cej wymogi okre?lone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu op?aty 12,50 z?/miesi?c kalendarzowy
Osoba fizyczna mo?e otrzyma? abonament typu "M" lub MSPP tylko na jeden pojazd samochodowy.
Abonament typu "M" wydaje si? na okres od 3 do 12 miesi?cy kalendarzowych, jednak nie d?u?ej ni? na czas zameldowania na obszarze SPP.
W przypadku konieczno?ci wymiany abonamentu typu "M" lub zmiany danych nale?y zwrci? poprzednio otrzymany abonament.
Abonament typu "M" nie gwarantuje sta?ego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszcze? w przypadku braku miejsc parkingowych.
Przy sk?adaniu wniosku o wydanie abonamentu nale?y przedstawi?:
1) dokument to?samo?ci wnioskodawcy
2) dowd rejestracyjny pojazdu;
3) umow? leasingu lub najmu d?ugoterminowego, je?eli wnioskodawca jest u?ytkownikiem pojazdu na jej podstawie

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT MIESZKA?CA typu MSPP
Abonament typu "MSPP" uprawnia mieszka?cw SPP do postoju pojazdu w ca?ej SPP
Abonament typu "MSPP" wydawany jest osobom fizycznym, ktre zameldowane s? na obszarze obj?tym SPP i s? w?a?cicielami, wsp?w?a?cicielami co musi by? odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub s? u?ytkownikami pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu d?ugoterminowego, spe?niaj?cej wymogi okre?lone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu op?aty 50,00 z?/miesi?c kalendarzowy
Osoba fizyczna mo?e otrzyma? abonament typu "M" lub MSPP tylko na jeden pojazd samochodowy
Abonament typu "MSPP" wydaje si? na okres od 3 do 12 miesi?cy kalendarzowych, jednak nie d?u?ej ni? na czas zameldowania na obszarze SPP.
W przypadku konieczno?ci wymiany abonamentu typu "MSPP" lub zmiany danych nale?y zwrci? poprzednio otrzymany abonament.
Abonament typu "MSPP" nie gwarantuje sta?ego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszcze? w przypadku braku miejsc parkingowych.
Przy sk?adaniu wniosku o wydanie abonamentu nale?y przedstawi?:
1) dokument to?samo?ci wnioskodawcy
2) dowd rejestracyjny pojazdu;
3) umow? leasingu lub najmu d?ugoterminowego, je?eli wnioskodawca jest u?ytkownikiem pojazdu na jej podstawie

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT MIESZKA?CA typu BYTOM
Abonament typu "BYTOM" uprawnia mieszka?cw SPP do postoju pojazdu w ca?ej SPP
Abonament typu "BYTOM" wydawany jest osobom fizycznym, ktre zameldowane s? na terenie miasta Bytomia i s? w?a?cicielami, wsp?w?a?cicielami co musi by? odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub s? u?ytkownikami pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu d?ugoterminowego, spe?niaj?cej wymogi okre?lone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu op?aty 250,00 z?/miesi?c kalendarzowy
Abonament typu "BYTOM" wydaje si? na okres od 1 do 12 miesi?cy kalendarzowych, jednak nie d?u?ej ni? na czas zameldowania na terenie miasta Bytomia.
W przypadku konieczno?ci wymiany abonamentu typu "BYTOM" lub zmiany danych nale?y zwrci? poprzednio otrzymany abonament.
Abonament typu "BYTOM" nie gwarantuje sta?ego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszcze? w przypadku braku miejsc parkingowych.
Przy sk?adaniu wniosku o wydanie abonamentu nale?y przedstawi?:
1) dokument to?samo?ci wnioskodawcy
2) dowd rejestracyjny pojazdu;
3) umow? leasingu lub najmu d?ugoterminowego, je?eli wnioskodawca jest u?ytkownikiem pojazdu na jej podstawie

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT PRZEDSI?BIORCY TYPU P
Abonament typu "P" uprawnia przedsi?biorcw do postoju na dwch ulicach okre?lonych w abonamencie
Abonament typu "P" wydawany jest podmiotom gospodarczym, b?d? osobom fizycznym prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? na obszarze obj?tym SPP, b?d?cymi w?a?cicielami, wsp?w?a?cicielami co musi by? odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub u?ytkownikami na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu d?ugoterminowego, spe?niaj?cej wymogi okre?lone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu op?aty 150,00 z?/miesi?c kalendarzowy
Jeden podmiot gospodarczy prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? na terenie obj?tym SPP, b?d? osoba fizyczna prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? na terenie obj?tym SPP mo?e otrzyma? abonament typu "P" tylko na jeden pojazd samochodowy.
Abonament typu P wydaje si? na okres od 1 do 12 miesi?cy kalendarzowych
Abonament typu "P" jest wa?ny tylko z pojazdem, na ktry zosta? wydany.
Przy sk?adaniu wniosku o wydanie abonamentu nale?y przedstawi?:
1) Wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej lub KRS, z ktrego wynika? b?dzie fakt prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej na terenie obj?tym SPP;
2) dowd rejestracyjny pojazdu;
3) umow? leasingu lub najmu d?ugoterminowego, je?eli wnioskodawca jest u?ytkownikiem pojazdu na jej podstawie
Op?ata za niewykorzystany okres wa?no?ci abonamentu typu "P" nie podlega zwrotowi.
Abonament typu "P" nie gwarantuje sta?ego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszcze? w przypadku braku miejsc parkingowych.

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>


ABONAMENT PRZEDSI?BIORCY TYPU PSPP
Abonament typu "PSPP uprawnia przedsi?biorcw do postoju pojazdu w ca?ej SPP
Abonament typu "PSPP" wydawany jest podmiotom gospodarczym, b?d? osobom fizycznym prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? na obszarze miasta Bytomia, b?d?cymi w?a?cicielami, wsp?w?a?cicielami co musi by? odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub u?ytkownikami na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu d?ugoterminowego, spe?niaj?cej wymogi okre?lone w tytule XVII Kodeksu Cywilnego po wniesieniu op?aty 250,00 z?/miesi?c kalendarzowy
Jeden podmiot gospodarczy prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? na terenie obj?tym SPP, b?d? osoba fizyczna prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? na terenie obj?tym SPP mo?e otrzyma? abonament typu "PSPP" tylko na jeden pojazd samochodowy.
Abonament typu PSPP wydaje si? na okres od 1 do 12 miesi?cy kalendarzowych
Abonament typu "PSPP" jest wa?ny tylko z pojazdem, na ktry zosta? wydany.
Przy sk?adaniu wniosku o wydanie abonamentu nale?y przedstawi?:
1) Wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej lub KRS, z ktrego wynika? b?dzie fakt prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej na terenie miasta Bytomia;
2) dowd rejestracyjny pojazdu;
3) umow? leasingu lub najmu d?ugoterminowego, je?eli wnioskodawca jest u?ytkownikiem pojazdu na jej podstawie
Op?ata za niewykorzystany okres wa?no?ci abonamentu typu "PSPP" nie podlega zwrotowi.
Abonament typu "PSPP" nie gwarantuje sta?ego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszcze? w przypadku braku miejsc parkingowych.

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>

ABONAMENT typu K
Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze mog? wyst?powa? o uzyskanie abonamentu na czasowe korzystanie z wyznaczonego zastrze?onego stanowiska postojowego tzw. Koperty na obszarze SPP
Warunkiem uzyskania abonamentu typu K jest uzyskanie pozytywnej opinii MZDIM w sprawie lokalizacji koperty oraz jej fizyczne wyznaczenie na obszarze SPP
Prawo do korzystania z koperty uzyskuje si? po uprzednim uiszczeniu op?aty w kwocie wynikaj?cej z iloczynu zadeklarowanej przez osob? fizyczn? lub podmiot gospodarczy ilo?ci miesi?cy korzystania z koperty i op?aty zrycza?towanej i op?aty zrycza?towanej w wysoko?ci 500,00 z?/miesi?c, pocz?wszy od pierwszego dnia kalendarzowego nast?pnego miesi?ca.
Prawo do korzystania z koperty nabywa si? na okres od 3 do 12 miesi?cy
Potwierdzeniem uiszczenia op?aty jest wydany przez MZDiM identyfikator obejmuj?cy numer koperty, jej lokalizacj? oraz czas, na jaki zosta?a op?acona.
Zaj?cie koperty przez pojazd nieuprawniony nie upowa?nia do wysuwania z tego tytu?u roszcze? w stosunku do MZDiM i operatora SPP.

<POBIERZ WNIOSEK W PDF>