Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Polityka Poufno?ci

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oglnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuj?, i?:

Reprezentantem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rados?aw Schejbal;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Dane osobowe s? przetwarzane przez Administratora jako organ publiczny w celu realizacji zada? okre?lonych w statucie MZDiM oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesw i zapewnienia ci?g?o?ci dzia?ania placwki.


Podstawy prawne przetwarzania:
- Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych);
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- Uchwa?a Nr XLIV/680/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. o utworzeniu jednostki bud?etowej pod nazw?: Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu;
- Uchwa?a Rady Miejskiej w Bytomiu nr NR XVIII/242/15 z dnia 23.11.2015 r. dotycz?ca Strefy P?atnego Parkowania.
Odbiorcami danych osobowych s? osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisw prawa.
Dane osobowe b?d? przetwarzane przez czas okre?lony przepisami prawa w szczeglno?ci w celach archiwalnych.


Prawa przys?uguj?ce osobie, ktrej dane s? przetwarzane:
Osoba, ktrej dane dotycz? ma prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie (je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, i? przetwarzanie danych osobowych jego dotycz?cych narusza przepisy oglnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak?e w celu realizacji zada? obj?tych przepisami prawa jest niezb?dne. W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesw.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie b?dzie stosowane do przetwarzanych danych.