Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Z wnoszenia op?at za parkowanie pojazdw zwolnieni s?:


a/ Na podstawie Ustawy o drogach publicznych:

 • pojazdy Policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Pa?stwowej Stra?y Po?arnej,
 • jednostek ochrony przeciwpo?arowej,
 • Stra?y Granicznej,
 • pogotowia ratunkowego,
 • S?u?by Wi?ziennej,
 • S?u?by Celnej,
 • pojazdy zarz?dw drg,
 • pojazdy Si? Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku kl?ski ?ywio?owej,
 • autobusy szkolne przewo??ce dzieci do szko?y.

b/ Na podstawie Uchwa?y Rady Miasta NR XLIV/607/21 z dnia 21 czerwca 2021 r :


- osby posiadaj?ce kart? parkingow? w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z p?n. zm.) je?eli pojazd oznaczony kart? parkingow? zaparkowany jest na zastrze?onym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a "parking - miejsce zastrze?one" z tabliczk? T-29; 2)


- s?u?by obs?ugi miasta podczas wykonywania obowi?zkw s?u?bowych, pojazdami samochodowymi zewn?trznie trwale oznakowanymi:

 • Stra?y Miejskiej,
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • pogotowia gazowego,
 • pogotowia energetycznego,
 • pogotowia ciep?owniczego,
 • pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
 • oczyszczania miasta;


- pracownicy Urz?du Miejskiego w Bytomiu podczas wykonywania obowi?zkw s?u?bowych pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urz?du. Identyfikator pracownika Urz?du Miejskiego, wydany dla wydzia?u mieszcz?cego si? w budynku przy ul. Parkowej 2 nie obowi?zuje na parkingu przy ul. Parkowej


- klienci Urz?du Miejskiego na parkingu przy ul. Parkowej pod Urz?dem Miejskim, przez pierwsz? godzin? parkowania, po pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrze?eniem, ?e bilet zerowy na dany nr rejestracyjny mo?na otrzyma? tylko raz dziennie;


- kierowcy pojazdw samochodowych na okres do 20 minut w danym dniu jednorazowo, po prawid?owym pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrze?eniem, ?e bilet zerowy na dany numer rejestracyjny mo?na otrzyma? tylko raz dziennie.


- posiadacze abonamentu typu M, MSPP, BYTOM, P, PSPP na ulicach okre?lonych w abonamencie,


- motocykle