Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Zwolnienia z opłat za postój

Z wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów zwolnieni są:


a/ Na podstawie Ustawy o drogach publicznych:

 • pojazdy Policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • Straży Granicznej,
 • pogotowia ratunkowego,
 • Służby Więziennej,
 • Służby Celnej,
 • pojazdy zarządów dróg,
 • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

b/ Na podstawie Uchwały Rady Miasta NR XLIV/607/21 z dnia 21 czerwca 2021 r :


- osóby posiadające kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na zastrzeżonym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z tabliczką T-29; 2)


- służby obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

 • Straży Miejskiej,
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • pogotowia gazowego,
 • pogotowia energetycznego,
 • pogotowia ciepłowniczego,
 • pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
 • oczyszczania miasta;


- pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urzędu. Identyfikator pracownika Urzędu Miejskiego, wydany dla wydziału mieszczącego się w budynku przy ul. Parkowej 2 nie obowiązuje na parkingu przy ul. Parkowej


- klienci Urzędu Miejskiego na parkingu przy ul. Parkowej pod Urzędem Miejskim, przez pierwszą godzinę parkowania, po pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrzeżeniem, że bilet zerowy na dany nr rejestracyjny można otrzymać tylko raz dziennie;


- kierowcy pojazdów samochodowych na okres do 20 minut w danym dniu jednorazowo, po prawidłowym pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrzeżeniem, że bilet zerowy na dany numer rejestracyjny można otrzymać tylko raz dziennie.


- posiadacze abonamentu typu M, MSPP, BYTOM, P, PSPP na ulicach określonych w abonamencie,


- motocykle