Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Awarie

Ca?odobowa S?u?ba Zabezpieczenia Ruchu Drogowego

S?u?ba Zabezpieczenia Ruchu Drogowego pracuje 24 godziny na dob?.
Wszelkie awarie s? rejestrowane.

Zg?oszenia o awariach drogowych przyjmowane s? przez Dyspozytora, 24 godziny na dob?
pod numerem telefonu:

tel. 795 550 347      

Do zada? S?u?by nale?y:

  • Zabezpieczanie wszystkich awarii w pasie drogi b?d?cej w zarz?dzaniu MZDiM
    (np.: zapadni?cia jezdni, chodnikw itp.),
  • Patrolowanie pasa drogi pod k?tem bezpiecze?stwa jej u?ytkownikw
    (wszelkie napotkane nieprawid?owo?ci przekazywane s? w?a?ciwym instytucjom),
  • Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego w miejsce zniszczonego,
  • Zabezpieczanie oznakowaniem pionowym imprez kulturalnych na terenie miasta.


awarie 1

awarie 2

awarie 3