Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Utrudnienia w ruchu

MZDiM informuje o utrudnieniach w ruchu na terenie Bytomia:

(25.02.2016) Utrudnienia w ruchu: ul. Chopina

W zwi?zku z wyst?pieniem zapadliska w nawierzchni ulicy Chopina (na wlocie do ulicy Pu?askiego), w dniu 23 lutego (wtorek) nast?pi?o awaryjne zamkni?cie tego wlotu. W zwi?zku z tym na ulicy Chopina czasowo obowi?zuje ruch dwukierunkowy, a dojazd do niej odbywa si? od ulicy Wroc?awskiej. Przewidywany termin usuni?cia awarii - do dwch tygodni.

(19.02.2016) Utrudnienia w ruchu: pl. Akademicki

W dniu 22 lutego (poniedzia?ek) rozpoczn? si? prace zwi?zane z konieczno?ci? usuni?cia awarii na sieci kanalizacyjnej w Placu Akademickim. W zwi?zku z tym wy??czeniu z ruchu ulegnie fragment jezdni (oko?o 25 metrw) Placu Akademickiego, od ulicy Prusa w kierunku ulicy ?eromskiego. Na pozosta?ym odcinku obowi?zywa? b?dzie ruch dwukierunkowy a dojazd do zabudowy b?dzie mo?liwy od ulicy ?eromskiego.

Wy??czeniu z funkcjonowania ulegnie przystanek na Placu Akademickim, a obs?ugiwane nim linie autobusowe b?d? porusza? si? ulicami Prusa - Chrobrego (przystanek autobusowy) -Kwietniewskiego, z pomini?ciem przystanku na Pl. Sobieskiego.
Prace potrwaj? oko?o tygodnia.


(29.01.2016) Utrudnienia w ruchu: ul. Wroc?awska, Chrzanowskiego

W dniu 1 lutego 2016 r. (poniedzia?ek), w godzinach wieczornych, przywrcony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Wroc?awskiej oraz ruch dwukierunkowy na ulicach Okulickiego i Wycz?kowskiego.

Jednocze?nie wprowadzony zostanie kolejny etap prac w ulicy Chrzanowskiego, pomi?dzy ulicami Wroc?awsk? i Batorego. W zwi?zku z tym  zamkni?ciu ulegnie wlot ulicy Chrzanowskiego do Wroc?awskiej. Dojazd do zamkni?tego odcinka ulicy Chrzanowskiego oraz do ulicy Batorego prowadzony b?dzie objazdem poprzez ulic? Okulickiego. Planowany okres trwania utrudnie? - oko?o tygodnia.

 
(23.09.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Kolejowa-Chrzanowskiego-Wycz?kowskiego

W zwi?zku z wyd?u?eniem si? planowanego okresu realizacji robt zwi?zanych  z przebudow? sieci ciep?owniczej  w rejonie skrzy?owania  ulic  Kolejowa Wycz?kowskiego, Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e zako?czenie robt planowane jest na dzie? 26 wrze?nia (sobota).


(03.08.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. ?o?nierska i ?okietka


W dniach 5-6 sierpnia prowadzone b?d? prace remontowe nawierzchni ulic ?o?nierskiej i ?okietka.
W zakresie ulicy ?okietka prace b?d? prowadzone na odcinku le?nym na d?ugo?ci oko?o 300 metrw przy po?wkowym zaw??eniu jezdni - ruch wahad?owy sterowany sygnalizacj? ?wietln?.

W zakresie ulicy ?o?nierskiej prace b?d? prowadzone na nast?puj?cych odcinkach:
1. pomi?dzy skrzy?owaniami z ulicami Ptakowick? i Ku Duklom, przy po?wkowym zaw??eniu jezdni - ruch wahad?owy sterowany przez uprawnione osoby. Sygnalizacja na skrzy?owaniu ulic ?o?nierska-Ptakowicka b?dzie pracowa? w trybie ostrzegawczym.
2. pomi?dzy skrzy?owaniami z ulicami Radosn? i Koksow? przy po?wkowym zaw??eniu jezdni - ruch wahad?owy sterowany sygnalizacj? ?wietln?.

Prosimy o zachowanie ostro?no?ci.

(29.06.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Pi?sudskiego.

W dniach 4 i 5 lipca w godzinach 16:00 -23:30 wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek ulicy Marsz. J. Pi?sudskiego od skrzy?owania z ul. Korfantego do ul. ?o?nierza Polskiego oraz wy??czony zostanie odcinek ulicy Podgrnej i ?o?nierza Polskiego (na odcinku od ul. Pi?sudskiego do Smolenia). Powy?sze zwi?zane jest z organizacj?  Dni Bytomia na pl. Sobieskiego.

Na czas zamkni?cia nast?pi zmiana trasy komunikacji autobusowej z zawieszeniem funkcjonowania  przystanku  autobusowego przy pl. Sobieskiego w  godzinach   16:00 -23:30 i z wprowadzeniem przystanku zast?pczego przy ul. Smolenia 35.

Dla linii 114 i 192 wprowadza si? objazd ulicami PrusaChrobrego do ul. Pi?sudskiego z zawieszeniem funkcjonowania przystanku przy pl. Akademickim.

 (26.06.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Dzier?onia, Matki Ewy

W dniu 27 czerwca na ulicy Dzier?onia obowi?zywa? b?dzie ruch jednokierunkowy, od ulicy Ks. J. Frenzla do ulicy Francuskiej. Na ulicy Matki Ewy obowi?zywa? b?dzie ruch jednokierunkowy od ulicy Dzier?onia do ul. Ks. J. Frenzla. Powy?sze zmiany zwi?zane s? z obchodami II ?wi?ta Miechowic na terenie o?rodka sportowego Silesia.

(22.06.2015) Utrudnienia w ruchu: Al. Jana Paw?a II

W dniach 23-25 czerwca prowadzone b?d? prace remontowe nawierzchni na Alei Jana Paw?a II. Roboty obejmuj? jezdni? w kierunku drogi krajowej nr 79 - ulicy Chorzowskiej, na odcinku od zjazdu do centrum (przy Centralnej Stacji Ratownictwa Grniczego) do w??czenia do ulicy Chorzowskiej. W zwi?zku z powy?szym, w rejonie prowadzonych robt, ruch pojazdw b?dzie odbywa? si? jednym pasem ruchu. Prosimy zachowa? ostro?no??.


(01.06.2015) Utrudnienia w ruchu: Al. J. Nowaka-Jeziora?skiego

W dniach 5-6 czerwca realizowane b?d? prace remontowe nawierzchni jezdni Alei J. N. Jeziora?skiego w rejonie skrzy?owania z ulic? Dworsk?. Prace b?d? prowadzone etapami w zwi?zku z czym wyst?pi? zaw??enia przekroju jezdni. Ruch pojazdw na skrzy?owaniu b?dzie sterowany r?cznie przez uprawnione osoby. Prosimy zachowa? ostro?no??.

 (01.06.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Stolarzowicka

W zwi?zku z utrudnieniami wynikaj?cymi z uroczysto?ci  zwi?zanych z Bo?ym Cia?em i odpustem,  w dniu 4 czerwca w godz. 6:00-20:00 wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek ulicy Stolarzowickiej,  od ul. Dalekiej  do ul. Feli?skiego.

Zmianie ulega trasa przejazdu  komunikacji autobusowej w kierunku do centrum   i b?dzie ona prowadzona  ulicami : Stolarzowick? ,  Feli?skiego   do p?tli autobusowej  i od p?tli  ul. Nickla   do ul. Frenzla. Autobusy jad?ce od strony ul. Francuskiej doje?d?a? b?d? do pl. Szpitalnego  i dalej ul. Frenzla  w kierunku  dworca autobusowego.

Zawieszone zostan? przystanki: ul. Stolarzowicka B?awatkowa na kierunku do centrum; ul. Zjednoczenia. Przystanki przy  pl. Szpitalnym b?d? funkcjonowa?. Trasa z  kierunku z centrum  do Miechowic , Stolarzowic nie ulega zmianie.

 (08.05.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

W dniu 11.05.2015 o godzinie 7:00 wprowadzony zostanie kolejny etap robt modernizacyjnych torowiska tramwajowego w ci?gu ulicy Katowickiej  w Bytomiu. Pracami obj?ty zostanie odcinek ulicy Katowickiej od ulicy Jagiello?skiej do ulicy Piastw Bytomskich z po?wkowym zaj?ciem wlotu tej ulicy. 

Dla pojazdw wyje?d?aj?cych z ulicy Piastw Bytomskich utrzymany zostanie objazd z poprzedniego etapu (ulicami Katowick? - Korfantego - Marsz. J. Pi?sudskiego - Kwietniewskiego - Wroc?awsk? - Kolejow? - Pl. Wolskiego - Powsta?cw Warszawskich - Moniuszki, do Jagiello?skiej), z wyj?tkiem dostaw i dojazdw do posesji dla ktrych umo?liwiony b?dzie przejazd ulic? Katowick? w kierunku placu Ko?ciuszki. Na ulicy Katowickiej, od ulicy Piastw Bytomskich do ulicy Rostka, obowi?zywa? b?dzie ruch jednokierunkowy. Na ulicy Jagiello?skiej (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki) utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy.

Przewidywany termin prowadzenia prac: oko?o miesi?ca.

 (10.03.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Sikorskiego

W dniu 14 kwietnia rozpocznie si? remont nawierzchni ulicy Sikorskiego od numeru 11 do granicy z miastem Radzionkw. Prace b?d? prowadzone przy utrzymaniu jednego kierunku ruchu z Radzionkowa do Bytomia. Przeciwny kierunek ruchu odbywa? si? b?dzie objazdem poprzez ulice Strzelcw Bytomskich i Objazdow?.

W zwi?zku z powy?szym zmianie ulega trasa komunikacji pasa?erskiej linii nr 17 w kierunku Mierz?cic. Autobusy tej linii porusza? si? b?d? ulicami Strzelcw Bytomskich i Objazdow? z pomini?ciem przystankw Stroszek Kopalnia oraz Stroszek Narutowicza (zlokalizowany na nowym ??czniku ulicy Sikorskiego do Strzelcw Bytomskich). Trasa przeciwnego kierunku linii nr 17 nie ulega zmianie.

Utrudnienia w ruchu potrwaj? oko?o tygodnia.

 (10.03.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w dniu 11 kwietnia rozpoczn? si? prace modernizacyjne torowiska tramwajowego w ci?gu ulic Katowickiej  na odcinku od placu Sikorskiego do skrzy?owania z ulic? Jagiello?sk?. W pierwszym etapie zamkni?te dla ruchu ko?owego zostanie skrzy?owanie ulic Katowickiej i Jagiello?skiej. Na odcinku ulicy Jagiello?skiej (od ulicy Moniuszki do Katowickiej) oraz na ulicy Katowickiej (od placu Ko?ciuszki do ulicy Jagiello?skiej) ruch b?dzie odbywa? si? dwukierunkowo. Dla pojazdw poruszaj?cych si? ulic? Katowick? z rejonu ulic Piastw Bytomskich i placu Sikorskiego oznakowany zostanie objazd ulicami Katowick? - Korfantego - Marsz. J. Pi?sudskiego - Kwietniewskiego - Wroc?awsk? - Kolejow? - Pl. Wolskiego - Powsta?cw Warszawskich - Moniuszki, do Jagiello?skiej. Przewidywany okres prowadzenia robt w tym etapie: oko?o 2-3 tygodni.

 (17.03.2015) Utrudnienia w ruchu: ul. Konstytucji

Na ?rod? 18 marca, w godzinach przedpo?udniowych planowane s? prace remontowe nawierzchni w ci?gu ulicy Konstytucji. Zakres prac obejmuje odcinek oko?o 70 metrw od skrzy?owania z ulic? Olszewskiego w kierunku dzielnicy Karb. W czasie trwaj?cych robt b?dzie mia?o miejsce po?wkowe zaw??enie przekroju jezdni. Ruch pojazdw b?dzie odbywa? si? wahad?owo przy kierowaniu przez uprawnione osoby.


(13.11.2014) Utrudnienia w ruchu: ul Zabrza?ska

W dniach 17-21 listopada prowadzone b?d? prace remontowe nawierzchni ulicy Zabrza?skiej. Zakres robt obejmuje odcinek oko?o 100 metrw, od wlotu ulicy Ma?gorzatki w kierunku dzielnicy Szombierki. Prace b?d? realizowane przy po?wkowym zaw??eniu jezdni. Ruch pojazdw b?dzie odbywa? si? wahad?owo.

Zabrza?ska2

(06.11.2014) Utrudnienia w ruchu: ul Zabrza?ska

Miejski Zarz?d Drg i Mostw  informuje, ?e w zwi?zku z przyst?pieniem do remontu odcinka ul. Zabrza?skiej od skrzy?owania z ul. Kosynierw w kierunku dzielnicy Bobrek,  nast?pi? utrudnienia w ruchu ko?owym. Prace  rozpoczn? si? od dnia 6.11. br  i prowadzone b?d? przy zastosowaniu sygnalizacji wahad?owej.
Utrudnienia w ruchu potrwaj? ok. 1 miesi?ca. 

Zabrza?ska

(06.11.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Sikorskiego

Miejski Zarz?d Drg i Mostw  informuje, ?e w zwi?zku z budow? nowego po??czenia drogowego, ul. Sikorskiego zostanie wy??czona z ruchu ko?owego  w okresie od dnia 6.11.br do zako?czenia robt,  planowanego na dzie? 30.11.br.
Roboty prowadzone b?d? w rejonie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej Sikorskiego 9- 11.

Dojazd do Radzionkowa  i ul. Sikorskiego b?dzie si? odbywa? poprzez ul. Objazdow?
Zmianie rwnie? ulegnie trasa przejazdu komunikacji autobusowej linii nr 17, ktra rwnie? b?dzie kursowa?a ul. Objazdow?  z pomini?ciem  przystankw Bytom-kopalnia.
Mieszka?cy przy ul. Sikorskiego 11 oraz Strzelcw Bytomskich  184-186 b?d? musieli korzysta? z istniej?cego  dojazdu przy ul. Strzelcw Bytomskich w rejonie budynku nr 136  oraz   przy ul. Sikorskiego w rejonie salonu samochodowego Czajka - droga za wiaduktem kolejowym.

Sikorskiego

(01.11.2014) Wszystkich ?wi?tych

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e  w dniu 1 listopada od godziny 6.00  w rejonie nast?puj?cych cmentarzy  nast?pi  zmiana organizacji ruchu:

- ul Powsta?cw ?l?skich - wy??czenie z ruchu ko?owego odcinka ul. Powsta?cw ?l?skich od Piekarskiej do Czarnieckiego 
- Piekarska wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku od Powsta?cw ?l  do Kwiatowej
- Kwiatowa wprowadzenia ruchu jednokierunkowego od Piekarskiej do Mickiewicza
- ul. 9-Maja   wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku od Prywatnej do ul. Obro?cw Westerplatte 
- Szafranka wprowadzenia ruchu jednokierunkowego od Staffa do Alojzjanw  .

Zmiana organizacji ruchu b?dzie obowi?zywa? do dnia 2 listopada  godz.20.00

Przypominamy, ?e na ul. Piekarskiej na odcinku od ?eromskiego do Prusa obowi?zuje zakaz zatrzymywania  w tym celu dodatkowo  zabezpieczony zostanie chodnik po stronie wschodniej.   

(30.10.2014) Utrudnienia w ruchu: Al. Jana Nowaka Jeziora?skiego

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e od dnia 4.11.br rozpoczn? si? roboty zwi?zane z przebudow? skrzy?owania ulic: Al. Jana Nowaka Jeziora?skiego(Obwodnica)Na?kowskiej .
W celu utrzymania ruchu ko?owego  na kierunkach Bytom-Radzionkw-Piekary ?l.  przewiduje wprowadzenie jednego kierunku ruchu w ulicach :
- Na?kowskiej od skrzy?owania z Al. J.N. Jeziora?skiego do skrzy?owania z ul. Hajdy
- Hajdy
- na odcinku Al. J.N. Jeziora?skiego od skrzy?owania z ul. Dworsk? do skrzy?owania z ul. Na?kowskiej

Uwaga ! -otwarte zostanie po??czenie ul.Hajdy z  Al. J.N. Jeziora?skiego

(16.10.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Konstytucji

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e od dnia 21.10. 2014  na  odcinku ul. Konstytucji w rejonie huty Bobrek  rozpoczn? si? prace zwi?zane z przebudow?  odcinka ok. 150,0 m tej ulicy. Prace b?d? prowadzone przy cz??ciowym zaj?ciu jezdni oraz ca?kowitym  chodnika po stronie wschodniej. W  kolejnym etapie roboty b?d?  prowadzone po stronie zachodniej.

 Zakres robt przewiduje rwnie? wprowadzenie sygnalizacji wahad?owej obowi?zuj?cej na odcinku ok. 50,0 m.

 Przy realizacji w/ w zadania nie przewiduje si? ca?kowitego zamkni?cia ul. Konstytucji .    

 (03.10.2014) Aktualizacja: ul. Strzelcw Bytomskich - ?okietka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e  od dnia  6 pa?dziernikabr  wy??czony z ruchu ko?owego  zostanie odcinek ul. ?okietka  od osi  skrzy?owania  z Strzelcw Bytomskich w kierunku zachodnim .

Trasa objazdu dla wy??czonego z ruchu odcinka ulicy  ?okietka dla pojazdw do 5 t prowadzona b?dzie w obu kierunkach ulicami osiedla Stroszek  i odbywa? wy??cznie ulicami: Legnicka Tysi?clecia (jednokierunkowa) - Rydza ?mig?ego (jednokierunkowa)  Wojciechowskiego, Narutowicza 

Zmianie ulega trasa przejazdu komunikacji pasa?erskiej 

Linia  nr 158 

kierunek do Tarnowskich Gr  -bez zmian

kierunek  do Rokitnicy p?tla   : proponuje si?  zjazd w ul. Niepodleg?o?ci Drzewn?  wyjazd oko?o zajezdni tramwajowej  na ul. ?okietka  .

 Mo?na wprowadzi? przystanek zast?pczy na ul. Drzewnej przy zajezdni

 Linia  nr 167

 kierunek do Szombierek  -bez zmian

 kierunek  Miechowice p?tla : proponuje si?  zjazd w ul. Narutowicza Rydza ?mig?ego Legnicka- do ?okietka  i dalej w kierunku Stolarzowic

 Linia nr 73

 D?uga Wojciechowskiego Rydza ?mig?ego Legnicka- Tysi?clecia Wojciechowskiego Strzelcw Byt. - D?uga

Pozosta?e linie na kierunku Bytom Tarnowskie Gry  (17,19,820 ) prowadzone w obu kierunkach ul. Strzelcw Bytomskich . Przystanek tymczasowy w kierunku Bytom dworzec b?dzie zlokalizowany za przej?ciem dla pieszych na wysoko?ci CH Lidl

Czas zamkni?cia odcinka ul. ?okietka  okres ok. 2 tygodni 

Ruch ko?owy na skrzy?owaniu ulic : Strzelcw Bytomskich D?uga b?dzie si? odbywa? wahad?owo.

Ul. Szyma?y 

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniach  (11 i 12 pa?dziernika )   zostanie wy??czona  z ruchu ko?owego ul. Szyma?y w Bytomiu. Powy?sze zwi?zane jest z u?o?eniem nawierzchni asfaltobetonowej .

Mieszka?cy blokw przy tej ulicy proszeni s? pozostawienie  swoich pojazdw poza miejscem  robt . Dojazd do gara?y przy ul. Szyma?y b?dzie rwnie? utrudniony b?d? niemo?liwy  . 

Strzelcow- utrudnienia2

(03.10.2014) Aktualizacja: Skrzy?owanie Wroclawska - Miechowicka - Konstytucji

 Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e na dzie? 4 pa?dziernika (sobota) w godzinach wieczornych, planowane jest zako?czenie obecnie trwaj?cego etapu remontu skrzy?owania. W zwi?zku tym wprowadzony zostanie kolejny etap prac i zmiana organizacji ruchu. Prace obejmowa? b?d? po?udniowo-wschodni? ?wiartk? skrzy?owania: pasy wlotowe ul. Konstytucji (relacja od Bobrka) oraz  wylot skrzy?owania w ulic? Wroc?awsk? (do Centrum). W zwi?zku tym nast?pi zaw??enie przekroju ulicy Konstytucji. Na obecnie zaw??onym wlocie ul. Wroc?awskiej, ruch pojazdw b?dzie odbywa? si? dwukierunkowo. Ruch ulic? Miechowick? w dalszym ci?gu odbywa? si? b?dzie dwukierunkowo  po jednej jezdni.

Przewidywany termin trwania prac i wyst?powania utrudnie? - 5.10.2014 (niedziela) - 7.10.2014 (wtorek).

Karb - remont etap 4

(01.10.2014) Aktualizacja: Skrzy?owanie Wroclawska - Miechowicka - Konstytucji

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w nocy ze ?rody na czwartek (1-2.10.2014) nast?pi zmiana organizacji ruchu:

- otwarty dla ruchu  zostanie p?nocny wlot( po stronie restauracji McDonalds) ulicy Konstytucji;

- nast?pi zaj?cie po?udniowo-zachodniej cz??ci skrzy?owania a w zwi?zku z tym wy??czenie dla ruchu ko?owego wlotu ulicy Miechowickiej (ruch pojazdw b?dzie odbywa? si? dwukierunkowo po jezdni p?nocnej) i zaw??enie po?udniowego wlotu ulicy Konstytucji. Ponadto wlot ulicy Wroc?awskiej obs?ugiwany b?dzie jednym pasem ruchu.

Na skrzy?owaniu zapewnione b?d? wszystkie relacje ruchowe, jednak?e dla pojazdw poruszaj?cych si? ci?giem drogi krajowej nr 94 (ulice Miechowicka - Wroc?awska), w celu unikni?cia zatorw drogowych, zaleca si? korzystanie z obwodnicy p?nocnej - Alei Jana Nowaka Jeziora?skiego.

Przewidywany termin obowi?zywania powy?szej organizacji ruchu - 2.10.2014 - 7.10.2014.

Karb - remont etap 3

 (26.09.2014) Utrudnienia w ruchu: Przebudowa Strzelcw Bytomskich

 Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w dniu 30 wrze?nia od godz. 6.00 odcinek ul. Strzelcw Bytomskich od ul. Sikorskiego wraz z tym skrzy?owaniem do skrzy?owania z ulic? D?uga - ?okietka b?dzie ca?kowicie wy??czony z ruchu ko?owego. 

Wszystkie skrzy?owania z ul. Strzelcw Bytomskich b?d? zamkni?te
Trasa objazdu dla wy??czonego z ruchu odcinka ulicy Strzelcw Bytomskich prowadzona b?dzie w obu kierunkach ulicami: ?okietka Suchogrska Podle?na D?browa Miejska do ronda autostradowego.
Komunikacja pasa?erska:
Trasa objazdu dla komunikacji miejskiej dla kierunku Tarnowskie Gry Bytom prowadzona b?dzie w obu kierunkach ulicami:
D?uga Unii Europejskiej Schwalenberga Ku?aja Sikorskiego - Objazdowa Strzelcw Bytomskich.
Przystanki zast?pcze zostan? zorganizowane przy :
-ul. D?ugiej
- ul. Sikorskiego w kierunku do centrum w rejonie Sikorskiego Objazdowa
-ul. Objazdowej (M-1) przed skrzy?owaniem z ul. Strzelcw Bytomskich .
Zawieszone zostaj? wszystkie przystanki w ci?gu ulicy Strzelcw Bytomskich na odcinku od skrzy?owania z ul. Objazdow? (rejon M1) do skrzy?owania z ul. D?uga ?okietka; w ul. Sikorskiego od skrzy?owania z ul. Objazdow? w kierunku do Strzelcw Bytomskich; w ul. Wojciechowskiego.
Obs?uga komunikacyjna osiedla Stroszek mo?e odbywa? wy??cznie ulicami: Legnicka Tysi?clecia (jednokierunkowa) - Rydza ?mig?ego (jednokierunkowa) do Legnickiej i ul. ?okietka.
UWAGA !
w przypadku opadw deszczu w dniu 30 wrze?nia zamkni?cie ul. Strzelcw Bytomskich b?dzie odwo?ane .
Po zako?czeniu robt asfaltowych w ciagu ul. Strzelcw Bytomskich ponownie zostanie wy??czony z ruchu ko?owego odcinek ul. D?ugiej od wjazdu do LIDL-a do osi skrzy?owania z ul. Strzelcw Bytomskich.

Strzelcow- utrudnienia

(26.09.2014) Utrudnienia w ruchu: skrzy?owanie Wroclawska - Miechowicka - Konstytucji

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniach 29.09.2014 - 1.10.2014 zostanie wy??czony z ruchu ko?owego odcinek ul. Konstytucji od osi skrzy?owania do wjazdu do Restauracji Mc Donalds
Na czas prowadzenia remontu nawierzchni jezdni na tym skrzy?owaniu zmianie ulega trasa przejazdu komunikacji autobusowej linii 167 . Trasa b?dzie prowadzona ulicami:
Miechowicka J. N. Jeziora?skiego do ul. Celnej.
Zawieszone zostan? przystanki Karb - ?anowa i Karb- Celna n/?
Ruch ko?owy na kierunku Bytom-Miechowice zostanie prze?o?ony na jezdni? po?udniow? ulic Wroc?awska i Miechowicka i b?dzie si? odbywa? po jednym pasie.
Objazd do ul. Celnej, dla relacji z: Bobrka (ul. Konstytucji), Miechowic (ul. Ks. J. Frenzla) i Zabrza (DK 88) prowadzony b?dzie obwodnic? p?nocn?( AL. J. N. Jeziora?skiego) do w?z?a z ul. Celn?
Objazd do ul. Miechowickiej, dla relacji z: D?browy Miejskiej (ul. Celna) i Piekar ?l?skich (obwodnica p?nocna) prowadzony b?dzie obwodnic? p?nocn? do w?z?a z ulicami Miechowick? i Ks. J. Frenzla.

Karb - remont etapy 12

(18.09.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Wroc?awska - Konstytucji - Miechowicka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 22.09.2014r. rozpocznie si? remont skrzy?owania ul. Wroc?awska Konstytucji Miechowicka. W pierwszych etapach realizowany b?dzie odcinek od kraw?dzi wiaduktu ul. Wroc?awskiej w kierunku do Miechowic. Ruch ko?owy b?dzie skierowany na jeden czynny pas i przek?adany sukcesywnie w miar? post?pu robt. W zwi?zku z powy?szym nale?y spodziewa? si? utrudnie? w ruchu drogowym. Prosimy o zwracanie szczeglnej uwagi na wprowadzane zmiany organizacji ruchu drogowego. Remont potrwa ok. miesi?ca. O kolejnych zmianach b?dziemy informowa? na bie??co.

Utrudnienia w ruchu 14.09.18 Karb

(05.09.2014) Utrudnienia w ruchu: Reptowska 

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w  Bytomiu informuje, ?e w dniach 6-7 wrze?nia na ul. Reptowskiej (skrzy?owanie z ul. Samotn?) wyst?pi? utrudnienia w ruchu nast?pi zw??enie jezdni do jednego pasa ruchu, dojazd do ul. Samotnej od ul. Retowskiej b?dzie niemo?liwy.

Utrudnienia w ruchu 14.09.05 Reptowska

(22.08.2014) Utrudnienia w ruchu: skrzy?owanie ul. Musialika / Witczaka

W zwi?zku z katastrof? budowlan? i gro?b? zawalenia si? budynku mieszkalnego na rogu ulic Feliksa Musialika i Stanis?awa Witczaka Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje o nast?puj?cych zmianach w organizacji ruchu.

1. dla ruchu ko?owego zostaje zamkni?te skrzy?owanie ulic Feliksa Musialika i Stanis?awa Witczaka,
2. ul. Soko?a na odcinku od ul. Jana Matejki do ul. Stanis?awa Witczaka jest ulic? dwukierunkow? z mo?liwym dojazdem wy??cznie do fragmentu ul. Stanis?awa Witczaka znajduj?cego si? pomi?dzy ulicami Soko?a i Marsz. J. Pi?sudskiego,
3. odcinek ul. Stanis?awa Witczaka pomi?dzy ul. Jana Matejki i ul. Feliksa Musialika jest dwukierunkowy, bez przejazdu,

4. zostaje zamkni?ty wjazd na ul. Stanis?awa Witczaka od strony ul. Marsz. J. Pi?sudskiego, dojazd do tego odcinka ulicy mo?liwy wy??cznie od ul. Soko?a,
5. objazd ul Stanis?awa Witczaka dla jad?cych w kierunku Piekar ?l?skich odbywa si? ulicami Brzezi?ska Jana Kochanowskiego Alojzjanw.
Uwaga!
Wy??czony z u?ytkowania zostaje przystanek autobusowy Bytom Pi?sudskiego znajduj?cy si? przy ul. Witczaka.
Objazd autobusw ulicami Brzezi?ska Jana Kochanowskiego Alojzjanw.

Zmiana organizacji ruchu nast?puje w dniu 22.08.2014. od godz. 18.00 do odwo?ania.

musialika 2

(20.08.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Witczaka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w zwi?zku z zagro?eniem katastrof? budowlan? (kamienica przy ul. Witczaka) wy??czony z ruchu drogowego jest odcinek ul. Witczaka od ul. Musialika do ul. Matejki. Objazd prowadzony jest ul. Musialika i Alojzjanw do Witczaka. Na czas trwania objazdu ul. Musialika jest ulic? jednokierunkow? od ul. Witczaka do ul. Rodziewiczwny.

Utrudnienia w ruchu 14.08.20 Witczaka

(11.07.2014) Informacja dla mieszka?cw osiedla Stroszek

W nawi?zaniu do informacji zwi?zanej ze zmian? organizacji ruchu w ul. Strzelcw Bytomskich  wprowadzon?  w zwi?zku  z jej przebudow?  i  zwi?kszonym ruchem pojazdw w ul. Tysi?clecia na czas prowadzenia tych robt w ul. Tysi?clecia oraz w ul. Rydza- ?mig?ego od dnia 15 lipca br wprowadza si? ruch jednokierunkowy.

Jednocze?nie MZDiM informuje, ?e zgodnie z ?yczeniami mieszka?cw osiedla Stroszek ruch jednokierunkowy w ulicach Tysi?clecia i Rydza-?mig?ego zostanie utrzymany, co pozwoli na pozyskanie wi?kszej ilo?ci miejsc postojowych i zachowanie bezpiecznych warunkw ruchu.

Nadmieniamy rwnie?, ?e planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ul. Oklnej na odcinku od Tysi?clecia do Sp?dzielcw.

Mieszka?cw tych ulic  prosimy o ewentualne uwagi, spostrze?enia lub sugestie w tym zakresie. Pozwoli to nam na wprowadzenie zmian do rozwi?za? w docelowej organizacji ruchu.

Mapa2

Kontakt e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

(11.07.2014) Informacja dla mieszka?cw osiedla gen. Zi?tka

W zwi?zku z prowadzonymi na terenie osiedla pracami zwi?zanymi z przebudow? zewn?trznej sieci ciep?owniczej zachodzi konieczno?? wykonania dwch przekopw otwartych w jezdni ul. Hlonda w rejonie budynkw nr 46 - 99.

Dojazd do budynku Hlonda nr 77- 99,  parkingw strze?onych, ul. Leszczyka odbywa? si? b?dzie ulicami: Modrzewiow? i  Hlonda.

Planowany czas trwania utrudnie?: oko?o 1 tygodnia. Prace rozpoczn? si? od 14 lipca.

(09.07.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Strzelcw Bytomskich

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e od dnia 15 lipca 2014r. zostaje wprowadzony na odcinku ul. Strzelcw Bytomskich od skrzy?owania z ul. Narutowicza do skrzy?owania z ul. D?ug?-?okietka ruch jednokierunkowy - utrzymany b?dzie kierunek do Tarnowskich Gr. Objazd dla relacji z kierunku Tarnowskich Gr do Bytomia  (objazd DK 11) b?dzie prowadzony ulicami: ?okietka Suchogrska - Miejska D?browa do ronda  A-1 ul. Strzelcw Bytomskich.

 Zmiana organizacji ruchu wymusza konieczno?? wprowadzenia zmiany tras objazdu dla komunikacji autobusowej w kierunku do centrum Bytomia (dworzec autobusowy). Autobusy z kierunku Tarnowskich Gr do Bytomia prowadzone b?d? tras? objazdu ulicami:  ?okietka Tysi?clecia Narutowicza do ul. Strzelcw Bytomskich.

 Linia 167 w kierunku Bytomia prowadzona b?dzie od przystanku Tysi?clecia poczta do ul. Narutowicza i Strzelcw Bytomskich bez obs?ugi przystanku przy ul. Wojciechowskiego.

 Linia 708 - zmiana trasy (z pomini?ciem ul. Szyma?y) prowadzona ulicami Schwalenberga Ku?aja Sikorskiego do ul. Strzelcw Bytomskich z tymczasowym przystankiem przy ul. Sikorskiego przed skrzy?owaniem z ul. Strzelcw Bytomskich.

 Nie ulega zmianie trasa przejazdu autobusw w kierunku do Tarnowskich Gr.

 MZDiM informuje, ?e od dnia 15.07.br zostaje przywrcony ruch ko?owy na skrzy?owaniu ul. Sikorskiego Strzelcw Bytomskich, w zwi?zku z powy?szym linia autobusowa nr 17 mo?e zosta? przywrcona na swoj? tras? przejazdu.

Mapka objazd z autobusami

 (16.06.2014) Likwidacja przejazdu kolejowego

W ?lad za pismem Polskich Linii Kolejowych S.A. Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 12 czerwca br. zlikwidowano przejazd kolejowy przez lini? kolejow? nr 145 relacji Chorzw Stary Radzionkw, ktry znajdowa? si? na przed?u?eniu ulicy P?nocnej na drodze o nawierzchni gruntowej.

Dojazd do po?udniowych terenw Gminy Piekary ?l?skie mo?liwy jest nadal poprzez przed?u?enie ulicy Stanis?awa Witczaka i istniej?cy ju? na terenie Gminy Piekary ?l?skie przejazd kolejowy.

 (16.06.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Pi?sudskiego

W dniach  od 18 czerwca do 22 czerwca w godzinach 15.30 -23.30 z ruchu ko?owego b?dzie wy??czana ul. Pi?sudskiego , Podgrna i ?o?nierza Polskiego  w Bytomiu . Zamkni?cia w/w ulic zwi?zane s? z organizowanymi na pl. Sobieskiego Dniami Bytomia". Objazd zamkni?tego odcinka ul. Pi?sudskiego prowadzony b?dzie ulicami : Korfantego Smolenia Chrobrego . Zmianie ulegnie  trasa przejazdu komunikacji pasa?erskiej . Autobusy b?d? kursowa? w kierunku dworca autobusowego wskazanym wy?ej objazdem z przystankiem przy ul. Smolenia 35 . Z uwagi na mo?liwo?? wyst?pienia znacznych utrudnie? na ul. Smolenia  autobusy linii 114 zmieni? tras? przejazdu i kursowa? b?d? ulicami : Prusa Chrobrego. Wy??czony z u?ytkowania zostaje przystanek przy pl. Akademickim .

 (16.06.2014) Utrudnienia w ruchu ul. Stolarzowicka

W zwi?zku z odpustem w parafii pw. Bo?ego Cia?a  w dniu 19.06. br w godz. 6.00-19.00 zamkni?ty dla ruchu ko?owego zostaje odcinek ul. Stolarzowickiej  od skrzy?owania z ul. Dalek? do skrzy?owania z ul. Feli?skiego w Bytomiu .  W zwi?zku z powy?szym zmianie ulega trasa przejazdu komunikacji pasa?erskiej . Wy??czone z obs?ugi zostaj? przystanki  przy ul. Zjednoczenia oraz pl. Szpitalnym . Trasa przejazdu komunikacji pasa?erskiej prowadzona b?dzie ul. Feli?skiego do p?tli autobusowej a nast?pnie ul. J. Nickla  do ul. ks. J. Frenzla .

(09.06.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Krakowska

 Informujemy, ?e od dnia 11.06.2014. z uwagi na rozpoczynaj?cy si? remont ul. Krakowskiej wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek ul. Krakowskiej od ul. Szymanowskiego do ul. Rycerskiej oraz ul. Szymanowskiego. Na ul. Szymanowskiego i ul. Krakowsk? mo?liwy b?dzie dojazd pojazdw zaopatrzenia oraz dojazd mieszka?cw wy??cznie ulicy Szymanowskiego . Na ul. Jzefczaka (na odcinku od ul. Krakowskiej do Pl. Klasztornego) wprowadzony b?dzie ruch dwukierunkowy. Wy??czone z u?ytkowania b?d? miejsca parkingowe na w/w odcinku ul. Jzefczaka i Krakowskiej. Abonamenty wyaden dla postoju na ul. Krakowsk? i Jzefczaka b?d? honorowane na ul. Jzefczaka (odcinek od pl. Klasztornego do ul. Piastw Bytomskich), Pl. Klasztornym oraz ul. Rycerskiej. Dojazd od podwrka posesji Krakowska 1, Rycerska 4, 6, 8 mozliwy b?dzie wy??cznie od ul. Rycerskiej. 

Na za??czonej mapie sytuacyjnej pokazano tras? dojazdw.

Mapka Krakowska

(16.05.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. ?okietka

W dniu 19.05.2014r. w zwi?zku z przebudow? torowiska tramwajowego w ul. ?okietka wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zamkni?ta zostanie po?owa jezdni, a ruch odbywa? si? b?dzie wahad?owo po jednym wydzielonym pasie z wykorzystaniem istniej?cej sygnalizacji. Prace potrwaj? oko?o miesi?ca.

(13.05.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska - Arki Bo?ka

W ?lad za zg?oszeniem firmy Tauron informujemy, ?e w dniu 15 maja w godzinach 8.30-13.00 z uwagi na prace konserwacyjne nie b?dzie dzia?a?a sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Chorzowskiej i Arki Bo?ka.

 

(29.04.2014) Utrudnienia w ruchu: Majwka 2014

1. w dniu 3 maja po mszy ?wi?tej w ko?ciele pw. ?w. Trjcy przy ul. Piekarskiej o godzinie 9.50 kolumna pieszych b?dzie sz?a ulicami: Piekarsk? Pi?sudskiego do pomnika Wolno?ci, gdzie odb?d? si? g?wne uroczysto?ci zwi?zane z obchodami ?wi?ta Konstytucji 3 Maja . Ruch ko?owy i tramwajowy na skrzy?owaniu Pi?sudskiego Piekarska ok. godz. 10.00 b?dzie wstrzymany przez Policj?. 

W godzinach 10.00-11.00 pod pomnikiem Wolno?ci przy ul. Pi?sudskiego w Bytomiu zachodzi konieczno?? czasowego wstrzymania ruchu na odcinku ul. Pi?sudskiego od skrzy?owania z ul. Piekarsk? do ul. Strzelcw Bytomskich. Trasa przejazdu komunikacji autobusowej w godzinach 10.00-11.00 prowadzona b?dzie ul. Kwietniewskiego.
2. Rwnie? w dniu 3 maja odb?dzie si? bieg uliczny. Trasa biegu prowadzona b?dzie ulicami: Rynek, Piastw Bytomskich, Wa?owa, Plac Klasztorny, Jzefczaka, Krakowska, Korfantego-Plac Grunwaldzki, Podgrna, Rynek.
Trasa b?dzie zabezpieczona przez s?u?by porz?dkowe organizatora, Stra? Miejsk? i Policj?.
3. W dniach 2 i 3 maja w godzinach 14.00-20.00 w zwi?zku z organizacj? imprez miejskich na pl. Sobieskiego wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek Pi?sudskiego od Korfantego do ?o?nierza Polskiego. Trasa przejazdu komunikacji miejskiej z kierunku Katowic prowadzona b?dzie ulicami: Pi?sudskiego, Korfantego, Smolenia, Chrobrego do Pi?sudskiego z zawieszeniem przystanku autobusowego przy pl. Sobieskiego i z wprowadzeniem przystanku zamiennego przy ul. Smolenia 35.
Ponadto autobusy linii 114 i 192 od ulicy Mickiewicza prowadzone b?d? ul. Prusa, Chrobrego do Pi?sudskiego z zawieszeniem funkcjonowania przystanku przy pl. Akademickim w godzinach 14.00-20.00.
Utrudnienia w ruchu 14.04.28 centrum 

(16.04.2014) Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzy?owaniu ulic Zabrza?skiej i ?agiewnickiej

 Na 22 kwietnia br planowane jest rozpocz?cie przez Tramwaje ?l?skie pierwszej cz??ci robt, obejmuj?cej przebudow? rozjazdw tramwajowych w rejonie skrzy?owania ulic Zabrza?ska-?agiewnicka (od strony dzielnicy Szombierki). Zakres ten nie obejmuje robt wykonywanych pod wiaduktem. Zamkni?ty b?dzie jeden z dwch pasw ruchu prowadz?cych z Szombierek w kierunku centrum. Ruch z Szombierek do ?agiewnik b?dzie utrzymany. Jad?cy z centrum w stron? dzielnicy nie spotkaj? si? z utrudnieniami. Mimo niewielkich utrudnie? mo?na skorzysta? z objazdu z Szombierek przez dzielnic? Karb, gdzie specjalnie zostanie wyd?u?ony program ?wiat?a zielonego od Bobrka do centrum.

Wed?ug ustale? z Tramwajami ?l?skimi, utrudnienia te maj? potrwa? oko?o 2 miesi?cy.

(11.04.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Feli?skiego

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniach 14.04-18.04.2014 z uwagi na remont odcinka ul. Feli?skiego od skrzy?owania z ul. Stolarzowick? do budynku przy ul. Feli?skiego 189 nast?pi wy??czenie z ruchu ko?owego tego odcinka ul. Feli?skiego. W zwi?zku z powy?szym zmianie ulegnie trasa przejazdu komunikacji autobusowej linii nr 57, 167, 183, 623. Trasa w obu kierunkach prowadzona b?dzie ulic? Stolarzowick?, Feli?skiego przy piekarni Jerszy do mini ronda w kierunku p?tli autobusowej. Zawieszony zostaje przystanek na ??danie Feli?skiego O?rodek Zdrowia. Przystanki dla linii 57, 167, 183 przeniesione b?d? na ul. Stolarzowick? w rejonie zak?adw (mi?dzy innymi serwisu opon) przed skrzy?owaniem z ul. Nowa i Feli?skiego.

Przystanek dla linii 623 w kierunku do centrum zlokalizowany b?dzie przy ul. Feli?skiego, ok. 40m przed skrzy?owaniem z ul. Stolarzowick?.

(07.04.2014)  Utrudnienie w ruchu: ul. : Zabrza?ska - Orzegowska

W ?lad za zg?oszeniem firmy Tauron informujemy, ?e w dniu 8 kwietnia w godzinach 8.00-11.00 z uwagi na budow? nowego przy??cza nie b?dzie dzia?a?a sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Zabrza?skiej i Orzegowskiej.

Utrudnienia w ruchu 14.04.03 Zabrza?ska Orzegowska

(02.04.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. ?o?nierska

Informujemy, ?e w dniu 02.04.2014r. rozpoczn? si? prace remontowe na ul. ?o?nierskiej na odcinku od nr 62 do 51 - remontowany b?dzie pas ruchu w kierunku Gliwic. Prace prowadzone b?d? przy r?cznym sterowaniu ruchem i potrwaj? do 05.04.2014r. W p?niejszym terminie prowadzone b?d? prace na odcinku od nr 51 do ul. Przyjemnej. Planowany termin zako?czenia robt: 12.04.2014r.

Utrudnienia w ruchu 14.04.01 ?o?nierska

(21.03.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Krzy?owa

 Informujemy, ?e na odcinku ul. Krzy?owej od ul. ?w. Cyryla i Metodego do ul. Armii Krajowej w dniach 21 - 24 marca wyst?pi? utrudnienia w ruchu (zw??enie jezdni) z uwagi na odtwarzanie nawierzchni po pracach zwi?zanych z budow? kanalizacji.

(12.03.2014) Zmiany w organizacji ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich

W zwi?zku z przebudow? ulicy Strzelcw Bytomskich, w poniedzia?ek 17 marca nast?pi kolejna zmiana organizacji ruchu. Na odcinku ul. Strzelcw Bytomskich od ul. Sikorskiego do by?ej KWK Powsta?cw ?l?skich zostanie wprowadzony tylko jeden kierunek ruchu- w stron? centrum. Objazd drogi krajowej (DK-11) w kierunku do Tarnowskich Gr i Poznania poprowadzony zostanie od skrzy?owania z autostrad? A-1 (rondo autostradowe) ulicami: Miejska D?browa - Suchogrska Podle?na - ?okietka do skrzy?owania z ulic? D?ug?.
Wprowadzenie jednego kierunku ruchu skutkowa? b?dzie zmian? tras przejazdu autobusw w kierunku do Tarnowskich Gr i Mierz?cic z pomini?ciem przystanku Stroszek Kopalnia. Ten przystanek zostanie zorganizowany jako zast?pczy przy ul. Sikorskiego, przed skrzy?owaniem z ul. Strzelcw Bytomskich. Trasa komunikacji autobusowej w kierunku centrum pozostanie bez zmian. Przewiduje si?, ?e utrudnienia te potrwaj? do ko?ca maja tego roku.

Na 17 marca planowane jest tak?e przyst?pienie do przebudowy uk?adu drogi wewn?trznej ul. Strzelcw Bytomskich w rejonie ul. Hlonda pomi?dzy targowiskiem wraz ze skrzy?owaniem ul. Strzelcw Bytomskich (drogi wewn?trznej) / Hlonda - budowa mini ronda. Wyjazd z osiedla Zi?tka pozostanie bez zmian, natomiast dojazd poprowadzony b?dzie ul. D?ug? do ul. Hlonda. Rwnolegle prowadzone s? tak?e prace w poboczu ulicy Strzelcw Bytomskich na odcinku od skrzy?owania z ul. ?okietka w kierunku po?udniowym.

Utrudnienia w ruchu 14.03.12 Strz. Byt

(12.03.2014) Utrudnienia w ruchu: ul. Siemianowicka, Al. Jana Paw?a II

1) al. Jana Paw?a II remont nawierzchni jezdni w kierunku Piekar ?l?skich w pobli?u zjazdu z ul. Chorzowskiej. Wyst?pi zaw??enie jezdni do jednego pasa ruchu. Prace potrwaj? od 12.03.14r. Przwidywany termin zako?czenia prac: 18.03.2014r.,
2) ul. Siemianowicka zaw??enie prawostronne jezdni w kierunku do centrum przy zje?dzie z al. Jana Paw?a II odtworzenie nawierzchni jezdni po awarii realizowane przez Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne sp. z o.o. Prace prowadzone b?d? w dniach 13-14.03.14r.

Utrudnienia w ruchu 14.03.12 Siemianowicka Al. JPII

(10.03.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Modrzewskiego - Zabrza?ska

 W ?lad za zg?oszeniem BPK Sp. z. o.o. informujemy, ?e w dniach 11.03-15.03 prowadzone b?d? roboty wodoci?gowe i wy??czony z ruchu ko?owego b?dzie odcinek ul. Modrzewskiego na wlocie do ul. Zabrza?skiej. Ruch od strony Rudy ?l?skiej prowadzony b?dzie objazdem: ul. Grota Roweckiego do ul. Zabrza?skiej (rwnie? autobus zast?pczy linii tramwajowej nr 9). Dla ruchu lokalnego objazd prowadzony b?dzie ul. Witosa i Orzegowsk? do Zabrza?skiej. Ruch w kierunku Rudy ?l?skiej prowadzony b?dzie bez zmian.

Utrudnienia w ruchu 14.03.10 Modrzewskiego Witosa

(06.03.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Powsta?cw Warszawskich

 Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e trwaj? prace remontowe nawierzchni jezdni ul. Powsta?cw Warszawskich. Wprowadzono zaw??enie jezdni; utrudnienia potrwaj? do 8 marca.

Utrudnienia w ruchu 14.03.06 Powsta?cw Warszawskich

(03.03.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich

W zwi?zku z trwaj?c? przebudow? ul. Strzelcw Bytomskich informujemy o kolejnych utrudnieniach z tym zwi?zanych:
1.W rejonie skrzy?owania z ul. Objazdow? w zwi?zku z budow? kana?u deszczowego nast?pi zaw??enie jezdni do jednego pasa ruchu dla ka?dego kierunku ruchu oraz ograniczenie pr?dko?ci do 40 km/h, praca rozpoczn? si? 3 marca i potrwaj? ok. 2 tygodni,
2.Prace w poboczu ul. Strzelcw Bytomskich na wysoko?ci ul. Wojciechowskiego,
3.Jednocze?nie nadal trwaj? prace od wjazdu do by?ej KWK Powsta?cw ?l. do skrzy?owania z ul. Sikorskiego.

Utrudnienia w ruchu 14.03.03 Strzelcw

(20.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich

(26.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 28.02.2014r. rozpoczn? si? prace zwi?zane z przebudow? jezdni ul. Frenzla w rejonie sklepu Lidl. Na czas robt wprowadzone zostanie zaw??enie jezdni. Przewidywany termin zako?czenia prac: 31 marzec br.

(20.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich 

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e z dniem 25 lutego br na odcinku ul. Strzelcw Bytomskich od wjazdu do by?ej KWK Powsta?cw ?l. do skrzy?owania z ul. Sikorskiego rozpoczn? si? prace ziemne zwi?zane z przebudow? infrastruktury podziemnej. Zakres prowadzonych  robt wymusza konieczno?? zaj?cia jednego pasa ruchu istniej?cej jezdni ul. Strzelcw Bytomskich.

Na czas prowadzenia robt na odcinkach roboczych (odcinki po 50- 100 m)  zostanie wprowadzony ruch wahad?owy sterowany sygnalizacj? ?wietln?.

W celu roz?adowania ruchu na zaw??onym odcinku drogi  wprowadza si? na kierunku  Centrum Sucha Gra, Tarnowskie Gry zalecany objazd prowadzony w obu kierunkach ulicami: Miejska D?browa - Podle?na Suchogrska ?okietka.

Niezale?nie od wprowadzonego objazdu istnieje mo?liwo?? wykorzystania pozosta?ej sieci drogowej na kierunku Krakw, Katowice Bytom - Tarnowskie Gry,  np. Al. Jana Paw?a II. 

MZDiM nadmienia, ?e utrudnienia w ruchu ko?owym na odcinku ul. Strzelcw Bytomskich przewidzianym do przebudowy tj. od wjazdu do KWK Powsta?cw ?l. do skrzy?owania ulic D?uga - ?okietka b?d? realizowane odcinkami, co w niektrych sytuacjach wymusi konieczno?? cz??ciowego zamkni?cia dojazdu do zabudowy mieszkaniowej z jezdni g?wnej.

Utrudnienia w ruchu 14.02.20 Strzelc Bytomskich

(14.02.2014) Utrudnienie w ruchu: ul. Wroc?awska/Piekarska

 Zgodnie ze zg?oszeniem firmy Tauron informujemy, ?e z uwagi na prace konserwacyjno-remontowe w dniu 21.02.2014r. w godzinach 8.00-17.00 wy??czona b?dzie sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Piekarska - Wroc?awska.

Utrudnienia w ruchu 14.02.14 Wroc?awska Piekarska

(16.12.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Witczaka

Informujemy, ?e rozpocz?to budow? pawilonu handlowego przy ul. Witczaka 135, w zwi?zku z czym wyst?pi? utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Stawowej i Tramwajarzy. Prace prowadzone b?d? w czterech etapach. Wprowadzono jednostronne zaw??enie jezdni na kierunku do Centrum, przy czym w dwch pierwszych etapach (do dnia 03.01.2013r.) utrzymany dla ruchu ko?owego b?dzie jeden pas ruchu a przejazd b?dzie si? odbywa? wahad?owo. Na czas trwania wszystkich etapw wprowadzono obej?cie dla ruchu pieszego poprzez wyznaczenie tymczasowych przej?? dla pieszych przez ul. Witczaka zlokalizowanych przy skrzy?owaniach z ul. Stawow? i Tramwajarzy. Zako?czenie prac planowane jest na kwiecie? 2014r.

Utrudnienia w ruchu 13.12.16 Witczaka

(21.11.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich

Informujemy, ?e w ramach przebudowy ul. Strzelcw Bytomskich rozpocz??y si? prace na odcinku od ul. Objazdowej, prowadz?cej do Radzionkowa, a wiaduktem kolejowym. Wprowadzono obustronne zaw??enia jezdni do jednego pasa ruchu oraz ograniczenia pr?dko?ci do 40km/h. Prace na ul. Strzelcw Bytomskich do skrzy?owania z ul. D?ug? prowadzone b?d? etapami. Utrudnienia w ruchu potrwaj? do pa?dziernika 2014r. O kolejnych zmianach w organizacji w ruchu zostan? Pa?stwo powiadomieni.

Utrudnienia w ruchu 13.11.21 Strzelcw Bytomskich

(18.11.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Ostatnia i Modrzewskiego

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje o planowanych remontach i zwi?zanym z tych utrudnieniach:
1)    w dniach 19-20. 11.2013r. na ul. Ostatniej w rejonie Kolonii Zgorzelec,
2)    w dniu 21.11.2013r. ul. Modrzewskiego w rejonie ul. Ostatniej (remont pasa ruchu w kierunku Rudy ?l?skiej).

Utrudnienia w ruchu 13.11.18 Ostatnia Modrzewskiego

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(07.10.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Karola Miarki

 Informujemy, ?e w dniu jutrzejszym, tj. 08.10.2013r. rozpocznie si? remont nawierzchni jezdni ul. Karola Miarki na odcinku od ul. Rostka do ul. Matejki. Prace potrwaj? ok. 3 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.10.07 Miarki

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(03.10.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Estreichera

Informujemy, ?e z uwagi na prowadzone prace remontowe w dniach 03.10.2013r.-04. 10.2013r. zamkni?ta dla ruchu b?dzie ul. Estreichera.

Utrudnienia w ruchu 13.10.03 Estreichera

(03.10.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Krakowska

Informujemy, ?e z uwagi na budow? sieci ciep?owniczej od dnia 04.10.2013r. nieczynny b?dzie odcinek ul. Szymanowskiego oraz ul. Krakowskiej. Na odcinku ul. Jzefczaka od Placu Klasztornego do ul. Krakowskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Prace potrwaj? ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.10.03 Krakowska

(30.09.2013) Prace rozpoczynaj?ce si? na terenie miasta 30.09.2013

1)ul. ?okietka na odcinku od ul. Blachwka do ul. Wiejskiej budowa chodnika i ?cie?ki rowerowej; prace rozpoczn? si? w dniu 03.10.2013r. i potrwaj? ok. 3 tygodni,

Utrudnienia w ruchu 13.10.30 ?okietka
2) ul. Poniatowskiego remont nawierzchni jezdni; prace rozpoczn? si? w dniu 30.09.2013r. i potrwaj? ok. 3 tygodni,

Utrudnienia w ruchu 13.09.30 Poniatowskiego
3) ul. Wiosny Ludw przebudowa na odcinku od ul. Frenzla do ul. Wierzbowej; prace rozpoczn? si? w dniu 01.10.2013r. i potrwaj? ok. 3 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.09.30 Wionsny Ludw

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(26.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Siemianowicka

Informujemy, ?e z uwagi na remont ulicy Siemianowickiej zamkni?ty dla ruchu ko?owego b?dzie odcinek tej ulicy od skrzy?owania z ul. Chorzowsk? do w?z?a na Al. Jana Paw?a II. Objazd do Krakowa prowadzony b?dzie ul. Witczaka, K?dzierzy?sk? i Al. Jana Paw?a II. Objazd od strony Krakowa do centrum prowadzony b?dzie Al. Jana Paw?a II i ul. Chorzowsk?. Dojazd mieszka?cw do zabudowy przy ul. Siemianowickiej mo?liwy b?dzie od ul. Kochanowskiego i od strony Piekar ?l. . Komunikacja miejska od strony dworca autobusowego  prowadzona b?dzie ul. Matejki i Katowick? w kierunku  ul. Siemianowickiej (z wjazdem od strony ul. Katowickiej w ?ladzie torowiska tramwajowego). Trasa komunikacji autobusowej w kierunku  Centrum nie ulega zmianie. Roboty rozpoczn? si? w dniu 01.10.2013r. i potrwaj? ok. 3 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 13.09.26 Siemianowicka

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(25.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Spacerowa

W ?lad za zg?oszeniem firmy Skanska informujemy, ?e w zwi?zku z budow? torowiska tramwajowego wzd?u? ulicy ?agiewnickiej i ?wi?toch?owickiej, w dniach 25.09.2013r. - 02.10.2013r. zamkni?ty b?dzie odcinek ul. Spacerowej. O kolejnych utrudnieniach zwi?zanych z budow? torowiska zostan? Pa?stwo powiadomieni w p?niejszym terminie.

Utrudnienia w ruchu 13.09.25 Spacerowa

(19.09.2013) Utrudnienia w ruchu: "5. Bytomski P?maraton"

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w dniu 22.09.2013r., w zwi?zku z biegiem ulicznym 5. Bytomski P?maraton, wyst?pi? utrudnienia w ruchu drogowym w dzielnicy Miechowice. Bieg prowadzony b?dzie ulicami Matki Ewy, Dzier?onia, Frenzla, Racjonalizatorw, Francusk?, Nickla, Relaksow?, Nickla, Feli?skiego, Stolarzowicka (odcinek le?ny), Nowa, Gruntowa, Opolska, Wolnego, Andersa, Zamkowa, Frenzla, Matki Ewy.

Na czas trwania biegu wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek ulicy Frenzla od ul. Dzier?onia do skrzy?owania z ul. Racjonalizatorw. Trasa objazdu prowadzi? b?dzie ulicami: Warszawska Wolnego Bo?czyka.

Autobusy komunikacji miejskiej w dniu 22.09.2013r. w godzinach 10.45-14.00 kursowa? b?d? po trasach objazdowych:

 1. 1.dla linii nr 14, 20, 92 i 132 w obu kierunkach od ul. Frenzla, ulicami: Warszawsk?, Wolnego, Bo?czyka, Frenzla, pl. Szpitalny, Frenzla, bez obs?ugi przystankw: Miechowice Park, Miechowice Kopalnia i Miechowice Francuska (stanowiska przy ul. Francuskiej), ale z obs?ug? w zamian przystankw istniej?cych: Miechowice pl. Szpitalny, Miechowice Lidl (stanowisko tylko w kierunku do Bytomia) i Miechowice Francuska (stanowiska przy ul. Frenzla),
 2. 2.dla linii nr 183 i 623 w obu kierunkach od ul. Frenzla, ulicami: Warszawsk?, Wolnego, Bo?czyka, Frenzla, pl. Szpitalny, Stolarzowick?, Zjednoczenia, Reptowsk?, B?awatkow?, gdzie na przystanku Miechowice B?awatkowa nast?pi zako?czenie trasy i postj autobusw w/w linii. Nie b?d? obs?uchiwane przystanki: Miechowice pl. Zamkowy, Miechowice O?rodek Zdrowia [n?] i Miechowice P?tla oraz Miechowice Park, Miechowice Kopalnia, Miechowice Francuska iMiechowice Lidl,
 3. 3.dla linii nr 169 w obu kierunkach od ul. Frenzla, ulicami: Warszawsk?, Wolnego, Bo?czyka, Frenzla, pl. Szpitalny, Stolarzowick?, Zjednoczenia do ul. Reptowskiej. Nie b?d? obs?ugiwane przystanki Miechowice pl. S?oneczny i Miechowice Zjednoczenia,
 4. 4.dla linii 57 w kursach do Miechowic P?tli  nie b?dzie obs?ugiwany przystanek Miechowice O?rodek Zdrowia [n?] i Miechowice P?tla.

Utrudnienia w ruchu 13.09.19 p?maraton

(16.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Szyby Rycerskie

W ?lad za zg?oszeniem firmy Skanska informujemy, ?e w zwi?zku z budow? torowiska tramwajowego wzd?u? ulicy ?agiewnickiej i ?wi?toch?owickiej, w dniach 16.09.2013r (od godz. 17.00) - 23.09.2013r. zamkni?ty b?dzie odcinek ul. Szyby Rycerskie. Dojazd do ul. Szyby Rycerskie mo?liwy b?dzie od strony ul. Fabrycznej.  O kolejnych utrudnieniach zwi?zanych z budow? torowiska zostan? Pa?stwo powiadomieni w p?niejszym terminie.

Utrudnienia w ruchu 13.09.16 Szyby Rycerskie

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(13.09.2013) Utrudnienia w ruchu: Al. Legionw

Miejski Zarz?d Drg i Mostw  informuje, ?e w zwi?zku z przyst?pieniem w dniu 13. wrze?nia br do remontu nawierzchni jezdni odcinka ulicy Aleja Legionw od skrzy?owania z ul. Tarnogrsk? do skrzy?owania z ul. Strzelcw Bytomskich wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Trasa objazdu do ul. Strzelcw Bytomskich prowadzona b?dzie ulicami:  Tarnogrska - Morcinka.

Ruch ko?owy  od strony ul. Strzelcw Bytomskich  w kierunku do ul. Olimpijskiej nie ulega zmianie. Prace  remontowe  prowadzone  b?d?  w dniach 13-15 wrze?nia.

W dniu  13 wrze?nia  pas ruchu Al. Legionw w kierunku  ul. Strzelcw Byt. b?dzie frezowany .

Utrudnienia w ruchu 13.09.12 Al. Legionw

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

 (06.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. ?agiewnicka

W ?lad za zg?oszeniem firmy Skanska informujemy, ?e w zwi?zku z budow? torowiska tramwajowego wzd?u? ulicy ?agiewnickiej i ?wi?toch?owickiej, w dniach 09.09.2013r-15.09.2013r. zamkni?ty b?dzie dojazd do betoniarni przy ul. ?agiewnickiej.  O kolejnych utrudnieniach zwi?zanych z budow? torowiska zostan? Pa?stwo powiadomieni w p?niejszym terminie.

Utrudnienia w ruchu 13.09.06 ?agiewnicka

(06.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Tramwajarzy

 Informujemy, ?e z uwagi na rozpoczynaj?c? si? w dniu 09.09.2013r. budow? przy??cza wod-kan niemo?liwy b?dzie dojazd do ul. Tramwajarzy od strony ul. Witczaka. Prace potrwaj? ok. tygodnia.

Utrudnienia w ruchu 13.09.06 Tramwajarzy

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(03.09.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Prusa

Informujemy, ?e na ul. Prusa trwaj? prace remontowe sieci ciep?owniczej prowadzone przez PEC Sp. z o.o. W zwi?zku z powy?szym zamkni?ty dla ruchu jest odcinek ul. Prusa w obr?bie skrzy?owania z ul. Che?mo?skiego. Na czas remontu na ul. Che?mo?skiego wprowadzono ruch dwukierunkowy. Przewiduje si?, ?e prace potrwaj? ok. dwch tygodni, jednak dok?adny termin ich zako?czenia nie jest znany. O zako?czeniu prac zostan? Pa?stwo powiadomieni.

Utrudnienia w ruchu 13.09.03 Prusa

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(23.08.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich

W dniu 26.08.2013r. rozpocznie si? przebudowa ul. Strzelcw Bytomskich na odcinku od skrzy?owania z ul. Le?n? w kierunku ronda autostradowego.

Utrudnienia w ruchu 13.08.23 Strzelcw Bytomskich

(20.08.2013) Utudnienia w ruchu: u zbiegu ulic Miechowickiej i Frenzla oraz na Alei Jana Nowaka Jeziora?skiego

Informujemy, ?e w dniu 20.08.2013r. firma Eurovia przyst?puje do usuwania skutkw szkd grniczych u zbiegu ulic Miechowickiej i Frenzla oraz na Alei Jana Nowaka Jeziora?skiego. Zastosowane b?d? zw??enia jezdni oraz ograniczenia pr?dko?ci. Prace potrwaj? oko?o miesi?ca.

Utrudnienia w ruchu 13.08.20 Miechowicka Frenzla

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(19.08.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Siemianowicka, ul. J. Nowaka-Jeziora?skiego, ul. Strzelcw Bytomskich.

Ul. Siemianowicka  -  od dnia 19 sierpnia br na odcinku ok. 170,0 m  od granicy miasta Bytom Piekary ?l.   w kierunku centrum miasta  zostanie wprowadzona sygnalizacja ?wietlna wahad?owa. Jezdnia  ul. Siemianowickiej  zostanie zaw??ona do jednego pasa ruchu . Ponadto  prace brukarskie  tj przebudowa chodnika i wymiana kraw??nikw  prowadzona b?dzie na kolejnym odcinku w rejonie ogrdkw dzia?kowych w kierunku centrum miasta  .

 Ul. J.Nowaka-Jeziora?skiego od dnia 19 sierpnia br   w rejonie granicy miasta Bytom/Zabrze na odcinku ok. 80,0 m  prowadzone b?d? roboty zwi?zane z przebudow? odwodnienia drogi . Pas ruchu  w kierunku Zabrza zostanie zaw??ony wprowadzone zostan? rwnie? ograniczenia pr?dko?ci  do 40 km/h .

Ul. Strzelcw Bytomskich od dnia 19 sierpnia br  planowane jest przyst?pienie do robt zwi?zanych z przebudow? odcinka  ulicy Strzelcw Bytomskich  od skrzy?owania z ul. Le?n? w kierunku  ronda A-1.

 (13.08.2013) Zmiana organizacji ruchu: ul. Armii Krajowej, Tulipanw

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje o wprowadzonej na sta?e zmianie organizacji ruchu: w dniu 3 sierpnia br u zbiegu ulic Armii Krajowej i Tulipanw wprowadzone zosta?o mini rondo.

Utrudnienia w ruchu 13.08.05 Armii Krajowej ?w. Piotra Tulipanw

(19.07.2013) Utrudnienia w ruchu: Pl. Rod?a, Ligonia, ?u?ycka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w zwi?zku z modernizacj? sieci ciep?owniczej wyst?pi? utrudnienia w ruchu: 1. w dniach  22-26 lipca br wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek ul. ?u?yckiej na wysoko?ci KWK Centrum Bobrek. Dojazd do KWK Centrum Bobrek i ul. Olimpijskiej od strony ul. Wroc?awskiej prowadzony b?dzie ulicami: Wroc?awska - Chrzanowskiego Strzelcw Bytomskich - Al. Legionw Olimpijska.  Dojazd do ul. Wroc?awskiej z kierunku p?nocnego prowadzony b?dzie ulicami: Strzelcw Bytomskich - Wroc?awska. Zawieszone b?dzie funkcjonowanie przystankw autobusowych  linii 167 i  176 przy ul. ?u?yckiej i Olimpijskiej, 2. w dniach 22-29 lipca br wy??czona  z ruchu ko?owego zostanie jedna jezdnia na pl. Rod?a. W zwi?zku z powy?szym zmianie ulegn? zasady ruchu na pl. Rod?a bowiem druga jezdnia b?dzie prowadzi?a ruch dwukierunkowy. Na tym odcinku ograniczony zostanie postj pojazdw, 3. w dniach  22.07 -2.08 br w chodniku ul. Ligonia rozpoczn? si? prace budowlane. W kolejnym etapie robt, tj. w dniach 31.07-5.08 br przewidywane jest ca?kowite zamkni?cie ul. Ligonia od strony ul. Strzelcw Bytomskich.

Utrudnienia w ruchu 13.07.18 Ligonia pl. Rod?a ?u?ycka

 PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(19.07.2013) Zmiana organizacji ruchu: ul. Krupi?skiego , Adolfa Pi?tka

Od dnia 16.08.2013r. nast?pi trwa?a zmiana organizacji ruchu na ulicach Krupi?skiego i Adolfa Pi?tka. Na ulicach tych wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy:

 

 1. 1.kierunek ruchu na ul. Krupi?skiego: od ul. Modrzewskiego do ul. Orzegowskiej,
 2. 2.kierunek ruchu na ul. Adolfa Pi?tka: od ul. Orzegowskiej do ul. Modrzewskiego.

Utrudnienia w ruchu 13.07.18 Krupi?skiego Adolfa Pi?tka

(18.07.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Tarnogrska, Chrzanowskiego

Miejski Zarz?d Drg i Mostw  informuje, ?e w dniu 19 lipca w godzinach porannych rozpocznie si? remont nawierzchni skrzy?owania ulic Chrzanowskiego Tarnogrska. Na czas prowadzenia robt  wprowadza si?  objazd od strony ul. Strzelcw Bytomskich i ul. Pi?sudskiego w kierunku ul. Chrzanowskiego. Objazd prowadzony b?dzie ulicami: Strzelcw Bytomskich Wroc?awsk?  do Chrzanowskiego. Ul. Chrzanowskiego od strony skrzy?owania  z ul. Strzelcw Bytomskich oznakowana b?dzie znakiem zakazu wjazdu B-2.

Utrzymany b?dzie wy??cznie ruch ko?owy od ul. Wroc?awskiej do Strzelcw Bytomskich.

Ul. Tarnogska b?dzie ulic?  bez przejazdu.  Prace prowadzone b?d? w dniach 19 , 20 i 21 lipca br.

Utrudnienia w ruchu 13.07.18 Chrzanowskiego

PRACE ZOSTA?Y ZAKO?CZONE

(18.06.2013) Utrudnienia w ruchu: skrzy?owanie Al. Jana Paw?a II i K?dzierzynskiej

Od dnia 20 czerwca br. rozpoczn? si? prace remontowe na skrzy?owaniu drogi wojewdzkiej nr 911 (al. Jana Paw?a II) i K?dzierzy?skiej.  Remont potrwa do 4 lipca. Wyst?pi? okresowe utrudnienia w ruchu.

(17.06.2013) Dni Bytomia

W dniach 21 i 22 czerwca w godz. 15.00-23.00, tj. na czas trwania imprez prowadzonych na pl. Sobieskiego w ramach Dni Bytomia, wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek ul. Pi?sudskiego od ul. Korfantego do ul. ?o?nierza Polskiego  oraz odcinek ul. Podgrnej i ?o?nierza Polskiego.
W zwi?zku z powy?szym wprowadza si? tras? objazdu dla ul. Pi?sudskiego, ktra prowadzona b?dzie ulicami: Pi?sudskiego Korfantego Smolenia   Chrobrego  do Pi?sudskiego.
Zmianie ulega rwnie? trasa przejazdu komunikacji pasa?erskiej:
1.    zawieszone b?dzie funkcjonowanie przystanku  autobusowego przy pl. Sobieskiego wprowadzony b?dzie przystanek zamienny przy ul. Smolenia 35,
2.    trasa przejazdu autobusw linii nr 114 i 192 poprowadzona b?dzie od ul. Mickiewicza ulicami: Prusa- Chrobrego do Pi?sudskiego z zawieszeniem funkcjonowania przystanku przy pl. Akademickim w godzinach 15.00-23.00. 

Utrudnienia w ruchu 13.06.14 Pi?sudskiego

(11.06.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Katowicka

Przesy?amy najistotniejsze informacje w zwi?zku z remontem torowiska w ul. Katowickiej:

Modernizacja  torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagiello?skiej do pl. Ko?ciuszki. Zadanie nr 6 - wykonawca robt: Skanska, inwestor: Tramwaje ?l. S.A.
Zadanie wymaga wy??czenia z ruchu ko?owego odcinka ul. Katowickiej od skrzy?owania z ul. Jagiello?sk? do pl. Ko?ciuszki.
W okresie prowadzenia robt w torowisku tramwajowym komunikacja pasa?erska tramwajowa zostanie przerwana pomi?dzy pl. Sikorskiego a kierunkiem Stroszek zajezdnia i Politechnika ul. Wroc?awska. Tramwaj w kierunku do centrum b?dzie kursowa? do ul. Tarnogrskiej. Na ul. Chrzanowskiego zorganizowany b?dzie przystanek przesiadkowy. Na czas robt wprowadzona zostanie komunikacja zast?pcza autobusami po trasie:
1)    w kierunku Urz?du Miejskiego: Pl. Sikorskiego - Jagiello?ska pl. Wolskiego - Powsta?cw Warszawskich (z wykorzystaniem przystanku autobusowego) Wroc?awska Chrzanowskiego przystanek przesiadkowy,
2)    w kierunku do pl. Sikorskiego: Chrzanowskiego Strzelcw Bytomskich (z wykorzystaniem przystanku autobusowego) - Wroc?awska - Kolejowa - pl. Wolskiego K. Miarki Moniuszki pl. Sikorskiego.
Komunikacja tramwajowa z pl. Sikorskiego w kierunku Katowic oraz w kierunku Szombierek, Zabrza i Rudy ?l. nie ulega zmianie.
Szczeg?owy rozk?ad jazdy zostanie podany na stronie internetowej KZK GOP.
Planowany termin rozpocz?cia robt na ul. Katowickiej okre?la si? na dzie? 13.06. br., prace b?d? trwa?y  ok. 3 tygodni.
Zawieszenie komunikacji pasa?erskiej na odcinku pl. Sikorskiego Urz?d Miejski nast?pi w dniu 15.06.br od godzin porannych.
Dla u?ytkownikw drogi wprowadza si? dojazd do pl. Ko?ciuszki ulicami Piastw Bytomskich i Gliwick?. Postj Taxi utrzymany jest na ul. Gliwickiej.
Od strony ul. Piekarskiej dojazd do pl. Ko?ciuszki ograniczony jest dla u?ytkownikw wymienionych pod znakiem B-1.

Utrudnienia w ruchu 13.06.10 Katowicka


(31.05.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. D?browa Miejska

W dniu 03.06.2013r. firma Dragados przyst?puje do remontu ul. D?browa Miejska na odcinku od ul. Podle?nej do ul. Przy Kopalni. Remont prowadzony b?dzie etapami: od ul. Podle?nej do ul. Sosnowej oraz od ul. Sosnowej do ul. Przy Kopalni. Ulica D?browa Miejska b?dzie nieprzejezdna. Objazd do Stolarzowic prowadzony b?dzie ul. Celn?, al. Jana Nowaka-Jeziora?skiego, ul. Frenzla do ul. Stolarzowickiej. Utrudnienia potrwaj? do 15.06.2013r.

Utrudnienia w ruchu 13.05.31 ul. D?browa Miejska

(28.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Stolarzowicka - Zjednoczenia

Z uwagi na uroczysto?ci zwi?zane z obchodami ?wi?ta Bo?ego Cia?a oraz odpustem, w dniu 30 maja w godzinach 6.00-19.00 wy??czony z ruchu ko?owego zostanie odcinek ulicy Stolarzowickiej od Dalekiej do Feli?skiego wraz z ulic? Zjednoczenia.

Utrudnienia w ruchu 13.05.27 Stolarzowicka

(17.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Konstytucji

Informujemy, ?e w zwi?zku z trwaj?cym remontem torowiska w ul. Konstytucji na wysoko?ci ul. Pod Brzozami wprowadzono ruch wahad?owy. Prace potrwaj? ok. miesi?ca.

Utrudnienia w ruchu 13.05.17 Konstytucji

(15.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Rycerska

Z uwagi na trwaj?cy remont nawierzchni jezdni ruch ko?owy na ul. Rycerskiej b?dzie ograniczony. Prace potrwaj? ok. 1 miesi?ca.

Utrudnienia w ruchu 13.05.15 Rycerska

(14.05.2013) Utrudnienie w ruchu : ul. Karola Miarki

W dniach 16-20 maja ze wzgl?du na remont nawierzchni jezdni wyst?pi? utrudnienia w ruchu na odcinkach ulicy Karola Miarki od ul. Jagiello?skiej do ul. Rostka oraz za skrzy?owaniem z ul. Dojazd.

Utrudnienia w ruchu 13.05.10 Miarki

(07.05.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Tarnogrska

W dniach 7-9 maja, z uwagi na prace remontowe nawierzchni jezdni wyst?pi? utrudnienia w ruchu na odcinku ul. Tarnogrskiej od ul. Morcinka do Al. Legionw. 

Utrudnienia w ruchu 13.05.07

(24.04.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Krakowska 

Informujemy, ?e od dnia dzisiejszego do pi?tku, 26.04 br., z uwagi na prowadzone prace remontowe wyst?powa? b?d? utrudnienia w ruchu na ulicy Krakowskiej na odcinku od Rynku do ul. Rycerskiej.

Utrudnienia w ruchu 13.04.24 Krakowska

(22.04.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Wroc?awska

Miejski Zarz?d Drg i Mostw  w Bytomiu informuje, ?e w dniu 06.05 br. rozpocznie si? remont jezdni ul. Wroc?awskiej na wiadukcie pomi?dzy ul. Konstytucji a ul. Reja w kierunku centrum miasta. O zako?czeniu prac zostan? Pa?stwo powiadomieni.

Jednocze?nie informujemy, ?e prace na ul. Hutniczej zosta?y zako?czone.

Utrudnienia w ruchu 13.04.22 Wroc?awska

(17.04.2013) Utrudnienia w ruchu: ul. Zabrza?ska

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje o planowanych na najbli?szy czas pracach remontowych na terenie miasta:

1.w dniu 18.04 br. w godzinach wieczornych rozpocznie si? remont nawierzchni jezdni ul. Zabrza?skiej na odcinku od ul. Wyzwolenia (przy Intermarche) do ul. Karpackiej. Roboty prowadzone b?d? w godzinach wieczornych i nocnych do dnia 21.04 br. Na w/w odcinku wprowadzony b?dzie ruch wahad?owy sterowany r?cznie,

2.w dniu 22.04 br. rozpocznie si? remont nawierzchni jezdni ul. Zabrza?skiej na odcinku od ul. Kosynierw do wiaduktu przy ul. Wytrwa?ych. Prace potrwaj? do 28.04 br.

Utrudnienia w ruchu 13.04.17 Zabrza?ska


(15.04.2013) Zmiana organizacji ruchu: ul. Powsta?cw Warszawskich

Informujemy, ?e w zwi?zku z trwaj?cym remontem torowiska ruch pojazdw na ul. Powsta?cw Warszawskich na wysoko?ci ul. Moniuszki zostanie skierowany na przystosowan? do tego powierzchni? torowiska. Prosimy o zachowanie szczeglnej ostro?no?ci.

Utrudnienia w ruchu 13.04.15 Powsta?c Warszawskich

(26.02.2013) Remont torowiska: ul. Moniuszki

Od dnia 4.03.br na okres ok. 2 miesi?cy zostanie wy??czona z ruchu ko?owego ul. Moniuszki na odcinku od skrzy?owania z ul. Powsta?cw Warszawskich do ul. Jagiello?skiej.
Skrzy?owanie ulic Moniuszki Dworcowa b?dzie udost?pnione wy??cznie na ruchu pieszego.
Dojazd do ul. Dworcowej b?dzie udost?pniony od strony pl. Wolskiego oraz od strony pl. Ko?ciuszki przy ograniczeniach wynikaj?cych z przyj?tej organizacji ruchu.
Mieszka?cy ul. Moniuszki w okresie prowadzenia robt nie b?d? mogli dojecha? do podwrzy posesji.  
Dojazd do pl. Ko?ciuszki wskazany jest ulicami: ul. Powsta?cw Warszawskich Nawrota Piekarska dla pojazdw do 2,5t lub ul. Powsta?cw Warszawskich Nawrota Smolenia Chrobrego - Kwietniewskiego Piekarska dla pojazdw powy?ej 2,5t. Trasa objazdu nie b?dzie oznakowana.

Z uwagi na wykorzystanie ul. Katowickiej dla prowadzenia komunikacji tramwajowej w obu kierunkach nast?pi? ograniczenia w mo?liwo?ci postoju pojazdw na odcinku od pl. Sikorskiego do pl. Ko?ciuszki, postj Taxi zostanie przeniesiony na ul. Gliwick?. Dojazd do ul. Gliwickiej dla pojazdw Taxi b?dzie dopuszczony od strony ul. Piastw Bytomskich. Na ul. Gliwickiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

W celu utrzymania komunikacji pasa?erskiej Bytom Katowice przyj?to prowadzenie ruchu tramwajowego z wykorzystaniem istniej?cego toru w ul. S?dowej, pl. Ko?ciuszki i ul. Katowickiej w obu kierunkach. W zwi?zku z powy?szym ulica S?dowa wy??czona b?dzie z ruchu ko?owego za wyj?tkiem mieszka?cw, pojazdw prokuratury i s?u?b komunalnych.
Linie tramwajowe nr 6 i 19 b?d? kursowa? z dotychczasowych przystankw ko?cowych w Bytomiu poprzez ul. S?dow? z przystankiem na tej ulicy i dalej pl. Ko?ciuszki i ul. Katowick? do przystanku przy ul. Katowickiej - pl. Sikorskiego, by kontynuowa? kurs do Katowic.
Linia nr 18 b?dzie obs?ugiwa?a tras?:
1.    Stroszek Zajezdnia Urz?d Miasta Wroc?awska, p?tla,
2.    Ruda ?l. pl. Sikorskiego Ruda ?l.
 
Inwestorem przedsi?wzi?cia jest Przedsi?biorstwo Tramwaje ?l?skie. Wykonawc? robt jest Skanska S.A., osob? odpowiedzialn? za ca?o?? prac jest kierownik robt.
Wszelkie zapytania nale?y kierowa? do firmy wykonawczej.

Utrudnienia w ruchu 13.02.26 Moniuszki

(18.02.2013) Uruchomienie sygnalizacji ?wietlnej: skrzy?owanie ul. Zabrza?skiej i Wyzwolenia

W dniu 23.02.2013r.  o godzinie 12.00 w??czona zostanie sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Zabrza?skiej i Wyzwolenia (przy wje?dzie do by?ej KWK Szombierki).

(04.02.2013) Wy??czona sygnaliazacja: skrzy?owania Zabrza?ska-Wyzwolenia i Wroc?awska-Chrzanowskiego

W ?lad za zg?oszeniem firmy Tauron, Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 06.02br wy??czona b?dzie sygnalizacja ?wietlna:

- na skrzy?owaniu ulic Zabrza?ska - Wyzwolenia (przy Intermarche) w godzinach 8.00 - 10.00,

Utrudnienia w ruchu 13.02.04 Zabrza?ska Wyzwolenia

- na skrzy?owaniu ulic Wroc?awska Chrzanowskiego w godzinach 11.00 14.00.

Utrudnienia w ruchu 13.02.04 Wroc?.Chrzanowskiego

(25.01.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. Ostatnia

Od 28.01 prowadzone b?d? prace zwi?zane z u?o?eniem kabla SN w ul. Ostatniej na wysoko?ci Kolonii Zygmunt nr 4-31. Kabel uk?adany b?dzie w chodniku. W rejonie wykopu otwartego ruch pieszy sprowadzony b?dzie na wydzielony z jezdni korytarz zabezpieczony barierami. Wprowadzone b?dzie oznakowanie znakami ostrzegawczymi z ograniczeniem pr?dko?ci do 40 km/h oraz zakazem wyprzedzania. Prace potrwaj? ok. 10 dni.
Utrudnienia w ruchu 13.01.25 Ostatnia

(11.01.2013) Utrudnienie w ruchu: ul. P?nocna

Informujemy, ?e na ulicy P?nocnej wyst?puj? utrudnienia w ruchu drogowym zwi?zane z awaryjn? wymian? sieci wodoci?gowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zielonej. Prace potrwaj? do ko?ca stycznia br.
Ponadto trwaj? prace zwi?zane z u?o?eniem kabla SN w ci?gu ulic: Dworska, Piekarska, Powsta?cw ?l., Grottgera, Che?mo?skiego, Orl?t Lwowskich, Mickiewicza i Prusa. Roboty przewiduj? u?o?enie kabla w wykopach otwartych w chodnikach lub ziele?cach, przej?cia poprzeczne przez jezdnie wykonane b?d? metod? przewiertu. Roboty b?d? mia?y charakter post?puj?cy. O zako?czeniu prac zostan? Pa?stwo powiadomieni.
Utrudnienia w ruchu 13.01.11 P?nocna

(17.12.2012) Aktualne utrudnienia w ruchu na terenia miasta.

W dniach 18.12-20.12br na odcinku ul. Strzelcw Bytomskich od ul. D?ugiej do ul. 9-go Maja wyst?pi? utrudnienia w ruchu drogowym zwi?zane z regulacj? studni.
Utrudnienia w ruchu 12.12.17

Jednocze?nie informujemy, ?e utrudnienia w ruchu wyst?puj? na:
- ul. Hutniczej, gdzie prowadzony by? remont jezdni, a prace zosta?y wstrzymane do odwo?ania,
- ul. Frenzla od Placu Szpitalnego do ul. Nickla, roboty zwi?zane z budow? wodoci?gu, planowany termin zako?czenia prac: 23.12.2012r.
Utrudnienia w ruchu 12.12.17 Hutnicza Frenzla

(05.12.2012) Wy?aczenie z ruchu: ul. Hutnicza.

W dniach 6-7 grudnia br. ul. Hutnicza wy??czona b?dzie z ruchu. Dopuszczony b?dzie dojazd mieszka?cw do posesji.
Utrudnienia w ruchu 12.12.05 Hutnicza

(23.11.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Dworska.

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w dniu 27.11 br. rozpoczn? si? prace zwi?zane z usuwaniem szkd grniczych w ul. Dworskiej. Prace prowadzone b?d? przy po?wkowym zaj?ciu pasa ruchu, z ograniczeniem pr?dko?ci do 30 km/h i wprowadzeniu ruchu wahad?owego sterowanego r?cznie. Prace potrwaj? ok. tygodnia.

Utrudnienia w ruchu 12.11.23 Dworska

(16.11.2012) Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chroboka, Bluszczowej, ?aszczyka, Niskiej, Przelotowej.

Informujemy, ?e od dnia 26.11 br zmianie ulegnie organizacja ruchu na ulicach: Chroboka, Bluszczowej, ?aszczyka, Niskiej, Przelotowej. Skrzy?owania tych ulic b?d? skrzy?owaniami rwnorz?dnymi. Z wyprzedzeniem wprowadzone zostanie oznakowanie informuj?ce o zmianie organizacji ruchu

Utrudnienia w ruchu 12.11.14 Miechowice

(06.11.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska i Miarki

W zwi?zku z modernizacj? nawierzchni ulic Chorzowskiej i Miarki od wtorku, 06.11br. do 30.11br. na skrzy?owaniu ulic Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej, Katowickiej oraz Witczaka wyst?pi? utrudnienia w ruchu. Prace prowadzone b?d? etapami.

Etap I przewiduje wykonanie remontu prawej cz??ci jezdni ul. Karola Miarki (ruch prowadzony b?dzie lew? jezdni?, po jednym pasie ruchu dla relacji odpowiednio na Krakw i Katowice) oraz pasw ruchu ulicy Chorzowskiej prowadz?cych w kierunku Chorzowa (ruch prowadzony dwukierunkowo drug? po?wk? jezdni). Utrzymany zostaje objazd z ul. Siemianowickiej do Chorzowa poprzez ul. Krakowsk? i Matejki.

Etap II przewiduje wykonanie remontu lewej cz??ci jezdni ul. Karola Miarki oraz ??cznikw z ulic? Matejki (ruch prowadzony b?dzie praw? cz??ci? jezdni, po jednym pasie ruchu dla relacji odpowiednio na Krakw i Katowice), ?rodkowej cz??ci ul. Chorzowskiej w rejonie skrzy?owania (ruch prowadzony skrajnymi prawymi pasami ruchu) oraz lewej cz??ci ulicy Chorzowskiej w kierunku centrum wraz z wlotem ul. Witczaka.

Etap IIA przewiduje rozszerzenie etapu II o rejon skrzy?owania ul. Katowickiej i Matejki - organizacja ruchu jak dla etapu II, z chwilowym (max 1 godz.) zamkni?ciem ul. Matejki. Zalecany objazd ulicami Pi?sudskiego, Kwietniewskiego, Wroc?awsk?, Kolejow?, Plac Wolskiego, Karola Miarki.

Etap III przewiduje wykonanie robt na prawej cz??ci ul. Chorzowskiej oraz wlotu ul. Siemianowickiej wraz z wlotem ul. Witczaka. Brak b?dzie mo?liwo?ci skr?tu z ul. Chorzowskiej w ul. Siemianowick?. Objazd w kierunku Siemianowic (DK94) poprzez ulice Witczaka, K?dzierzy?sk? i Alej? Jana Paw?a II.

W etapach II i III ruch komunikacji zbiorowej w kierunku centrum b?dzie prowadzony objazdem ulicami Kochanowskiego, Brzezi?sk? do ul. Witczaka. Dodatkowo w etapie III ruch komunikacji miejskiej w kierunku Czeladzi poprowadzony b?dzie ??cznikiem ul. Karola Miarki i Katowickiej oraz Katowick?.

Utrudnienia w ruchu 12.11.05 Chorzowska Miarki


(02.11.2012) Utrudnienia w ruchu: Aleja Jana Paw?a II

W poniedzia?ek, 05.11br., na odcinku Alei Jana Paw?a II w kierunku Piekar ?l?skich (od wysoko?ci ul. Brzezi?skiej do ul. K?dzierzy?skiej) rozpocznie si? remont bie??cy. Utrudnienia w postaci zaw??enia jezdni potrwaj? oko?o tygodnia.

Utrudnienia w ruchu 12.11.02 Al. Jana Paw?a II


(02.11.2012) Utrudnienia w ruchu: Aleja Jana Nowaka Jeziora?skiego

Informujemy, ?e na odcinku Alei Jana Nowaka - Jeziora?skiego od Miechowic do ul. Celnej z powodu naprawy szkd grniczych wyst?pi? utrudnienia w ruchu. Prace b?d? wykonywane przy jednostronnym zaw??eniu jezdni. W rejonie zaw??enia jezdni ruch sterowany b?dzie sygnalizacj? ?wietln? wahad?ow?. Prace prowadzone b?d? odcinkami na cz??ci wschodniej i cz??ci zachodniej jezdni. Utrudnienia potrwaj? od ?rody, 07.11br do ok. 21.11.br.

Utrudnienia w ruchu 12.11.02 Jana Nowaka Jeziora?skiego

(30.10.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Matki Ewy

Informujemy, ?e na ul. Matki Ewy trwaj? roboty zwi?zane z budow? chodnika. Zako?czenie prac planowane jest do 30 listopada 2012r.

Utrudnienia w ruchu 12.10.30 Matki Ewy

(29.10.2012) Zmiany i ograniczenia w ruchu ko?owym obowi?zuj?ce w dniach 1 - 2 listopada

Informujemy o zmianach i ograniczeniach w ruchu ko?owym obowi?zuj?ce w dniach 1 i 2 listopada:
- ul. Powsta?cw ?l?skich - od godz. 6.00 w dniu 1.11.12 do godz. 18.00 w dniu 2.11.12r. wy??czenie z ruchu ko?owego odcinka ul. Powsta?cw ?l?skich od ul. Piekarskiej do ul. Czarnieckiego.
Objazd wy??czonego odcinka ul. Powsta?cw ?l?skich (w tym  komunikacji autobusowej) prowadzony b?dzie ulicami: Piekarska Grottgera Czarnieckiego.

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Powsta?cw ?l?skich
- ul. Piekarska - w dniu 31.10.12r. o godz. 18.00  na odcinku od ul. ?eromskiego do ul. Prusa nast?pi wygrodzenie ta?m? chodnikw i utrzymane b?dzie do godz. 22.00 dnia 1.11.12r.,

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Piekarska
- ul. 9-go Maja w dniu 1.11.12r. w godz. 6.00 22.00 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Prywatnej do ul. Wyszy?skiego z kierunkiem ruchu do ul. Wyszy?skiego,

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 9-go maja
- ul. Kwiatowa - w dniu 1.11.12r. w godz. 6.00 22.00 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. S?onecznej do ul. Mickiewicza z kierunkiem ruchu do Mickiewicza,

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Kwiatowa
- ul. Szafranka - w dniu 1.11.12r. w godz. 6.00 22.00 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Staffa do ul. Alojzjanw z kierunkiem ruchu do ul. Alojzjanw.

Utrudnienia w ruchu 12.10.29 Szafranka

(25.10.2012) Utrudnienie w ruchu: awaria wodoci?gu ul. Falista

W ?lad za otrzymanym zg?oszeniem informujemy, ?e z powodu awarii wodoci?gu od dnia dzisiejszego, tj. 25.10 przez oko?o 5-6 dni zamkni?ty b?dzie wlot ul. Falistej do ul. Konstytucji (po stronie stacji paliw) oraz wyst?pi zaw??enie jezdni ul. Konstytucji na tym odcinku. Objazdy prowadzone b?d? ul. Rac?awick? i M?odzie?ow?.

Utrudnienia w ruchu 12.10.25 Falista

(24.10.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska

Miejski Zarz?d Drogi Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniach 29.10.12r.-12.11.12r. remontowany b?dzie chodnik przy ul. Chorzowskiej (kierunek Chorzw) od zjazdu w boczn? ul. Chorzowsk? (za stacj? paliw BP) do ul. Pszczelnej. Wraz z post?pem prac odcinkowo zaj?ty b?dzie prawy pas ruchu i wyst?pi zaw??enie jezdni.

Utrudnienia w ruchu 12.10.24 Chorzowska

(23.10.2012) Planowane remonty: ul. Hutnicza i ul. ?olnierska

- ul. Hutnicza wymiana kraw??nikw, remont jezdni od 29.10 - 12.11.12r.

Utrudnienia w ruchu 12.10.23 Hutnicza

- ul. ?o?nierska od ul. Ptakowickiej do granicy z powiatem tarnogrskim, remont jezdni 25.10 - 29.10.12r.

Utrudnienia w ruchu 12.10.23 ?o?nierska

(17.10.2012) W?ze? autostradowy

Dopuszczono do ruchu w?ze? autostradowy na ul. Strzelcw Bytomskich oraz zamkni?ty dotychczas odcinek ul. D?browa Miejska.
Utrudnienia w ruchu 12.10.17 Strzelcw Bytomskich

(12.10.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Chrobrego

 W ?lad za zg?oszeniem wykonawcy robt informujemy, ?e w dniach 15.10-20.10br. z uwagi na budow? przy??cza c.o. do budynku SP nr 4 przy ul. Chrobrego 9 wy??czony z ruchu b?dzie fragment ul. Chrobrego na wysoko?ci szko?y. Dojazd do posesji b?dzie mo?liwy od strony ul. Pi?sudskiego oraz Smolenia. Trasa komunikacji miejskiej przebiega? b?dzie ulicami Smolenia, Korfantego i Pi?sudskiego.


Utrudnienia w ruchu 12.10.12 Chrobrego

(03.10.2012) Utrudnienia w ruchu na skrzy?owaniu: Piekarska / Jainty / Wroc?awska

Od godz. 16.00 w dniu 06.10.12  do zako?czenia robt  w nocy z 07.10.12 na 08.10.12 na czas u?o?enia nawierzchni jezdni  wy??czone zostanie z ruchu ko?owego skrzy?owanie ulic Piekarska Wroc?awska Jainty (po awarii wodoci?gowej i pracach w torowisku tramwajowym).
Objazd drogi DK 94 do ul. Wroc?awskiej odbywa? si? b?dzie ul. Pi?sudskiego i Strzelcw Bytomskich.
Dojazd do ul. S?dowej odbywa? si? b?dzie poprzez ul. Webera.
Ul. Kwietniewskiego b?dzie wy??czona z ruchu (z wyj?tkiem mieszka?cw). Wyjazd z parkingu CH Agora na ulicy Kwietniewskiego do DK94 prowadzony b?dzie ulicami Jainty, Dzieci Lwowskich, Jzefczaka, Piastw Bytomskich, Jagiello?sk?, poprzez Plac Wolskiego i Powsta?cw Warszawskich.

Utrudnienia w ruchu 12.10.03 Piekarska

(03.10.2012) Zmiana organizacji ruchu: ul. Pionierw i Robotnicza

Informujemy, ?e w dniu 15.10.2012r. wprowadzona zostanie sta?a zmiana organizacji ruchu na ul. Pionierw i Robotniczej. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy:
- ul. Robotnicza kierunek ruchu od ul. Przemys?owej do ul. Pu?askiego,
- ul. Pionierw kierunek ruchu od ul. Pu?askiego do ul. Przemys?owej.

Zmiana organizacji ruchu 12.10.03

(01.10.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Stawowa

W zwi?zku z pracami rozbirkowymi zamkni?ty w dniu dzisiejszym b?dzie odcinek ul. Stawowej w rejonie nr 3.

Utrudnienia w ruchu 12.10.01 Stawowa

(27.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich

Informujemy, ?e w  zwi?zku z wykonywaniem prac bitumicznych, w rejonie budowy w?z?a autostradowego w ci?gu ul. Strzelcw Bytomskich okresowo wprowadzony b?dzie ruch wahad?owy sterowany r?cznie. Utrudnienia te wyst?pi? w dniach 30.09.12 02.10.12 poza godzinami szczytu.

Utrudnienia w ruchu 12.09.27 Strzelcw Byt

(26.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 28.09.2012r. planowane jest rozpocz?cie prac remontowych na ul. Frenzla zwi?zanych z likwidacj? szkd grniczych. Prace prowadzone b?d? na odcinku od ul. Elsnera w stron? Zabrza na d?ugo?ci ok. 50m oraz na wysoko?ci Placu Szpitalnego. Na d?ugo?ci robt wyst?pi ruch wahad?owy sterowany przez osoby uprawnione. Wlot ul. Matki Ewy do ul. Frenzla zostanie zamkni?ty, dojazd do ul. Matki Ewy od ul. Dzier?onia. Prace potrwaj? ok. tygodnia. Roboty na odcinku ul. Frenzla od Racjonalizatorw do Dzier?onia rozpoczn? si? po zako?czeniu tego etapu prac.

Utrudnienia w ruchu 12.09.26 Frenzla

(26.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich - D?uga

W ?lad za zg?oszeniem firmy TAURON informujemy, ?e w dniu 28.09br w godzinach 8.00-12.00 wy??czona b?dzie sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Strzelcw Bytomskich i D?ugiej.

Utrudnienia w ruchu 12.09.26 Strzelcw Bytomskich-D?uga

(26.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Jainty / Piekarska / Wroc?awska

Informujemy, ?e w dniu 28.09br o godz. 7.30 rozpoczn? si? prace remontowe torowiska tramwajowego  na skrzy?owaniu ulic Jainty / Piekarskiej / Wroc?awskiej. Zamkni?ty zostanie wlot ul. Piekarskiej do ul. Wroc?awskiej. Prace potrwaj? do niedzieli, 30.09br. Czynny b?dzie lewy pas ruchu do jazdy na wprost i w lewo. Dojazd do ul. S?dowej mo?liwy b?dzie od ul. Kwietniewskiego i Jainty.

Utrudnienia w ruchu 12.09.25 Jainty

(19.09.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska

W dniu jutrzejszym rozpoczn? si? prace remontowe na ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. G?owackiego/Prokopa do ul. Karola Miarki. W pierwszej kolejno?ci remontowane b?d? chodniki, p?niej jezdnie. Prace potrwaj? ok. 2 miesi?cy.

Utrudnienia w ruchu 12.09.19 Chorzowska

(14.09.2012) Utrudnienia w ruchu: IV P?maraton Bytomski

W dniu 23.09.12r. odb?dzie si? 4 P?maraton Bytomski". Rozpocz?cie biegu: godz.11.00, zako?czenie: godz. 14.00.

Trasa maratonu przebiega? b?dzie ulicami Matki Ewy - Dzier?onia Frenzla - Racjonalizatorw Francuska Nickla Relaksowa Nickla - Feli?skiego - Stolarzowicka (odcinek le?ny) Nowa Gruntowa - Opolska - Wolnego Andersa - Zamkowa - Frenzla - Matki Ewy. Bieg prowadzony b?dzie w/w tras? dwukrotnie.

Dla odcinka ul. Frenzla (DK 94) od Dzier?onia do skrzy?owania z ul. Racjonalizatorw wyznaczony b?dzie objazd ulicami: Warszawska - Wolnego Bo?czyka. W dniu 21.09.br nast?pi zmiana organizacji ruchu na ul. Bo?czyka przez wprowadzenie znakw B-36 z tabliczk? obowi?zywania i T- 24 oraz wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego.

mapa2


(14.09.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

W dniu 24.09.12 rozpoczn? si? prace remontowe na odcinku ul. Frenzla od ul. Racjonalizatorw do ul. Dzier?onia.

Utrudnienia w ruchu 12.09.14 Frenzla

(14.09.2012) Utrudnienia w ruchu skrzy?owanie ul. Ptakowickiej i ?o?nierskiej

Rozpocz??y si? prace przy budowie sygnalizacji ?wietlnej na skrzy?owaniu ulic ?o?nierskiej i Ptakowickiej. Utrudnienia potrwaj? do listopada br.
Zamkni?ty jest wlot ul. Ptakowickiej do ul. ?o?nierskiej od strony ul. Czecha. Wlot w kierunku Ptakowic utrzymany b?dzie przy po?wkowym zaj?ciu jezdni. W ul. ?o?nierskiej ruch ko?owy odbywa? si? b?dzie wahad?owo. Ca?o?? skrzy?owania obj?ta b?dzie sygnalizacj? ?wietln?. Zmianie ulegnie lokalizacja przystankw autobusowych:
- dla kierunku do Gliwic przystanek b?dzie zlokalizowany za skrzy?owaniem z ul. Ptakowick? naprzeciw posesji nr 74-76,
- dla kierunku do Tarnowskich Gr przystanek b?dzie zlokalizowany w rejonie nr 97 a przed skrzy?owaniem z ul. Ko?ciuszki.

Utrudnienia w ruchu 12.09.14 Ptakowicka - ?o?nierska

(31.08.2012) Aktualne utrudnienia w ruchu na terenie miasta

1.    Zabrza?ska budowa kanalizacji deszczowej do ok. 30.10.12
2.    Elsnera zaw??enie jezdni z uwagi na z?y stan techniczny budynku przy ul. Elsnera
3.    Chorzowska remont zako?czenie w dniu dzisiejszym (31.08.12)
4.    Frenzla remont - zako?czenie prac do ok. 7.09.12
5.    Celna budowa ??cznicy do Obwodnicy P?nocnej - do 30.09.12
6.    Prace w pobli?u obiektw autostrady A1 :
      - Przyjemna, Rokitnicka
      - Obwodnica P?nocna, Hajdy
      - Strzelcw Bytomskich
      - D?browa Miejska

(24.08.2012) Zmiany organizacji ruchu: budowa autostrady A-1 oraz
                         Obwodnicy P?nocnej

1.    w dniu dzisiejszym tj. 24.08.2012. nast?pi otwarcie dla ruchu drogowego ulicy Celnej odcinek pomi?dzy ulicami Zachodnia a Miejska D?browa, czyli  po wiadukcie le??cym nad autostrad? A-1,

2.    w zwi?zku z budow? w?z?a autostradowego Bytom w dniu 25.08.2012. od godz. 6.00 nast?pi zamkni?cie dla ruchu drogowego ul. Miejska D?browa odcinek od ulicy Celnej do ul. Strzelcw Bytomskich. Brak mo?liwo?ci zjazdu/wjazdu z/na ul. Strzelcw Bytomskich na/z ul. Miejska D?browa ,
Objazdy w kierunku dzielnicy Stolarzowice:
- ul. Strzelcw Bytomskich z kierunku Tarnowskie Gry w ul. ?okietka lub Obwodnic? P?nocn? do ul. Celnej i dalej ul. Miejska D?browa,
- ul. Strzelcw Bytomskich z kierunku Centrum Obwodnic? P?nocn? do ul. Celnej i dalej ul. Miejska D?browa,
- Obwodnic? P?nocn? od strony Piekar ?l?skich - do ul. Celnej i dalej ul. Miejska D?browa,
- od strony drogi DK 88 (kierunek od Gliwic) ul. Miechowick? do ulicy Konstytucji, nast?pnie ul. Celn? do ul. Miejska D?browa lub poprzez dzielnic? Bytomia Miechowice ,
- z dzielnicy Stolarzowice ul. Suchogrsk? i ?okietka do ul. Strzelcw Bytomskich,
- z dzielnicy Karb i Bobrek ul. Miechowick? do skrzy?owania z Obwodnic? P?nocn? .
Uwaga.
Nadal wyst?puj? utrudnienia w ruchu w ci?gu ulicy Celnej (odcinek od ul. Wroc?awskiej do Obwodnicy P?nocnej ruch wahad?owy) zwi?zane z budow? po?udniowej ??cznicy Obwodnicy P?nocnej,

3.    w nocy z dnia 24.08.2012. na dzie? 25.08.2012. nast?pi otwarcie dla ruchu drogowego Obwodnicy P?nocnej Miasta (al. Jana Nowaka Jeziora?skiego) na ca?ej swej d?ugo?ci czyli odcinek od ul. Celnej do skrzy?owania ulic DK 94 i DK 88 (ul. Miechowicka i Ks. J. Frenzla)
Uwaga.
Ze wzgl?dw bezpiecze?stwa ruchu drogowego likwiduje si? na sta?e mo?liwo??  wjazdu na Obwodnic? P?nocn? w kierunku Piekar ?l?skich , Katowic i Krakowa dla pojazdw jad?cych od ul. Celnej.
Jednocze?nie nie b?dzie mo?liwo?ci zjazdu w lewo na ul. Celn? dla pojazdw jad?cych nowo otwartym odcinkiem Obwodnicy P?nocnej od strony DK 94 i DK 88.

Ze wzgl?du na zmiany w organizacji ruchu, nowe tablice wyznaczaj?ce objazdy prosimy kieruj?cych pojazdami o ostro?n? jazd? i przestrzeganie przepisw ustawy Prawo o ruchu drogowym.


(13.08.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

W dniu 16.08.2012. rozpocznie si? remont ulicy Miechowickiej (droga krajowa nr 94) na odcinku od skrzy?owania Miechowicka Konstytucji Wroc?awska do miejsca przebudowy tej ulicy zwi?zanej z budow? Obwodnicy P?nocnej.
Udost?pniony dla ruchu pozostanie 1 pas ruchu na ka?dej z jezdni, po wyremontowaniu ktrych ruch zostanie przerzucony na s?siednie pasy ruchu rwnie? po jednym na ka?dej jezdni. Ulega rwnie? zmianie program sygnalizacji ?wietlnej na skrzy?owaniu ulicy Wroc?awska - Konstytucji - Miechowicka.
Czas remontu przewidziany jest na 2 tygodnie.

(03.08.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Zabrza?ska

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 6 sierpnia, w zwi?zku z budow? kanalizacji deszczowej w ul. Zabrza?skiej, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od ul. Wyzwolenia (przy Ko?ciele i Intermarche) do drogi dojazdowej do szybu Krystyna. Utrudnienia w ruchu przewidziane s? do ko?ca wrze?nia.

Utrudnienia w ruchu 12.08.03 Wyzwolenia

(20.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska

W dniu dzisiejszym rozpoczn? si? zapowiadane prace na ul. Chorzowskiej na odcinku od skrzy?owania z ul. Pszczeln? do granicy miasta: w pierwszej kolejno?ci rozebrane zostan? wysepki przy wyje?dzie z Tesco oraz cz??? pasa dziel?cego jezdnie ul. Chorzowskiej. Remont ul. Chorzowskiej rozpocznie si? od jezdni prowadz?cej w stron? centrum Bytomia. Ruch dwukierunkowy prowadzony b?dzie jezdni? w kierunku Chorzowa. Na ca?ym obszarze robt obowi?zywa? b?dzie ograniczenie pr?dko?ci do 40km/h. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Katowickiej, Mi?ej i Okr??nej odbywa? si? b?dzie po sfrezowanej nawierzchni remontowanej jezdni. Prosimy o zachowanie szczeglnej ostro?no?ci.

Utrudnienia w ruchu 12.07.09 Chorzowska

(20.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Jainty, Kwietniewskiego

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e od dnia 21.07.2012r. w zwi?zku z pracami Bytomskiego Przedsi?biorstwa Komunalnego wyst?pi? utrudnienia w ruchu w rejonie skrzy?owania ulic Piekarskiej i Wroc?awskiej. Wyjazd z ul. Piekarskiej do ul. Wroc?awskiej odbywa? si? b?dzie tak jak obecnie, natomiast dojazd do poczty w ul. Piekarskiej odbywa? si? b?dzie objazdem: ul. Powsta?cw Warszawskich, Nawrata.

Utrudnienia w ruchu 12.07.20

(09.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Chorzowska 

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje o utrudnieniach w ruchu na ul. Chorzowskiej. W bie??cym tygodniu rozpocznie si? remont jezdni na odcinku od ul. Pszczelnej do granicy miasta. Utrudnienia potrwaj? do ko?ca sierpnia.

Utrudnienia w ruchu 12.07.09 Chorzowska

(09.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 09.07.2012r. rozpocznie si? remont ul. Frenzla na odcinku od ul. W?skiej do ul. Racjonalizatorw. W pierwszej kolejno?ci remontowane b?d? chodniki, nast?pnie jezdnia. Remont potrwa do ok. 10.09.2012r.

Utrudnienia w ruchu 12.07.09 Frenzla

(04.07.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniach 6-7 lipca 2012r. ze wzgl?du na remont nawierzchni jezdni wyst?pi? utrudnienia w ruchu na ul. Frenzla na odcinku od Placu Szpitalnego do ul. Elsnera. Ruch na przedmiotowym odcinku ul. Frenzla odbywa? si? b?dzie wahad?owo.

Utrudnienia w ruchu 12.07.04 Frenzla

(22.06.2012) Utrudnienie w ruchu: VI Bytomska Noc ?wi?toja?ska

W zwi?zku z organizowan? na Placu Sobieskiego VI Bytomsk? Noc? ?wi?toja?sk?, w dniach 22-23 czerwca  w godzinach 18.00-24.00 wyst?pi? ograniczenia w ruchu ko?owym. Nast?pi wy??czenie z ruchu:
- ul. Pi?sudskiego od ul. Korfantego do ul. Stra?ackiej,
- ul. Podgrnej od Placu Grunwaldzkiego do ul. Pi?sudskiego,
- ul. ?o?nierza Polskiego na odcinku od ul. Smolenia do ul. Pi?sudskiego.
Trasa objazdu b?dzie oznakowana.

Utrudnienia w ruchu 12.06.21 Sobieskiego

(22.06.2012) Utrudnienie w ruchu: Rokitnicka

W ?lad za zg?oszeniem firmy Dragados Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje o utrudnieniach w ruchu na ul. Rokitnickiej przy obiekcie autostradowym. W dniach 23.06.2012-24.06.2012 ze wzgl?du na malowanie ustroju no?nego ruch wstrzymywany b?dzie w cyklach 15-minutowych. Ruch wznawiany b?dzie do up?ynnienia i wstrzymywany na kolejne 15 minut.  Utrudnienia w ruchu wyst?pi? w godz.  8.00 - 20.00.

Utrudnienia w ruchu 12.06.21 Rokitnicka

(18.06.2012) Utrudnienie w ruchu: ?o?nierska,  ?agiewnicka-Stolarzowicka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje o zako?czeniu remontu ul. Celnej na odcinku od ul. Falistej do Obwodnicy.
Ponadto informujemy, ?e w bie??cym tygodniu wyst?pi? utrudnienia w ruchu na ul. ?o?nierskiej oraz ?agiewnickiej/?wi?toch?owickiej, gdzie prowadzone b?d? prace remontowe studzienek kanalizacyjnych.
Informujemy rwnie?, ?e przejezdny jest odcinek ulicy Miechowickiej (DK nr 94) od skrzy?owania w Karbiu w stron? Gliwic i Miechowic. Na dalszym odcinku ruch odbywa si? po wiadukcie w ci?gu ulic Miechowicka / Frenzla (DK94). Od strony Miechowic mo?na jecha? prosto w stron? Bytomia i w prawo w stron? Gliwic (na DK88). Od strony Bytomia prosto w stron? Miechowic / Strzelec Opolskich oraz w lewo w stron? Gliwic / CH Plejada.

(12.06.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Elsnera

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e ze wzgl?du na prace przy zabezpieczeniu budynku przy ul. Elsnera 3 nast?pi zaw??enie jezdni ul. Elsnera.

Utrudnienia w ruchu 12.06.12 Elsnera

(06.06.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje o zmianie organizacji ruchu na ulicy Miechowickiej w zwi?zku z budow? Obwodnicy P?nocnej. Od dnia 7 czerwca ruch odbywa? si? b?dzie jezdni? p?nocn? (w kierunku Gliwic). Nitka po?udniowa zostanie zamkni?ta.

Utrudnienia w ruchu 12.05.22 Miechowicka

(28.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Celna

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e z dniem 29.05.2012r. rozpocznie si? remont ul. Celnej na odcinku od ul. Falistej do Obwodnicy. Ruch b?dzie si? odbywa? przy sterowaniu r?cznym. Utrudnienia potrwaj? ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 12.05.29 Celna

(22.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w dniu 23 maja ok. godz. 9.00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Miechowickiej. Ruch prowadzony b?dzie osobnymi jezdniami dla ka?dego z kierunkw ruchu.

Utrudnienia w ruchu 12.05.22 Miechowicka

(18.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Strzelcw Bytomskich

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu w ?lad za zg?oszeniem firmy P.P.H.U. ELMAT informuje, ?e od dnia 21.05.2012r. rozpoczn? si? prace ziemne zwi?zane z budow? linii kablowej na odcinku ul. Strzelcw Bytomskich od ul. Le?nej do ul. Odrza?skiej. W zwi?zku z powy?szym prosimy o zachowanie szczeglnej ostro?no?ci. Utrudnienia potrwaj? ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu 12.05.18 Strzelcw Bytomskich

(14.05.2012) Utrudnienie w ruchu na skrzy?owaniu ulic Wroc?awskiej i Powsta?cw Warszawskich

Zgodnie ze zg?oszeniem Tauron, Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e wy??czona b?dzie sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Wroc?awskiej i Powsta?cw Warszawskich (przy areszcie) - w dniu 21 maja w godzinach 8.00-12.00.

Utrudnienia w ruchu 05.14 Wroc?awska

(14.05.2012) Utrudnienie w ruchu na skrzy?owaniu ulic Chorzowskiej i Krzy?owej

Zgodnie ze zg?oszeniem Tauron, Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e wy??czona b?dzie sygnalizacja ?wietlna na skrzy?owaniu ulic Chorzowskiej i Krzy?owej (zjazd na ?agiewniki) - w dniu 15 maja w godzinach 11.00-14.00.

Utrudnienia w ruchu 05.14 Chorzowska

(11.05.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Wroc?awska

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w dniach 16 i 17 maja wyst?pi? utrudnienia w ruchu na ul. Wroc?awskiej. Na odcinku od ul. Nied?wiadka-Okulickiego do ul. Didura remontowany b?dzie pas ruchu w kierunku Miechowic.

[AKTUALIZACJA 16.05] : Planowany remont zosta? przeniesiony na dzie? 19.05 (sobota).

Utrudnienia w ruchu Wroc?awska

(10.05.2012) Utrudnienie w ruchu: al. J. Nowaka-Jeziora?skiego przy Dworskiej

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w dniach 12 i 13 maja br. (sobota i niedziela) prowadzone b?d? roboty na obiekcie mostowym WA 433 autostrady A-1, zlokalizowanym w ci?gu al. J. Nowaka-Jeziora?skiego (Obwodnica) w rejonie skrzy?owania z ul. Dworsk?.
W zwi?zku z powy?szym w ci?gu al. Jeziora?skiego w rejonie obiektu w godzinach 7.00-18.00 wyst?pi? utrudnienia polegaj?ce na cyklicznym, ok. 15-minutowym, wstrzymywaniu ruchu ko?owego.

Utrudnienia w ruchu al.Jeziora?skiego przy Dworskiej

(07.05.2012) Utrudnienia w ruchu - Objazd DK88

Miejski Zarz?d Drg i Mostw przekazuje informacj? wykonawcy robt budowy III odcinka Obwodnicy P?nocnej - w dniu dzisiejszym wprowadzona zostanie zmiana tymczasowej organizacji ruchu. Objazd DK 88 do Gliwic dla samochodw osobowych prowadzony b?dzie ul. Frenzla, ul. Bobreck? oraz drog? techniczn? przy stacji benzynowej. Dla pozosta?ych pojazdw objazd b?dzie prowadzony ulicami Frenzla i Hutnicz?.

Utrudnienia w ruchu objazdy DK88

(07.05.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Witczaka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e od dnia dzisiejszego prowadzone b?d? prace remontowe nawierzchni jezdni ul. Witczaka na odcinku od ul. Pi?sudskiego do ul. Prusa (pierwotnie planowane na 2 i 4 maja). Utrudnienia potrwaj? kilka dni. O zako?czeniu prac zostan? Pa?stwo powiadomieni.

Utrudnienia w ruchu Witczaka 2-4 maja

(30.04.2012) Awaria sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzy?owania Strzelcw Bytomskich-                          Chrzanowskiego-Pi?sudskiego

W dniu 30.04 .br w rejonie skrzy?owania Strzelcw Bytomskich-Chrzanowskiego- Pi?sudskiego b?d? prowadzone roboty zwi?zane z usuwaniem awarii na sieci  kanalizacji sanitarnej . Wy??czony zostanie  wjazd w ul. Chrzanowskiego  z ul. Strzelcw Bytomskich i ul. Pi?sudskiego  . Objazd do ul. Chrzanowskiego prowadzony b?dzie ul. Strzelcw Byt. do Wroc?awskiej . Nie ulega zmianie wyjazd z ul. Chrzanowskiego w kierunku do ul. Strzelcw Byt. . Utrudnienia w ruchu b?d? trwa?y do usuni?cia awarii.

(02,04.05.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Witczaka

W dniach 2 i 4 maja wyst?pi? utrudnienia w ruchu na ul. Witczaka na odcinku od ul. Pi?sudskiego do ul. Prusa. Utrudnienia spowodowane b?d? robotami remontowymi nawierzchni jezdni.

Utrudnienia w ruchu Witczaka 2-4 maja

(25.04.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Matejki

W dniu dzisiejszym rozpocz?? si? remont nawierzchni jezdni ul. Matejki na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Katowickiej. Utrudnienia potrwaj? do dnia 28 kwietnia.

Utrudnienia w ruchu Matejki 25.04

 

(23.04.2012) Utrudnienia w ruchu: ul. Ostatnia i Szyb Zachodni

W dniach 23-27 kwietnia wyst?pi? utrudnienia w ruchu na ul. Ostatniej i Szyb Zachodni w zwi?zku z remontem w ramach bie??cego utrzymania drg.


(20.04.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Racjonalizatorw

 W dniach 24-28 kwietnia - frezowanie oraz uk?adanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Racjonalizatorw w rejonie skrzy?owania z ul. Energetyki - prace prowadzone b?d? przy ruchu wahad?owym.

W dniach 21 oraz 23-27 kwietnia prowadzone b?d? prace na ul. Zabrza?skiej oraz Konstytucji uzupe?nianie ubytkw.

Utrudnienia w ruchu Racjonalizatorw

(11.04.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Miechowicka

W dniu 11 kwietnia wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Miechowickiej. Wy??czony z ruchu b?dzie odcinek jezdni  w kierunku Gliwic, a ruch dwukierunkowy prowadzony b?dzie jezdni? w kierunku centrum Bytomia.

Utrudnienia w ruchu Miechowicka 11.04

(19.03.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. Bo?czyka

W zwi?zku ze zg?oszeniem awarii kanalizacji Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e od dnia dzisiejszego zamkni?ta dla ruchu b?dzie ul. Bo?czyka w okolicy nr 4-6. Na odcinkach dopuszczonych do ruchu odbywa? si? b?dzie ruch dwukierunkowy. Usuwanie awarii potrwa ok. 4-5 dni.

Utrudnienia w ruchu - Bo?czyka

(19.03.2012) Utrudnienie w ruchu: ul. ?u?ycka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w zwi?zku z modernizacj? wodoci?gu wyst?pi? utrudnienia w ruchu na ul. ?u?yckiej. Nast?pi zaw??enie jezdni ul. ?u?yckiej i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwaj? ok. 2 tygodni.

Utrudnienia w ruchu - ?u?ycka

(12.03.2012) Utrudnienia w ruchu: skrzy?owanie ul. Zabrza?skiej i Wyzwolenia

W zwi?zku z przebudow? skrzy?owania ulic Zabrza?skiej i Wyzwolenia (skrzy?owanie przy ko?ciele i Intermarche) Miejski Zarz?d Drg i Mostw przekazuje informacj? Eurovia Polska S.A.: w dniu 13.03.2012r. zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana organizacji ruchu polega? b?dzie na ca?kowitym zamkni?ciu wylotu ul. Wyzwolenia do ul. Zabrza?skiej oraz po?owy jezdni ul. Zabrza?skiej. Utrudnienia w ruchu zwi?zane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej potrwaj? prawdopodobnie do 17.03.2012r.

Utrudnienia w ruchu zabrza?ska-wyzwolenia

(07.03.2012) Zako?czy?y si? prace zwi?zane z monta?em progw zwalniaj?cych
                         na ul. Korczaka

(02.03.2012) Utrudnienie na skrzy?owaniu ulic Piekarskiej i Kwietniewskiego

 W zwi?zku z awari? torowiska na skrzy?owaniu ulic Piekarskiej i Kwietniewskiego do jutra, tj. 3 marca do godz. 11.00, wy??czony z ruchu b?dzie pas ruchu ul. Kwietniewskiego na doje?dzie do ul. Piekarskiej.

Utrudnienia w ruchu Kwietniewskiego przy Piekarskiej

(02.03.2012) Zmiana organizacji ruchu na skrzy?owaniu ul. Zabrza?skiej i Wyzwolenia

W najbli?szym tygodniu zmieniona zostanie organizacja ruchu na skrzy?owaniu ul. Zabrza?skiej i Wyzwolenia (w rejonie nowego ko?cio?a). Wprowadzone zostanie tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome. Prosimy o szczegln? ostro?no??.

Utrudnienia w ruchu zabrza?ska-wyzwolenia


(02.03.2012) Zmiana organizacji ruchu na ul. Miechowickiej

W poniedzia?ek 5 marca zmianie ulegnie organizacja ruchu na ul. Miechowickiej od ul. Konstytucji do budowanej obwodnicy. Nast?pi wy??czenie z ruchu odcinkw jezdni ul. Miechowickiej, przy czym ruch dwukierunkowy b?dzie si? odbywa? naprzemiennie po jezdni w kierunku Gliwic i centrum Bytomia.

Utrudnienia w ruchu Miechowicka bez mapy


Pozosta?e utrudnienia w ruchu:

 • ul. Rokitnicka - rejon ulicy Pochy?ej i Paderewskiego - trwaj? roboty zwi?zane z budow? wiaduktu autostradowego,
 • ul. Szymanowskiego - po po?arze budynku kina "Gloria" wy??czony z u?ytkowania jest chodnik i pas postojowy ulicy po stronie budynku,
 • ul. Strzelcw Bytomskich - w rejonie skrzy?owania z ul. Miejska D?browa prowadzone s? roboty zwi?zane z  budow? autostrady A-1,
 • Obwodnica na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Na?kowskiej prowadzone s? roboty zwi?zane z budow? wiaduktu autostrady A-1.

Wy??czenia z ruchu:

 • ul. Hajdy - zamkni?ta dla ruchu drogowego, w rejonie skrzy?owania z ulic? Nowy Dwr. Ulice Hajdy i Nowy Dwr staj? si? drogami bez przejazdu, dojazd do ulicy Hajdy mo?liwy jest od ulicy Na?kowskiej, dojazd do ulicy Nowy Dwr mo?liwy jest od Obwodnicy P?nocnej. Zamkni?cie zwi?zane jest z budow? obiektu in?ynierskiego dla autostrady A-1,
 • ul. Celna - zamkni?ty odcinek od ul. Miejska D?browa do ul. Zachodniej w zwi?zku z budow? tunelu drogowego dla autostrady. Objazd prowadzony jest ul. Strzelcw Bytomskich i Obwodnic? P?nocn?,
 • ul. Przyjemna wy??czony z ruchu ko?owego jest ?rodkowy odcinek drogi zwi?zany budow? wiaduktu drogowego dla autostrady A-1. Dojazd do zabudowy jednorodzinnej utrzymany jest od strony ul. ?o?nierskiej lub od strony skrzy?owania ulic Ptakowicka - Suchogrska bez przejazdu ?rodkowym odcinkiem tej ulicy.

Szczeg?owa mapa utrudnie?

Utrudnienia, objazdy oraz inne przydatne dla kierowcw informacje, dost?pne s? tak?e w Internetowym Serwisie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych, pod  adresem: sitplan.um.bytom.pl

mapa utrudnien

W zwi?zku z organizowan? na Placu Sobieskiego IV Bytomsk? Noc? ?wi?toja?sk?, w dniach 22-23 czerwca  w godzinach 18.00-24.00 wyst?pi? ograniczenia w ruchu ko?owym. Nast?pi wy??czenie z ruchu:

- ul. Pi?sudskiego od ul. Korfantego do ul. Stra?ackiej,

- ul. Podgrnej od Placu Grunwaldzkiego do ul. Pi?sudskiego,

- ul. ?o?nierza Polskiego na odcinku od ul. Smolenia do ul. Pi?sudskiego.

Trasa objazdu b?dzie oznakowana.