Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchuUlica Strzelcw Bytomskich II b?d?ca ??cznikiem mi?dzy ul. Szyma?y, minirondem a ul. D?ug? i Hlonda pozwala omin?? ruchliw? DK 11, dlatego pe?ni wa?n? funkcj? dla mieszka?cw osiedla gen. Zi?tka. Ze wzgl?du na jej z?y stan techniczny konieczna by?a jej gruntowna przebudowa, ktra w?a?nie zosta?a zako?czona. Wykonawca do jutra b?dzie prowadzi? jeszcze prace zieleniarskie, ktry nie b?d? mia?y jednak wp?ywu na ruch drogowy, dlatego dzisiaj 10 maja ulica Strzelcw Bytomskich II zosta?a dopuszczona ju? do ruchu. Warto doda?, ?e remont drogi kosztowa? ponad 567 tys. z?, a ca?a inwestycja uko?czona zosta?a dwa miesi?ce przed terminem okre?lonym w umowie z wykonawc?.

 - Realizacja tej inwestycji by?a mo?liwa dzi?ki przekazaniu dodatkowych ?rodkw, jakie uda?o si? wyasygnowa? z bud?etu miasta w 2021 roku - mwi zast?pca prezydenta Bytomia Micha? Bieda. - Dobre warunki atmosferyczne umo?liwi?y wykonanie wszystkich prac, a tak?e przeprowadzenie odbiorw, dzi?ki czemu dwa miesi?ce przed terminem zako?czenia prac, ulica Strzelcw Bytomskich II zosta?a dopuszczona do ruchu - podkre?la wiceprezydent Micha? Bieda.

Remont wa?nej osiedlowej drogi zako?czony

222-metrowy odcinek drogi nie tylko ??czy dwie g?wne ulice na osiedlu im. gen. Zi?tka. Przy ul. Strzelcw Bytomskich II znajduj? si? miejsca parkingowe, a ulica ta pozwala rwnie? dojecha? do blokw znajduj?cych si? przy ul. Szyma?y.

W ramach prowadzonych robt drogowych, wykonawca - firma DROGOPOL z Katowic wykona?a drena? i koryto drogi wraz z podbudow? t?uczniow?, wymieniono kraw??niki, wykonano warstw? podbudowy mineralnej, warstw? wi???c? i ?cieraln? z betonu asfaltowego, jak rwnie? uporz?dkowano miejsca parkingowe. Przy drodze pojawi?y si? tak?e nowe nasadzenia zieleni, nowe oznakowanie pionowe, a przed dopuszczeniem do ruchu, droga zosta?a uporz?dkowana. Na fragmentach ul. Strzelcw Bytomskich II przy minirondzie oraz przy skrzy?owaniu z ul. Szyma?y zostanie odtworzone oznakowanie poziome w ramach umowy z wykonawc?, ktry realizuje kompleksowo zadanie zwi?zane z odtworzeniem oznakowania poziomego na wszystkich bytomskich drogach.

Warto doda?, ?e zgodnie z podpisan? umow? wykonawca przebudowy ul. Strzelcw Bytomskich II mia? czas do po?owy lipca br. na wykonanie wszystkich prac, jednak dzi?ki sprzyjaj?cym warunkom atmosferycznym na dwa miesi?ce przed terminem, ulica Strzelcw Bytomskich II zosta?a dopuszczona do ruchu.

Przypomnijmy, ?e zamkni?cie ul. Strzelcw Bytomskich II by?o konieczne ze wzgl?du na spore zniszczenia nawierzchni i uszkodzenie konstrukcji drogi, a w ramach prowadzonych prac zosta?a przebudowana droga o ??cznej powierzchni 1862 mkw.

Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu Przebudowa ulicy Strzelcw Bytomskich II zako?czona. Droga dopuszczona do ruchu

Autor zdj??: Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek