Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicyRealizowane przez firm? HUCZ Sp. z o.o. roboty zwi?zane z rewitalizacj? ulicy Dworcowej przebiegaj? zgodnie z harmonogramem, a sprzyjaj?ce warunki atmosferyczne umo?liwi?y przej?cie do kolejnego etapu prac. Wykonawca przyst?pi? w?a?nie od strony pl. Micha?a Wolskiego do uk?adania nawierzchni ulicy.

- Wykonawca rozpocz?? ju? prace zwi?zane z uk?adaniem nawierzchni z kostki ci?tej na ulicy Dworcowej od strony pl. Wolskiego, dlatego te? ze wzgl?du na realizowane w tym rejonie intensywne roboty, prosimy mieszka?cw o wyrozumia?o?? i w miar? mo?liwo?ci wybr alternatywnych do ul. Dworcowej tras - ul. Powsta?cw Warszawskich i Jagiello?sk? - mwi Pawe? Wittich, zast?pca dyrektora ds. technicznych MZDiM.

Warto doda?, ?e na pozosta?ych odcinkach ul. Dworcowej nadal trwaj? prace zwi?zane z monta?em odwodnienia linowego oraz roboty zwi?zane z zabezpieczeniem kabli energetycznych. Ponadto od pl. Micha?a Wolskiego firma HUCZ Sp. z o.o. b?dzie realizowa?a prace zwi?zane z uk?adaniem nawierzchni ulicy, wykonaniem schodw oraz pochylni przy murze oporowym, a tak?e b?dzie realizowa? pozosta?e przy??cze do kana?u technologicznego do budynkw wsplnot mieszkaniowych.

 Jak zmieni si? ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodoci?gowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska now? - wygodn? dla przechodniw, nawierzchni? z ci?tego kamienia. Uk?ad drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjn? - przeznaczon? dla lokalnych przedsi?biorcw, rekreacyjn? - na ktrej krlowa? b?dzie ziele? i ma?a architektura, oraz na stref? ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych ziele?cw, nasadzenia ro?linno?ci w donicach, budow? pergoli, postawienie nowych ?awek i koszy na ?mieci. Ruch samochodw na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezb?dnego minimum: pojawi si? te? monitoring kontroluj?cy wjazd samochodw na ul. Dworcow?, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co wa?ne, remontu doczeka si? nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale rwnie? znajduj?ce si? przy niej kamienice. Swj dawny blask odzyska 11 kamienic.

Przypomnijmy, ?e rewitalizacja ulicy Dworcowej mo?liwa jest dzi?ki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestnicz? rwnie? Miejski Zarz?d Drg i Mostw, Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wsplnoty mieszkaniowe.

Warto?? projektu pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku obejmuj?cego ulic? Zau?ek, Dworcow? oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln z?, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyska?o wynosi 15,3 mln z?.

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Rozpocz??o si? uk?adanie nawierzchni ulicy

Autor zdj??: Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha