Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych

Skrzy?owania ul. Konstytucji i Popie?uszki to jedno z przej??, ktre zostanie przebudowanePrzebudowa trzech przej?? dla pieszych przy ul. Powsta?cw ?l?skich, Konstytucji w rejonie ul. Popie?uszki oraz Worpie, zmiana lokalizacji przej?cia dla pieszych przy ul. Witczaka w rejonie ul. U?a?skiej oraz budowa nowego przej?cia dla pieszych przy skrzy?owaniu ul. Witczaka z Tramwajarzy. To kolejne inwestycje drogowe, ktrych celem jest poprawa bezpiecze?stwa pieszych na bytomskich ulicach. Ich realizacja b?dzie mo?liwa dzi?ki pozyskaniu ?rodkw w ramach programu Marsza?kowski program poprawy bezpiecze?stwa na drogach wojewdztwa ?l?skiego w kwocie prawie 113 tys. z?.

- Ciesz? si?, ?e zg?oszone przez nas projekty zosta?y pozytywnie ocenione przez Wojewdzki O?rodek Ruchu Drogowego w Katowicach i pozyskali?my kolejne dofinansowanie, ktre wp?ynie na popraw? bezpiecze?stwa pieszych na bytomskich drogach - mwi prezydent Bytomia Mariusz Wo?osz. - Tym razem pozyskane ?rodki przeznaczymy na przebudow? trzech i budow? nowych przej?? dla pieszych. O wyborze tych lokalizacji zdecydowali?my si? bior?c pod uwag? opinie oraz propozycje mieszka?cw, ktrzy zwracali nam uwag? na konieczno?? powstania w tych miejscach bezpiecznych przej?? dla pieszych - podkre?la prezydent Mariusz Wo?osz.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Inwestycja przewiduje przebudow? przej?cie dla pieszych przy ul. Powsta?cw ?l?skich w rejonie skrzy?owania z ul. Che?mo?skiego wraz z do?wietleniem, a tak?e zastosowanie na doj?ciu do kraw?dzi systemu fakturowych oznacze? nawierzchni chodnika, czyli tzw. ?cie?ki dotykowej, ktra u?atwi poruszanie si? osobom z ograniczeniami percepcji wzrokowej. Kolejne dwa projekty dotycz? przebudowy i do?wietlenia przej?? dla pieszych przy ul. Konstytucji w Karbiu /w rejonie ul. Popie?uszki - obok ko?cio?a pw. Dobrego Pasterza oraz Worpie - w rejonie przystanku autobusowego/.

Ostatni projekt przewiduje budow? nowego przej?cia dla pieszych wraz z do?wietleniem przy ul. Witczaka w rejonie skrzy?owania z ul. Tramwajarzy, gdzie znajduj? si? obiekty handlowo - us?ugowe oraz zmian? lokalizacji przej?cia dla pieszych w rejonie ul. U?a?skiej w celu poprawy bezpiecze?stwa pieszych.

Warto podkre?li?, ?e Marsza?kowski program poprawy bezpiecze?stwa na drogach wojewdztwa ?l?skiego realizowany jest przez Wojewdzkie O?rodki Ruchu Drogowego i maj? na celu popraw? bezpiecze?stwa pieszych na drogach poprzez budow? nowych lub przebudow? istniej?cych ju? przej?? dla pieszych na wa?nych szlakach komunikacyjnych.

Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych Miasto pozyska?o dofinansowanie na budow? i przebudow? przej?? dla pieszych

Autor zdj?? : Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Grzegorz Goik