Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla

Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka KachlaZako?czy? si? monta? oraz instalacja 42 nowych latarni w Parku im. Franciszka Kachla przy Stawie P?nocnym. Tym samym, wybrany niedawno przez internautw jako najpi?kniejsze zielone miejsce na ?l?sku park, zyska? w?a?nie dodatkowe o?wietlenie. Dzi?ki temu, przy Stawie P?nocnym jest nie tylko bezpieczniej, ale miejsce to jest bardziej dost?pne i przyjazne mieszka?com. Warto?? ca?ej inwestycji zrealizowanej z bud?etu miasta wynosi oko?o 300 tys. z?.

 - Tak jak zapowiadali?my jeszcze w czerwcu, zako?czyli?my realizacj? wa?nej inwestycji w Parku im. Franciszka Kachla. Do?wietlenie alejek w rejonie Stawu P?nocnego to efekt pr?b, jakie zg?aszali mieszka?cy naszego miasta, ktrzy w?a?nie ten rejon parku najcz??ciej wybieraj? na spacery - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia.

Jeszcze w wakacje pospacerujemy p?nym wieczorem alejkami wok? Stawu P?nocnego

Do?wietlenie alejek przy Stawie P?nocnym 42 nowymi latarniami to dobra wiadomo?? nie tylko dla osb spaceruj?cych, ale tak?e biegaczy, ktrzy cz?sto wybieraj? alejki wok? stawu, do codziennego treningu. Dzi?ki nowemu o?wietleniu spacery oraz treningi b?d? mo?liwe tak?e p?nym wieczorem.

- Zadbali?my o to, ?eby ograniczy? zanieczyszczenie ?wiat?em. Za 3 tygodnie zostanie skonfigurowany system sterowania latarniami. W nocy nat??enie ?wiat?a b?dzie redukowane. Pod wp?ywem ruchu pieszych latarnie b?d? si? rozja?nia? do normalnego poziomu o?wietlenia. To pierwsze takie latarnie w Bytomiu - inteligentne o?wietlenie nad??ne. Wzorujemy si? na rozwi?zaniach z parkw m.in. Warszawy i Katowic - mwi Pawe? Wittich, zast?pca dyrektora ds. technicznych MZDiM.

Warto doda?, ?e w rejonie Stawu P?nocnego zamontowane zosta?y latarnie aluminiowe anodowane na kolor grafitowy z oprawami w technologii LED z ustawialnym progiem redukcji strumienia sterowanym detekcj? ruchu. Ponadto wykonawca inwestycji - firma Zak?ad Instalacji Elektrycznych ZREP Sp.j. z Bytomia - wybudowa? tak?e ziemn? lini? kablow? o ??cznej d?ugo?ci oko?o 1 km, ktra zasila nowe latarnie.

Zabytkowy park pi?knieje

Park za?o?ony zosta? ok. 1840 roku jako park krajobrazowy na obszarze 43 ha na terenach dawnych wyrobisk grniczych. By? on wwczas g?wnym terenem wypoczynkowym Bytomia. Mimo up?ywu lat, wyst?puj?ce tam drzewa i krzewy nadal rosn? wzd?u? tych samych alejek. Do ciekawszych gatunkw drzew spotykanych w Parku Miejskim i licz?cych sobie przewa?nie ponad 100 lat nale??: klon Ginnala, mi?orz?b dwuklapowy, tulipanowiec ameryka?ski, wierzba mand?urska, buk pospolity - odmiana czerwonolistna, cis zwyczajny, d?b korkowy. Obwody niektrych pni tych drzew wahaj? si? od 190 do 280cm.

Warto doda?, ?e Parki Miejski b?d?cy jedn? z wizytwek ?rdmie?cia jest sukcesywnie rewitalizowany. Na przestrzeni lat wyremontowano dwa stawy le??ce w obr?bie parku (Staw P?nocny oraz Staw Po?udniowy). Swoje oblicze zmieni?a te? uwielbiana przez spacerowiczw Gra Mi?o?ci oraz r?any zak?tek s?siaduj?cy z kortami tenisowymi. Odnowiono w nim alejki, posadzono nowe drzewa i krzewy, ustawiono ?awki i elementy ma?ej architektury, a tak?e wymieniono o?wietlenie, a cz??? alejek wok? Stawu P?nocnego do?wietlono.

Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla Ja?niej i bezpieczniej w Parku Kachla. 42 nowe latarnie zosta?y zamontowane w Parku im. Franciszka Kachla