Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Co s?ycha? na placu budowy ul. Dworcowej?

Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki.Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Wykonawca - firma HUCZ Sp. z o.o. kontynuuje prace zwi?zane z sieci? elektryczn?, aktualnie wykonuj?c rury os?onowe i podej?cia do budynkw, a tak?e realizuje prace zabezpieczaj?ce kana?u technologicznego od ul. Moniuszki do pl. Ko?ciuszki oraz pod??czenia odwodnienia do budynkw.

Warto doda?, ?e na ul. Dworcowej w rejonie pl. Wolskiego zosta?y ju? przygotowane nasypy pod konstrukcj? schodw i drugiej cz??ci muru oporowego, jak rwnie? rozpocz??y si? prace zwi?zane z uk?adaniem obrze?y ziele?cw. Ponadto trwaj? prace zwi?zane z wykonaniem konstrukcji stalowych pod fundamenty pod pergole.

Kontynuowane s? tak?e prace zwi?zane z odnow? kamienic przy ul. Dworcowej. Cze?? z nich zosta?a ju? odnowiona, a przy kolejnych pojawiaj? si? rusztowania, co jest zapowiedzi? rozpocz?cia prac rewitalizacyjnych, m.in. przy kamienicy na rogu ul. Dworcowej i Moniuszki.

Jak zmieni si? ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodoci?gowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska now? - wygodn? dla przechodniw, nawierzchni? z ci?tego kamienia. Uk?ad drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjn? - przeznaczon? dla lokalnych przedsi?biorcw, rekreacyjn? - na ktrej krlowa? b?dzie ziele? i ma?a architektura, oraz na stref? ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych ziele?cw, nasadzenia ro?linno?ci w donicach, budow? pergoli, postawienie nowych ?awek i koszy na ?mieci. Ruch samochodw na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezb?dnego minimum: pojawi si? te? monitoring kontroluj?cy wjazd samochodw na ul. Dworcow?, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co wa?ne, remontu doczeka si? nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale rwnie? znajduj?ce si? przy niej kamienice. Swj dawny blask odzyska 11 kamienic.

Przypomnijmy, ?e rewitalizacja ulicy Dworcowej mo?liwa jest dzi?ki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestnicz? rwnie? Miejski Zarz?d Drg i Mostw, Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wsplnoty mieszkaniowe.

Warto?? projektu pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku obejmuj?cego ulic? Zau?ek, Dworcow? oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln z?, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyska?o wynosi 15,3 mln z?.

Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki.