Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Wizyta delegacji z Kansas City - Bytom przyk?adem dobrej mobilno?ci

D4N 8233 kopiaDobre skomunikowanie Bytomia z innymi miastami Metropolii jest niew?tpliwym atutem naszego miasta. Oprcz dobrej siatki po??cze? komunikacji miejskiej, przebiegaj?cych przez miasto sieci najwa?niejszych drg w kraju, Bytom w ostatnich latach postawi? na rozwi?zania dotycz?ce uspokojenia ruchu w ?rdmie?ciu, ktre maj? nie tylko poprawi? bezpiecze?stwo, ale te? warunki ?ycia w centrum. O strefie Tempo 30, zmianach w organizacji parkowania, rozwi?zaniach poprawiaj?cych bezpiecze?stwo pieszych rozmawiali przedstawiciele specjali?ci z Grno?l?sko-Zag??biowskiej Metropolii, Bytomia oraz ameryka?skiej metropolii Kansas City. Go?cie ze Stanw Zjednoczonych mogli zapozna? si? z wprowadzonymi zmianami w mie?cie oraz organizacj? komunikacji pasa?erskiej.

Delegacja metropolii Kansas City w Bytomiu

Grno?l?sko-Zag??biowska Metropolia wsp?prac? z metropoli? Kansas City w Stanach Zjednoczonych nawi?za?a we wrze?niu 2021 roku w ramach Programu Mi?dzynarodowej Wsp?pracy Miejskiej i Regionalnej, prowadzonego przez Dyrekcj? Generaln? ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Jej celem jest wsp?praca z partnerami z Ameryki P?nocnej i ?aci?skiej w zakresie takich zagadnie? jak efektywno?? energetyczna w budynkach, edukacja, praca i kwalifikacje, przeciwdzia?anie ubstwu w miastach, transformacja cyfrowa oraz mobilno?? i transport.

To w?a?nie ostatni punkt wsp?pracy mi?dzy oboma metropoliami by? celem wizyty przedstawicieli metropolii Kansas City w Bytomiu. Podczas spaceru po mie?cie przedstawiciele Grno?l?sko-Zag??biowskiej Metropolii oraz Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu oprowadzili go?ci ze Stanw Zjednoczonych po miejscach w naszym mie?cie, gdzie wprowadzono najwa?niejsze zmiany zwi?zane mi?dzy innymi ze stref? Tempo 30, Stref? P?atnego Parkowania, rozwi?zaniami technicznymi zwi?zanymi z parkowaniem w mie?cie, ale rwnie? zastosowanymi rozwi?zaniami komunikacyjnymi poprawiaj?cymi bezpiecze?stwo pieszych.

- W trakcie wizyty przedstawicieli Metropolii GZM oraz metropolii Kansas City zapoznali?my naszych go?ci nie tylko z zastosowanymi rozwi?zaniami drogowymi w mie?cie. Jednym z punktw wizyty, jako dobry przyk?ad zagospodarowania pustych przestrzeni w centrum miasta, by? rwnie? park kieszonkowy znajduj?cy si? na terenie po wyburzonej kamienicy mi?dzy ul. Katowick? a Wa?ow? - mwi Pawe? Wittich, zast?pca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarz?dzie Drg i Mostw w Bytomiu.

Podczas spaceru jego uczestnicy zobaczyli tak?e rozwi?zania zwi?zane z uk?adem drogowym, miejscami postojowymi, ?cie?kami rowerowymi, a tak?e uspokojeniem ruchu na ulicach: Miarki, Matejki, Szkolnej, Chrobrego, Smolenia i Nawrota. Warto doda?, ?e podczas wizyty w Bytomiu go?cie ze Stanw Zjednoczonych dopytywali o kwestie zwi?zane z rozwi?zaniami drogowymi w ?cis?ym centrum miasta, problemami z parkowaniem pojazdw, ale rwnie? zastosowanymi rozwi?zaniami technicznymi zwi?zanymi z przebudow? drg w naszym mie?cie.

Metropolia GZM jedynym obszarem w Polsce bior?cym udzia? w projekcie

Przypomnijmy, ?e Grno?l?sko-Zag??biowska Metropolia jest jednym z kilku europejskich obszarw metropolitalnych oraz jedynym z Polski, ktre zosta?y wybrane w ramach naboru do Programu Mi?dzynarodowej Wsp?pracy Miejskiej i Regionalnej. Pozytywna ocena wniosku z?o?onego przez GZM otworzy?a drzwi do udzia?u w wy?ej wymienionym programie, ktrego celem jest u?atwienie metropoliom i miastom licz?cym powy?ej 100 tys. mieszka?cw, a tak?e obszarom funkcjonalnym z terenu ca?ej Unii Europejskiej, nawi?zanie dwu- i wielostronnej wsp?pracy z ponad 300 samorz?dami lokalnymi i regionalnymi w ramach mi?dzynarodowej sieci obejmuj?cej Ameryk? P?nocn? i Po?udniow?, Azj? oraz Pacyfik.

IMG 20220629 163955IMG 20220629 164751IMG 20220629 165044IMG 20220629 170647 1IMG 20220629 172501IMG 20220629 173734