Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Ruszy? przetarg na kluczow? dla miasta inwestycj?

IMG 4299Po rozstrzygni?ciu przetargu b?dzie przebudowa uk?adu drogowego oraz sieci kanalizacyjnej w cz??ci ul. Pi?sudskiego.

Wiosna i lato to okres wzmo?onych opadw deszczu, ktre niejednokrotnie doprowadzi?y do podtopie? terenw w naszym mie?cie. Najpowa?niejsza sytuacja od wielu lat ma miejsce w ul. Pi?sudskiego, gdzie znajduje si? zlewnia dla obszaru ?rdmie?cia, obejmuj?ca oko?o 500 ha. Miasto podj??o starania maj?ce na celu zapobieganie temu zjawisku. Najpierw na zlecenie gminy przygotowany zosta? raport dotycz?cy pracy kanalizacji deszczowej w ul. Pi?sudskiego w czasie opadw nawalnych, a nast?pnie miasto pozyska?o blisko 30 mln z? ?rodkw rz?dowych na przebudow? uk?adu drogowego wraz z sieci? kanalizacji deszczowej w cz??ci ul. Pi?sudskiego i Matejki oraz pl. Sobieskiego. 7 czerwca na realizacj? tej wa?nej dla miasta inwestycji og?oszony zosta? przetarg, a wy?oniony wykonawca b?dzie musia? najpierw opracowa? dokumentacj? projektow?, a nast?pnie przeprowadzi? kompleksowe roboty budowlane.

- Zaplanowana przebudowa uk?adu drogowego wraz z sieciami w cz??ci ulicy Pi?sudskiego, Matejki i pl. Jana III Sobieskiego to jedna z najwa?niejszych w ostatnich latach inwestycji drogowych w naszym mie?cie - mwi prezydent Bytomia Mariusz Wo?osz. - Ze wzgl?du na po?o?enie ul. Pi?sudskiego, ale rwnie? wyst?puj?ce tam szkody grnicze, ktre przyczyni?y si? do znacznego obni?enia tam terenu, do kanalizacji deszczowej w jej rejonie sp?ywaj? wody opadowe nie tylko ze ?cis?ego ?rdmie?cia, ale rwnie? z oddalonych obszarw jak ul. Tarnogrska, Chrzanowskiego czy Olimpijska - podkre?la prezydent Mariusz Wo?osz.

Podzia? zlewni

Sie? kanalizacji deszczowej w ul. Pi?sudskiego jest przeci??ona

Co wynika z raportu opracowanego dla zlewni w ul. Pi?sudskiego

Potwierdzi?o powa?ne zagro?enie wylewami i nieefektywne dzia?anie ca?ego uk?adu odwodnienia zlewni ul. Pi?sudskiego. W raporcie stwierdzono, ?e problem zalewania jednej z g?wnych ulic naszego miasta zwi?zany jest nie tylko z faktem, ?e ul. Pi?sudskiego jest bardzo nisko po?o?ona - wskutek dzia?alno?ci grniczej obszar tam obni?y? si? w niektrych miejscach nawet o 7 metrw - w stosunku do terenu, ktry j? otacza, ale rwnie?, ?e do kanalizacji deszczowej w jej rejonie sp?ywaj? wody opadowe z obszaru obejmuj?cego oko?o 500 ha.

W kierunku ul. Pi?sudskiego sp?ywaj? wody opadowe mi?dzy innymi z ulic: Chrobrego, Webera, Kwietniewskiego, Piekarskiej, Podgrnej, Stra?ackiej, Murarskiej, ?o?nierza Polskiego, placw: Grunwaldzkiego i Sobieskiego, a nawet z Rynku i cz??ciowo z ul. Korfantego. Ponadto system kanalizacji deszczowej w ul. Pi?sudskiego odbiera wod? nie tylko ze ?cis?ego ?rdmie?cia, ale rwnie? z tak oddalonych ulic jak: Tarnogrska, Chrzanowskiego - w tym z rejonu Muszli Koncertowej w Parku im. Franciszka Kachla - oraz ul. Olimpijskiej, gdzie znajduje si? przepompownia Ko?ciuszko nale??ca do Sp?ki Restrukturyzacji Kopal? SA. Tym samym intensywne opady deszczu i nagromadzenie ich w jednym miejscu powoduje, ?e sie? kanalizacji deszczowej w ul. Pi?sudskiego nie jest w stanie przyj?? tak ogromnej ilo?ci wody, co powoduje lokalne podtopienia w tym rejonie.

Sie? kanalizacji deszczowej

Sie? kanalizacji w ul. Pi?sudskiego jest przeci??ona. B?dzie przebudowa uk?adu drogowego i sieci kanalizacyjnej w cz??ci ul. Pi?sudskiego

Inwestycja podzielona na dwa etapy

Pierwszy to zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow? zbiornika retencyjnego podziemnego oraz uk?adu drogowego wzd?u? DK 94, czyli ulicy Pi?sudskiego na odcinku od skrzy?owania z ul. Matejki do skrzy?owania z ul. Chrobrego wraz z przebudow? obydwu tych skrzy?owa?. Warto doda?, ?e w ramach inwestycji przebudowana zostanie tak?e ulica Matejki od skrzy?owania z ul. Pi?sudskiego do ul. Szkolnej.

Drugi zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci i przy??czy wodoci?gowych oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Pi?sudskiego - Matejki.

- Kompleksowe zamwienie obejmuje przebudow? jezdni, chodnikw wraz z modernizacj? kanalizacji deszczowej oraz retencjonowanie wd, celem nie tylko poprawy bezpiecze?stwa ruchu drogowego i ograniczenia ha?asu, ale rwnie? ograniczenia wyst?puj?cych tam podtopie?, ktre zdarzaj? si? podczas gwa?townych opadw atmosferycznych - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia. - Warto podkre?li?, ?e w ramach przebudowy cz??ci ulic Pi?sudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego planowane jest tak?e uspokojenie ruchu pojazdw z zachowaniem 2 pasw do jezdni, uporz?dkowanie miejsc postojowych, za? zachodnia cz??? placu Jana III Sobieskiego zostanie przywrcona do historycznej postaci - dodaje wiceprezydent Micha? Bieda.

3 lata na realizacj? ca?ej inwestycji

Wy?oniony w drodze post?powania o zamwienie publiczne wykonawca b?dzie mia? ??cznie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy na realizacj? ca?ej inwestycji. Warto doda? jednak, ?e czas realizacji zadania rwnie? zosta? podzielony na dwa etapy, tj. 12 miesi?cy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezb?dnych decyzji, uzgodnie? i pozwolenia na budow?, za? 24 miesi?ce przeznaczone zosta?o na realizacj? robt budowlanych.

- W trakcie realizacji inwestycji wykonawca b?dzie rwnie? zobowi?zany do opracowania tymczasowej organizacji ruchu, ktra b?dzie podlega? zaopiniowaniu i zatwierdzeniu. Na jej podstawie zostan? wprowadzone objazdy na czas prowadzonych robt - mwi Pawe? Wittich, zast?pca dyrektora Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu.

- Zdajemy sobie spraw?, ?e prace b?d? prowadzone na DK 94, czyli jednej z g?wnych ulic naszego miasta, jednak realizacja tej inwestycji jest niezb?dna, aby zapobiec w przysz?o?ci podtopieniom na ul. Pi?sudskiego, na ktrej przypomnijmy rozpocz??y si? kompleksowe remonty historycznych kamienic - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia.

Warto doda?, ?e inwestycja Przebudowa drg i chodnikw wraz z infrastruktur? towarzysz?c? w cz??ci ulic Pi?sudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu b?dzie realizowana dzi?ki pozyskaniu przez Miasto Bytom dofinansowania w 2021 roku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rz?dowy Fundusz Polski ?ad.

 GALERIA:

       IMG 4297IMG 4303IMG 4306
                             IMG 9188IMG 9189

Autor zdj?? : Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek/Grzegorz Goik