Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Rewitalizacja ul. Dworcowej. Co dzieje si? na placu budowy?

D4N 8133 kopiaTrwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najwa?niejszych ulic w naszym mie?cie, ??cz?cej Plac Micha?a Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Ko?ciuszki. Wykonawca - firma HUCZ Sp. z o.o. realizuje roboty zwi?zane z zabezpieczeniem kana?u technologicznego, wymian? konstrukcji drogi na odcinku od ul. Moniuszki do pl. Wolskiego, a tak?e wykonuje prace przy budowie fundamentw pod pergole i konstrukcje stalowe.

Warto doda?, ?e na ul. Dworcowej zosta?y ju? w czerwcu zdemontowane oprawy o?wietleniowe, trwaj? rwnie? prace zwi?zane z izolacj? ?cian fundamentowych budynkw, jak rwnie? remontem elewacji kamienic przy ul. Dworcowej prowadzonych przez wsplnoty. Nadal trwaj? tak?e roboty zwi?zane z powstaniem muru oporowego od strony pl. Wolskiego, gdzie wykonano ju? prace ziemne, a wykonawca przyst?pi? do robt zwi?zanych z zastosowaniem tzw. chudego betonu pod zbrojenia.

Jak zmieni si? ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodoci?gowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska now? - wygodn? dla przechodniw, nawierzchni? z ci?tego kamienia.

Uk?ad drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjn? - przeznaczon? dla lokalnych przedsi?biorcw, rekreacyjn? - na ktrej krlowa? b?dzie ziele? i ma?a architektura, oraz na stref? ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych ziele?cw, nasadzenia ro?linno?ci w donicach, budow? pergoli, postawienie nowych ?awek i koszy na ?mieci. Ruch samochodw na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezb?dnego minimum: pojawi si? te? monitoring kontroluj?cy wjazd samochodw na ul. Dworcow?, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co wa?ne, remontu doczeka si? nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale rwnie? znajduj?ce si? przy niej kamienice. Swj dawny blask odzyska 11 kamienic.

Przypomnijmy, ?e rewitalizacja ulicy Dworcowej mo?liwa jest dzi?ki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestnicz? rwnie? Miejski Zarz?d Drg i Mostw, Bytomskie Przedsi?biorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wsplnoty mieszkaniowe.

Warto?? projektu pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku obejmuj?cego ulic? Zau?ek, Dworcow? oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln z?, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyska?o wynosi 15,3 mln z?.

D4N 8135 kopiaD4N 8151 kopia

D4N 8153 kopiaD4N 8155 kopiaD4N 8157 kopia