Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Co nowego na placu budowy?

D4N 7844 kopiaRealizowane przez firm? HUCZ Sp. z o.o. roboty zwi?zane z rewitalizacj? ulicy Dworcowej przebiegaj? zgodnie z harmonogramem. W kwietniu wykonawca zako?czy? prace zwi?zane z budow? wodoci?gu, kana?u technologicznego z przy??czami, odwodnienia liniowego - monta? tzw. korytek na d?ugo?ci ok. 80 metrw, a tak?e zabezpieczone zosta?y kable energetyczne oraz wykonano ?cian? oporow? od strony skweru na pl. Micha?a Wolskiego.

- Dzi?ki sprzyjaj?cym warunkom atmosferycznym prace na ul. Dworcowej post?puj? zgodnie z planem. W maju g?wne prace b?d? prowadzone na odcinku ul. Dworcowej od ul. pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, gdzie rozpocznie si? ju? uk?adanie nawierzchni - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia.

W maju rozpoczn? si? prace z uk?adaniem nowej nawierzchni

W maju wykonawca inwestycji b?dzie nadal realizowa? monta? odwodnienia linowego oraz roboty zwi?zane z zabezpieczeniem kabli energetycznych. Ponadto od pl. Micha?a Wolskiego firma HUCZ Sp. z o.o. rozpocznie uk?adanie nawierzchni ulicy, wykona schody oraz pochylni? przy murze oporowym, a tak?e b?dzie realizowa? pozosta?e przy??cze do kana?u technologicznego do budynkw wsplnot mieszkaniowych.

Mo?na nadal stara? si? o miejsca parkingowe

Przypominamy, ?e w trakcie realizacji inwestycji ul. Dworcowa jest cz??ciowo wy??czona z ruchu samochodowego (z wyj?tkiem pojazdw ratunkowych oraz - w okre?lonych porach - obs?ugi wywozu odpadw komunalnych i samochodw zaopatrzenia). Dla mieszka?cw przygotowane zosta?y dodatkowe miejsca parkingowe na s?siednich ulicach i parkingach.

Zarz?dcy lub w?a?ciciele budynkw przy ul. Dworcowej mog? wyst?pi? do Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw o udost?pnienie miejsc parkingowych dla mieszka?cw i przedsi?biorcw, ktrzy utracili mo?liwo?? parkowania pojazdw na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora s? udost?pnione nieodp?atnie na czas zamkni?cia dojazdu do poszczeglnych posesji przy ul. Dworcowej.

Szczeg?owych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dzia? Strefy P?atnego Parkowania Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, pokj nr 218 lub pod numerem telefonu: /32/ 39 69 753.

Warto doda?, ?e do tej pory Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu wyda? 162 abonamenty, uprawniaj?cych do bezp?atnego postoju na parkingu wielopoziomowym CH Agora.

D4N 7848 kopiaD4N 7866 kopiaD4N 7869 kopiaD4N 7873 kopiaD4N 7876 kopia

?rd?o: UM Bytom