Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymieniona

Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymienionaNa pierwszym odcinku ulicy Katowickiej od ul. Matejki do ul. Korfantego, w torze w kierunku centrum miasta, zako?czy?a si? wymiana uszkodzonych i klawiszuj?cych p?yt w jezdni oraz na torowisku. Prace zlecone przez sp?k? Tramwaje ?l?skie oraz Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu, zosta?y zrealizowane na podstawie udzielonej gwarancji przez wykonawc? robt zwi?zanych z przebudow? torowiska i uk?adu drogowego w ul. Katowickiej - firm? NDI Sopot SA.

- Prace w jednym torze, na pierwszym odcinku, gdzie zosta?y wskazane usterki, zosta?y ju? zako?czone. Po?o?one nowe p?yty musz? jednak trwale zwi?za? si? z pod?o?em - mwi Pawe? Wittich, zast?pca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarz?dzie Drg i Mostw w Bytomiu. - Z informacji przekazanych przez Wykonawc?, we wtorek 19 lipca zostanie wznowiony ruch samochodowy na remontowanym odcinku, celem sprawdzenia nacisku na p?yty, a tym samym skuteczno?ci wykonania napraw. Po okresie dwch tygodni, b?dziemy mogli oceni?, czy zastosowania technika klejenia p?yt si? sprawdzi?a. Je?eli tak b?dzie, wwczas na ca?ej Katowickiej uszkodzone p?yty zostan? wymienione. Na ten moment prace gwarancyjne nie zosta?y odebrane - dodaje Pawe? Wittich z MZDiM-u.

Przypomnijmy, ?e w po?owie 2021 roku na ul. Katowickiej z udzia?em wykonawcy zosta?y wskazane uszkodzenia w p?ytach granitowych. Uszkodzenia pojawi?y si? na kraw?dziach p?yt, widoczne by?y tak?e liczne sp?kania, wykruszenia, a tak?e odspojenie cz??ci p?yt od pod?o?a. Wykonawca zobowi?za? si? wwczas, ?e dokona gwarancyjnej naprawy i wymieni uszkodzone p?yty oraz wdro?y nowy sposb klejenia p?yt w oparciu o zaprawy i ?ywice epoksydowe, ktre pozwol? w przysz?o?ci unikn?? podobnych zdarze?.

Je?eli zastosowana przez wykonawc? - firm? NDI Sopot SA technika klejenia p?yt sprawdzi si?, prace na ul. Katowickiej b?d? kontynuowane w sierpniu. O szczeg?ach kolejnych prac na nast?pnych odcinkach ul. Katowickiej, gdzie wyst?puj? rwnie? pop?kane i uszkodzenie p?yty, b?dziemy informowa? na stronie www.bytom.pl na pocz?tku sierpnia.

Warto podkre?li?, ?e firma NDI Sopot SA udzieli?a sp?ce Tramwaje ?l?skie SA gwarancji na wykonane roboty na ca?ym odcinku przebudowanego torowiska i jezdni w ul. Katowickiej. Dzi?ki temu wszystkie realizowane prace wykonywane s? na podstawie gwarancji, co oznacza, ?e zarwno Miasto Bytom, jak i sp?ka Tramwaje ?l?skie nie ponosz? z tego tytu?u ?adnych kosztw.

Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymieniona Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymieniona Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymieniona Trwaj? prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Pierwsza cz??? zniszczonych i uszkodzonych p?yt zosta?a wymieniona