Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Nowe tereny inwestycyjne w Rozbarku skomunikowane z ul. Siemianowick?

inw01Warta 700 tys. z? inwestycja zwi?zana z budow? 193-metrowego odcinka drogi dojazdowej do terenw inwestycyjnych zosta?a zako?czona. Dzi?ki nowo wybudowanej drodze skomunikowane zosta?y tereny przemys?owe przy ul. Siemianowickiej. Wk?ad w finansowanie mia? jeden z inwestorw, ktry na jednej z tamtejszych dzia?ek ju? zacz?? prace zwi?zane z budow? hal magazynowo-us?ugowych.

Wybudowana droga posiada jezdni? o szeroko?ci 6 metrw, wzd?u? ktrej powsta? jednostronny chodnik szeroki na 1,65 metra. Na ca?ej d?ugo?ci drogi ruch zabezpieczony zosta? barierkami. Miejski Zarz?d Drg i Mostw wykona? te? w 2020 r. kanalizacj? deszczow? i sanitarn? wyposa?on? w studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe. Droga zosta?a o?wietlona energooszcz?dnymi oprawami LED.

Nowe mo?liwo?ci inwestycyjne

inw02

Inwestycja zwi?zana z budow? drogi dojazdowej do terenw przemys?owych przy ul. Siemianowickiej otwiera kolejne mo?liwo?ci przyci?gni?cia nowych przedsi?biorcw w ten rejon naszego miasta. Dobra lokalizacja w s?siedztwie drogi krajowej nr 94 oraz blisko?? alei Jana Paw?a II umo?liwia ?wietne skomunikowanie projektowanych inwestycji.