Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

KOMUNIKAT DOTYCZ?CY WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.STOLARZOWICKIEJ, FELI?SKIEGO, B?AWATKOWEJ I BARLICKIEGO

Grafika przedstawia plan sytuacyjny dla ulicy StolarzowickiejMiejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu informuje, ?e w dniu 23 maja 2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegaj?ca m.in. na zamkni?ciu ul.Stolarzowickiej na odcinku od rejonu skrzy?owania z ul.B?awatkow? do skrzy?owania z ul.Feli?skiego (przy punkcie pobra? krwi) oraz na zamkni?ciu ul.B?awatkowej z pozostawieniem mo?liwo?ci dojazdu od strony Reptowskiej tylko dla pojazdw budowy, mieszka?cw budynku ul.B?awatkowa 5 oraz Przedszkola nr 23. Celem skomunikowania ulicy Barlickiego z ul.Reptowsk? po ulicy Barlickiego b?dzie odbywa? si? ruch dwukierunkowy (bez mo?liwo?ci wyjazdu na ul.Stolarzowick?).

Objazd zarwno w kierunku centrum jak i w stron? Stolarzowic b?dzie odbywa? si? ul.Feli?skiego. Zmianie ulega tak?e lokalizacja postoju Taxi, ktra zostanie przeniesiona z ul.B?awatkowej na ul.Reptowsk? przed skrzy?owaniem z ul.B?awatkow?. W zwi?zku z wy??czeniem mo?liwo?ci skorzystania z dotychczasowych przystankw autobusowych zlokalizowanych na przebudowywanym odcinku ul.B?awatkowej oraz ul.Stolarzowickiej wyznaczone zostan? tymczasowe przystanki w ci?gu ul.Stolarzowickiej w rejonie skrzy?owania z ul.Feli?skiego oraz na ul.Feli?skiego za Skwerem Jzefa Bonczola. Na ul.Feli?skiego na odcinku od ronda w kierunku przebudowywanego odcinka ul.Stolarzowickiej wprowadzone zostan? zakazy zatrzymywania celem umo?liwienia wymini?cia si? autobusw  w zwi?zku z wprowadzonym objazdem.

Powy?sze utrudnienia wynikaj? z konieczno?ci wymiany warstw bitumicznych, wzmocnienia konstrukcji jezdni , rozbirki wyniesionego przej?cia dla pieszych i budow? nowego z kostki betonowej, miejscowej wymiany kraw??nikw, regulacji wpustw ulicznych wraz z ich wymian?, natomiast w zakresie organizacji ruchu: odtworzenie oznakowania poziomego w formie oznakowania grubowarstwowego, w tym bia?o-czerwonego przej?cia dla pieszych na wyniesionym przej?ciu.

Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.

Autor zdj??: Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek