Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Trwa naprawa studzienek wodno?ciekowych

studzienkaUszkodzone lub zapadni?te wpusty i studzienki kanalizacyjne s? jedn? z przyczyn tworzenia si? zalewisk na jezdniach. W ramach umowy na bie??ce utrzymanie studzienek wodo?ciekowych /wpustw ulicznych/ wraz z przykanalikami, Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu zleci? ich coroczn? napraw?. Warto doda?, ?e prace realizowane przez Zak?ad Robt Budowlano-In?ynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych Mieczys?aw Kozie? obejmuj? rwnie? czyszczenie roww w pasie drogowym i krat pionowych na ciekach wodnych.

- W pierwszej kolejno?ci, ze wzgl?dw bezpiecze?stwa kierowcw i pieszych, naprawiane s? studzienki wodno?ciekowe, ktre zosta?y zabezpieczone na drogach oraz te znajduj?ce si? na g?wnych szlakach komunikacyjnych naszego miasta - mwi Pawe? Miros?awski, kierownik Dzia?u Kanalizacji Deszczowej Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu. - Po wykonaniu tych prac, wykonawca b?dzie realizowa? naprawy kolejnych studzienek wodno?ciekowych, ktre zosta?y uj?te w harmonogramie tegorocznych napraw.

Warto doda?, ?e w pierwszej kolejno?ci wyremontowane zosta?y ju? wpusty deszczowe wraz z wymian? nasad przy ul. Strzelcw Bytomskich w rejonie Centrum Handlowego M1, alei Jana Paw?a II przed zjazdem do ul. Siemianowickiej, a tak?e przy ul. Siemianowickiej 105, ?wi?toch?owickiej 44, Zabrza?skiej 55, Konstytucji 138, Gombrowicza, Miechowickiej oraz Frenzla.

Koszt wszystkich prac zwi?zanych z napraw? wpustw ulicznych, czyszczeniem roww w pasie drogowym i krat pionowych opiewa to 186 tys. z?. Warto jednak podkre?li?, ?e realizacja ww. zadania mo?e zosta? rozszerzona o kolejne roboty, a tym samym koszt ca?ego zadania mo?e wynosi? w tym roku ??cznie 279 tys. z?.