Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Zmiany organizacji ruchu na ul. Miarki

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Karola MiarkiWprowadzenie jazdy dwoma pasami ruchu na odcinku ul. Miarki od ul. Jagiello?skiej do ul. Moniuszki, przeniesienie suwaka bli?ej skrzy?owania z ul. Moniuszki, przeniesienie miejsc postojowych po p?nocnej stronie ulicy na dotychczasow? ?cie?k? rowerow? oraz cz??ciowo na chodnik, a tak?e wyznaczenie ci?gu pieszo-rowerowego na chodniku po p?nocnej stronie ulicy. To najwa?niejsze zmiany, jakie wprowadzono na ulicy Miarki.

Przypomnijmy, ?e pod koniec kwietnia na odcinku ul. Miarki od ul. Rostka do wysoko?ci budynku przy ul. Miarki 40 prowadzone by?y prace zwi?zane z pozimowym usuwaniem ubytkw w jezdni. Po ich zako?czeniu rozpocz?to wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na ulicy Miarki, ktre zako?czono 2 maja. W zwi?zku z wprowadzonymi zmianami, prosimy kierowcw o zachowanie ostro?no?ci i stosowanie si? do wprowadzonych zmian.

Warto doda?, ?e docelowo na ca?ej d?ugo?ci ul. Miarki zostan? przywrcone dwa pasy ruchu. ?cie?ka rowerowa zostanie przeniesiona na chodnik, tworz?c ci?g pieszo-rowerowy.

W celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa, przej?cia dla pieszych zostan? zmodyfikowane poprzez budow? azyli. Zmodyfikowana zostanie rwnie? wyspa na skrzy?owaniu z ulicami Moniuszki i Rostka. Zachowane zostanie nowe przej?cie dla pieszych na wysoko?ci ul. Matejki. Miejski Zarz?d Drg i Mostw opracowuje wytyczne do projektowania przebudowy fragmentw ul. Miarki w ramach docelowej organizacji ruchu.