Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

KOMUNIKAT DOTYCZ?CY TYMCZASOWYCH UTRUDNIE? W RUCHU DROGOWYM NA UL. KOLEJOWEJ

W zwi?zku z prowadzeniem robt drogowych zwi?zanych z remontem bie??cym nawierzchni drg, w nocy z 21.07.2022r. na 22.07.2022r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Obejmie ona prawy oraz ?rodkowy pas ruch, na ?uku przy stacji paliwowej Orlen. Stacja paliwowa zostanie wy??czona z dzia?alno?ci na czas prowadzonych robt tj. od 22.07.2022r. do 24.07.2022r. Na pozosta?ym odcinku drogi utrudnienia b?d? obowi?zywa? od dnia 22.07.2022r. mog? potrwa? do 29.07.2022r. Powy?szy remont drogi b?dzie uzale?niony od warunkw atmosferycznych oraz dost?pno?ci mas bitumicznych produkowanych przez firmy zewn?trzne.
Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezw?ocznie po zako?czeniu prac.
Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i o stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.