Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Rusza warta 524 tys. z? przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach

Przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w MiechowicachWzmocnienie konstrukcji jezdni, wymiana warstw bitumicznych, rozbirka i ponowne wykonanie wyniesionego przej?cia dla pieszych z kostki betonowej, a tak?e regulacja w?azw kana?owych i wpustw ulicznych oraz wprowadzenie przy przej?ciu dla pieszych przy ul. Stolarzowickiej pasw z kostki integracyjnej. W poniedzia?ek, 23 maja rusza przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Bytomiu - Miechowicach.

 - Przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach to ju? czwarta inwestycja realizowana ze ?rodkw bud?etu miasta. Dwie z nich zosta?y ju? oddane do u?ytku, to ulica Strzelcw Bytomskich II oraz boczna ulica Wo?niaka, z kolei na ulicy Gwareckiej trwaj? ju? intensywne prace - mwi Micha? Bieda, zast?pca prezydenta Bytomia.

B?d? utrudnienia w ruchu drogowym

Od poniedzia?ku, 23 maja wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu w zwi?zku z przebudow? skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej. Ulica Stolarzowicka zostanie zamkni?ta na odcinku od rejonu skrzy?owania z ul. B?awatkow? do skrzy?owania z ul. Feli?skiego /przy punkcie pobra? krwi/, za? ulica B?awatkowa zostanie zamkni?ta w ca?o?ci.

Uwaga! Od strony ul. Reptowskiej b?dzie mo?liwy dojazd do ul. B?awatkowej wy??cznie dla pojazdw budowy oraz mieszka?cw budynku przy ul. B?awatkowej 5, a tak?e osb doje?d?aj?cych do Przedszkola nr 23.

W zwi?zku ze zmianami w ruchu drogowym, Miejski Zarz?d Drg i Mostw w Bytomiu wprowadzi objazdy. Celem skomunikowania ul. Barlickiego z ul. Reptowsk?, po ulicy Barlickiego b?dzie odbywa? si? ruch dwukierunkowy, bez mo?liwo?ci wyjazdu w ul. Stolarzowick?. Objazd zarwno w kierunku centrum miasta oraz Stolarzowic b?dzie odbywa? si? ul. Feli?skiego. Warto doda?, ?e zmianie ulegnie tak?e lokalizacja postoju takswek. Postj taxi zostanie przeniesiony z ul. B?awatkowej na ul. Reptowsk? przed skrzy?owaniem z ul. B?awatkow?.

Zmiany w komunikacji autobusowej

W zwi?zku z przebudow? skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej wy??czone zostan? z obs?ugi przystanki w rejonie remontowanego skrzy?owania. Wyznaczone zostan? tak?e tymczasowe przystanki w ci?gu ul. Stolarzowickiej w rejonie skrzy?owania z ul. Feli?skiego oraz na ul. Feli?skiego za skwerem Jzefa Bonczola. Z kolei na ul. Feli?skiego na odcinku od ronda w kierunku przebudowywanego odcinka ul. Stolarzowickiej wprowadzone zostan? zakazy zatrzymywania si?, celem umo?liwienia przejazdu autobusom komunikacji.

Prosimy kierowcw oraz pieszych o zachowanie ostro?no?ci i stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.

Przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach Przebudowa skrzy?owania ul. B?awatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach

Autor zdj??: Archiwum Urz?du Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek