Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

KOMUNIKAT DOTYCZ?CY WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.GWARECKIEJ

Ulica GwareckaW zwi?zku z rozpoczynaj?cymi si? pracami zwi?zanych z remontem ulicy Gwareckiej, Miejski Zarz?d Drg i Mostw z siedzib? w Bytomiu informuje, ?e w dniu 19 kwietnia 2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegaj?ca m.in. na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzy?owania z ulic? Kruszcow? w kierunku skrzy?owania z ulic? Tramwajarzy. 

Kierowcy doje?d?aj?cy do ulicy Gwareckiej ulicami Stawow? oraz Tramwajarzy b?d? kierowani w stron? skrzy?owania z ulic? Powsta?cw ?l?skich, natomiast kierowcy doje?d?aj?cy od strony skrzy?owania z ulic? Powsta?cw ?l?skich b?d? kierowani w stron? ulicy Tramwajarzy. W ramach planowanego do wprowadzenia etapu, nie b?dzie tak?e mo?liwo?ci wjazdu od strony ulicy Gwareckiej na parkingi zlokalizowane przy sklepie LIDL, jednak pozostanie dost?pne skomunikowanie na te tereny od strony ulicy Witczaka. Z uwagi na to, ?e I etap robt zak?ada prowadzenie prac po wschodniej stronie ulicy Gwareckiej, nale?y spodziewa? si? barier zamykaj?cych ruch pieszy po tej stronie ulicy oraz tablic kieruj?cych na s?siedni chodnik po drugiej stronie ulicy. Pr?dko?? przejazdu wzd?u? strefy robt zostanie ograniczona do 30km/h.
Prosimy o zachowanie ostro?no?ci i stosowanie si? do zmienionej organizacji ruchu.

Ulica Gwarecka Ulica Gwarecka