Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

D4N 7305 kopiaUlica Strzelcw Bytomskich II b?d?ca ??cznikiem mi?dzy ul. Szyma?y, minirondem a ul. D?ug? i Hlonda pozwala omin?? ruchliw? DK 11, dlatego pe?ni wa?n? funkcj? dla mieszka?cw osiedla gen. Zi?tka. Ze wzgl?du na jej z?y stan techniczny konieczna by?a jej gruntowna przebudowa, ktra w?a?nie dobiega ko?ca. Koszt ca?ej inwestycji to ponad 567 tys. z?.

- Realizacja tej inwestycji jest mo?liwa dzi?ki przekazaniu dodatkowych ?rodkw, jakie uda?o si? wyasygnowa? z bud?etu miasta w 2021 roku - mwi prezydent Bytomia Mariusz Wo?osz. - Dobre warunki atmosferyczne umo?liwi?y wykonanie wi?kszo?ci prac zwi?zanych z przebudow? drogi. Wykonawcy pozosta?y jeszcze m.in. prace porz?dkowane i nasadzenie zieleni. Po nich b?d? przeprowadzone odbiory, dzi?ki czemu b?dzie mo?liwe dopuszczenie ulicy do ruchu - podkre?la prezydent Mariusz Wo?osz.

Osiedlowa droga prawie gotowa

222-metrowy odcinek drogi nie tylko ??czy dwie g?wne ulice na osiedlu im. gen. Zi?tka. Przy ul. Strzelcw Bytomskich II znajduj? si? miejsca parkingowe, a ulica ta pozwala rwnie? dojecha? do blokw znajduj?cych si? przy ul. Szyma?y.

W ramach prowadzonych robt drogowych, wykonawca - firma DROGOPOL z Katowic wykona?a ju? drena? i koryto drogi wraz z podbudow? t?uczniow?, wymieniono kraw??niki, wykonano warstw? podbudowy mineralnej, warstw? wi???c? i ?cieraln? z betonu asfaltowego, jak rwnie? uporz?dkowano miejsca parkingowe. Do zako?czenia prac pozosta?y jeszcze: nasadzenia zieleni, prace porz?dkowe oraz roboty zwi?zane z uszczelnieniem kostki brukowej.

Zgodnie z podpisan? umow? wykonawca ma czas do po?owy lipca br. na wykonanie wszystkich prac, jednak je?li wszystkie roboty zostan? zako?czone a droga przejdzie odbiory, ulica Strzelcw Bytomskich II zostanie dopuszczona wcze?niej do ruchu drogowego.

Przypomnijmy, ?e zamkni?cie ul. Strzelcw Bytomskich II by?o konieczne ze wzgl?du na spore zniszczenia nawierzchni i uszkodzenie konstrukcji drogi, a w ramach prowadzonych prac zostanie przebudowana droga o ??cznej powierzchni 1862 mkw.

D4N 7298 kopiaD4N 7301 kopiaD4N 7308 kopiaD4N 7317 kopiaD4N 7318 kopiaD4N 7319 kopia

?rd?o: UM Bytom