Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

17 kobiet z Ukrainy, ktre zarejestrowa?y si? jako osoby bezrobotne, zosta?o zatrudnionych z pocz?tkiem lipca w Miejskim Zarz?dzie Drg i MostwNajpierw by?a rejestracja w Powiatowym Urz?dzie Pracy, a p?niej rozmowy i spotkania z pracodawc?, ktry okre?li? warunki i zakres prac. 17 kobiet z Ukrainy, ktre zarejestrowa?y si? jako osoby bezrobotne, zosta?o zatrudnionych z pocz?tkiem lipca w Miejskim Zarz?dzie Drg i Mostw, gdzie b?d? zajmowa? si? utrzymaniem i obs?ug? terenw zieleni miejskiej w naszym mie?cie.

- To kolejna forma pomocy dla obywateli Ukrainy, jak? mog?o zaproponowa? miasto. Ciesz? si?, ?e wszystkie Panie, ktre zadeklarowa?y ch?? pracy, przyj??y warunki i zakres proponowanych robt, jakie zleci? im Miejski Zarz?d Drg i Mostw - mwi zast?pca prezydenta Bytomia Micha? Bieda.

Pomog? w utrzymaniu i piel?gnacji miejskiej zieleni w mie?cie

Wszystkie zatrudnione kobiety z Ukrainy od 1 lipca zosta?y skierowane do pracy w Dziale Zaplecza Technicznego Zarz?du Drg i Mostw, gdzie b?d? zajmowa? si? utrzymaniem, obs?ug? i piel?gnacj? miejskiej zieleni. Do ich obowi?zku b?dzie nale?a?o mi?dzy innymi: przycinanie ro?lin, drzew czy krzeww, odnawianie obrze?y klombw i trawnikw, wykonywanie zabiegw z zakresu ochrony ro?lin, nawadnianie ro?lin, wykonywanie dekoracji przestrzennych - florystycznych, a tak?e sadzenie, przesadzanie ro?lin, krzeww, kwiatw jednorocznych, wysiew nasion i sadzonkowanie ro?lin, piel?gnacja bylin i traw ozdobnych oraz inne prace porz?dkowe.

Warto doda?, ?e prace b?d? wykonywane g?wnie na terenie miejskich parkw, reprezentacyjnych placach i skwerach w mie?cie, przy g?wnych ci?gach komunikacyjnych, ale rwnie? na terenie Zaplecza Technicznego Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu.

Wszystkie zatrudnione kobiety z Ukrainy otrzyma?y umow? o prac? na pe?ny etat do ko?ca pa?dziernika 2022 roku, a wynagrodzenie, jakie otrzymaj? za wykonywan? prac? w ramach tzw. robt publicznych, cz??ciowo zostanie pokryte ze ?rodkw rz?dowych pochodz?cych z Funduszu Pracy, ktre pozyska? Powiatowy Urz?d Pracy w Bytomiu.

17 kobiet z Ukrainy, ktre zarejestrowa?y si? jako osoby bezrobotne, zosta?o zatrudnionych z pocz?tkiem lipca w Miejskim Zarz?dzie Drg i Mostw 17 kobiet z Ukrainy, ktre zarejestrowa?y si? jako osoby bezrobotne, zosta?o zatrudnionych z pocz?tkiem lipca w Miejskim Zarz?dzie Drg i Mostw