Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Szkoda grnicze - Aleja Jana Jeziora?skiegoMiejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e w zwi?zku z ruchem zak?adu grniczego KWK BobrekPiekary Ruch Bobrek, ulica Celna i Aleja Jana Nowaka Jeziora?skiego s? terenami szczeglnie nara?onymi na powstawanie szkd grniczych.

Informujemy i? Gmina Bytom dok?ada wszelkich stara? maj?cych na celu popraw? bezpiecze?stwa jezdni na terenach, ktre znajduj? si? w oddzia?ywaniu zak?adw grniczych. Powy?sze jest realizowane w ramach ugody na usuwanie szkd grniczych w infrastrukturze drogowej, zawartej pomi?dzy Gmin? Bytom, a Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK BobrekPiekary Ruch Bobrek. Usuwanie szkd jest finansowane ze ?rodkw sp?ki grniczej.

W ostatnim czasie Wykonawca na zlecenie MZDiM Bytom usun?? szkody grnicze w nast?puj?cych lokalizacjach: Aleja Jana Nowaka Jeziora?skiego, Pogodna, Celna, Wolnego, Plac S?oneczny.

Miejski Zarz?d Drg i Mostw b?dzie usuwa? szkody grnicze sukcesywnie, tam gdzie b?d? powstawa?y.

Z uwagi na uszkodzenia w jezdni mog?ce stanowi? realne zagro?enie dla ruchu ko?owego, prosimy kierowcw o zachowanie nale?ytych ?rodkw bezpiecze?stwa i stosowanie si? do wprowadzanych ogranicze? pr?dko?ci w miejscach, gdzie wyst?puj? szkody grnicze.

Szkoda grnicze - Plac S?oneczny