Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Istotne zagadnienia

Zasady poruszania się po drogach publicznych – wybrane zagadnienia

Z praktyki wynika, że wiele osób które otrzymały prawo jazdy kilka lub kilkanaście lat temu, nie ma świadomości o zmianach jakie zaszły w Prawie o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, jakie nowe rozwiązania drogowe zostały dopuszczone do stosowania i jak się zachowywać na drodze napotkawszy takie rozwiązania. Zachęcamy więc do zapoznania się z poniżej publikowanymi artykułami.

Mało znane przepisy

Oprócz zwykłych znaków zakazu (B-36 „zakaz zatrzymywania się" ; B-35 „ zakaz postoju"; B-33 „ograniczenie prędkości") , które to znaki obowiązują od miejsca ustawienia znaku do miejsca ustawienia znaku odwołującego dany zakaz lub najbliższego skrzyżowania ( i tutaj przypomnienie: skrzyżowaniem nie jest wyjazd z posesji, parkingu, stacji paliw, itp.) wprowadzono znaki zakazu obowiązujące w strefie, czyli na pewnym określonym obszarze . Znaki te nie są odwoływane przez skrzyżowania, lecz przez znaki oznaczające wyjazd z danej strefy (obszaru).

Znak zakazu obejmujący „strefę", jest to typowy znak np. :B-35 (lub inny) umieszczany na tarczy z białym tłem (za wyjątkiem strefy zamieszkania) .

STREFA OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI

B-43 „strefa ograniczonej prędkości" – w tym przypadku do 30 km/h – oznacza, że po minięciu takiego znaku mamy obowiązek jazdy z max. prędkością wyrażoną na znaku aż do wyjazdu z tej strefy, a nie tak jak niektórzy z użytkowników dróg sądzą – do najbliższego skrzyżowania. Na takim znaku można zastosować limit dopuszczalnej prędkości o wartości 30, 40 lub 50 km/h. Wyjazd z takiej strefy oznaczony jest znakiem „koniec strefy ograniczonej prędkości".
B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkośc

STREFA ZAMIESZKANIA

Grafika znaku strefy zamieszkania jest odmienna od znaku prezentowanego powyżej. Jest to znak z grupy znaków informacyjnych.

D-40

„strefa zamieszkania" – oznacza, że po minięciu tego znaku obowiązują kierującego szczególne zasady ruchu:

  1. jazda z max. prędkością do 20 km/h,
  2. postój pojazdu (nie zatrzymanie) tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
  3. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa w każdym miejscu jezdni niechronionym uczestnikom ruchu drogowego (piesi, rowerzyści).

Za miejsce przeznaczone do parkowania należy tutaj uznać postój oznakowany znakiem D-18 (parking), miejsca parkingowe oznakowane za pomocą linii poziomych lub zatoki parkingowe.

Stosowanie się do wymienionych zasad ruchu obowiązuje aż do znaku D-41 oznaczającym wyjazd z tak oznakowanej strefy , znaku D-40 nie odwołują skrzyżowania.

D-41 „koniec strefy zamieszkania"

W strefach ograniczonej prędkości oraz w strefach zamieszkania zarząd ruchem może zastosować środki budowlane i z zakresu inżynierii ruchu zmuszające kierowców do jazdy z prędkością określoną na znaku drogowym.

STREFA OGRANICZONEGO POSTOJU

B-39 „strefa ograniczonego postoju" – oznacza, że po minięciu tego znaku na wszystkich drogach wewnątrz strefy (obszaru) obowiązuje zakaz postoju pojazdu ( nie odwołują tego znaku skrzyżowania) za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Na znaku umieszcza się dodatkowo informację, w jakich godzinach dnia i/lub w jakich dniach tygodnia należy stosować się do znaku zakazu parkowania. W strefie tej można dodatkowo stosować znaki B-36 zakazujące zatrzymania pojazdu. Wyjazd z takiej strefy oznakowany jest znakiem „koniec strefy ograniczonego postoju". 
B-40  „koniec strefy ograniczonego postoju"

STREFA PARKOWANIA

D-44

„strefa parkowania" oznacza wjazd do strefy (obszaru), w której za postój pojazdu ( nie zatrzymanie pojazdu ) pobierana jest opłata. Postój bez wniesienia opłaty jest zabroniony. Stawki za postój pojazdów, wysokość opłat dodatkowych za postój pojazdów bez wniesienia opłaty, sposób wniesienia opłaty za postój pojazdów oraz tzw. „stawka zerowa" dla niektórych użytkowników drogi (w tym również osób posiadających kartę parkingową) są regulowane prawem miejscowym a więc nie wynikają z Prawa o ruchu drogowym czy też z Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dla tego też w każdym mieście opłaty te, sposób ich wnoszenia i wysokość opłaty dodatkowej mogą być inne. Na przykład ustawodawca określił max. wysokość stawki opłaty dodatkowej na 50,0 zł, Rada Miejska w Bytomiu określiła wysokość tej opłaty na 30,0 zł.

Na znaku D-44 umieszcza się dodatkowo informację, w których dniach tygodnia i w jakich godzinach postój pojazdu jest płatny. Na niebieskim tle znaku można również umieścić symbol oznaczający sposób wniesienia opłaty (parkometr, karta zegarowa, bilet). W Bytomiu zastosowano symbol parkometru.

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych zwalnia osoby posiadające kartę parkingową z obowiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych, lecz nie zwalnia z obowiązku stosowania się do znaku D-44. Obowiązek wniesienia lub nie opłaty za parkowanie pojazdu z kartą parkingową w strefie parkowania wynika z prawa miejscowego.

Wewnątrz tej strefy stosuje się dodatkowo znaki B-35 lub B-36 w celu uporządkowania postoju i zatrzymania pojazdów. Dodatkowo miejsca parkingowe są wyznaczone za pomocą znaków drogowych D-18 („parking") , lecz nie ma ustawowego obowiązku powtarzania pod tymi znakami informacji, że postój jest płatny. Obowiązek wniesienia opłaty wynika bowiem ze znaku D-44. Znaku tego również nie odwołują skrzyżowania.

Wyjazd ze strefy parkowania oznakowany jest znakiem D-45 i dopiero po minięciu tego znaku można bezpłatnie zaparkować pojazd.

D-45

„koniec strefy parkowania"


Inne ciekawostki                                                                                        

Mini rondo

Zwężenia dróg