Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNO?CI SERWISU WWW.MZDIM.BYTOM.PL

1. Informacje oglne.

     1. Operatorem Serwisu http://www.mzdim.bytom.pl jest Miejski Zarz?d Drg i Mostw
         w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.
     2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u?ytkownikach i ich zachowaniu w
     nast?puj?cy sposb:
         a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
         b. Poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych plikw cookie (tzw. "ciasteczka").
         c. Poprzez gromadzenie logw serwera www przez operatora hostingowego:
             POLKOMP Krzysztof Nepora funkcjonuj?cego pod adresem : http://www.megahost.pl

2. Informacje w formularzach.

     1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika.
     2. Serwis mo?e zapisa? ponadto informacje o parametrach po??czenia
         (oznaczenie czasu,adres IP)
     3. Dane w formularzu nie s? udost?pniane podmiotom trzecim inaczej,
         ni? za zgod?  u?ytkownika.
     4. Dane podane w formularzu mog? stanowi? zbir potencjalnych klientw, zarejestrowany
         przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora
         Ochrony Danych Osobowych.
     5. Dane podane w formularzu mog? by? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji
         konkretnego formularza.

3. Informacja o plikach cookies.

     1. Serwis korzysta z plikw cookies.
     2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci
        pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i 
        przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
        zawieraj? nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich
        na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
     3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies
         oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.
     4. Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:
         a. tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb U?ytkownicy Serwisu
             korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
         b. utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej U?ytkownik nie
             musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
         c. okre?lania profilu u?ytkownika w celu wy?wietlania mu dopasowanych materia?w w
             sieciach reklamowych, w szczeglno?ci sieci Google.
     5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: sesyjne
         (session cookies) oraz sta?e (persistent cookies). Cookies sesyjne s? plikami
         tymczasowymi, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do
         czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania
         (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu
         ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies lub do
         czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
     6. Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa)
         zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu
         ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? w tym
         zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plikw cookies. Mo?liwe jest
         tak?e automatyczne blokowanie plikw cookies Szczeg?owe informacje na ten temat
         zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.
     7. Ograniczenia stosowania plikw cookies mog? wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci
         dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
     8. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu
         i wykorzystywane mog? by? rwnie? przez wsp?pracuj?cych z operatorem Serwisu
         reklamodawcw oraz partnerw.
     9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno?ci tych firm, aby pozna? zasady
         korzystania z plikw cookie wykorzystywane w statystykach Polityka ochrony prywatno?ci
         Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
   10. Pliki cookie mog? by? wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeglno?ci sie? Google,
         do wy?wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u?ytkownik korzysta z Serwisu.
         W tym celu mog? zachowa? informacj? o ?cie?ce nawigacji u?ytkownika lub czasie
         pozostawania na danej stronie.
   11. W zakresie informacji o preferencjach u?ytkownika gromadzonych przez sie? reklamow?
         Google u?ytkownik mo?e przegl?da? i edytowa? informacje wynikaj?ce z plikw cookies
        przy pomocy narz?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Logi serwera.

     1. Informacje o niektrych zachowaniach u?ytkownikw podlegaj? logowaniu w warstwie
         serwerowej. Dane te s? wykorzystywane wy??cznie w celu administrowania serwisem
         oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs?ugi ?wiadczonych us?ug
         hostingowych.
     2. Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog?
         podlega?:
         a. czas nadej?cia zapytania,
         b. czas wys?ania odpowiedzi,
         c. nazw? stacji klienta identyfikacja realizowana przez protok? HTTP,
         d. informacje o b??dach jakie nast?pi?y przy realizacji transakcji HTTP,
         e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u?ytkownika (referer link)
             w przypadku gdy przej?cie do Serwisu nast?pi?o przez odno?nik,
         f. informacje o przegl?darce u?ytkownika,
         g. Informacje o adresie IP.
     3. Dane powy?sze nie s? kojarzone z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi strony.
     4. Dane powy?sze s? wykorzystywane jedynie dla celw administrowania serwerem.

5. Udost?pnienie danych.

    1. Dane podlegaj? udost?pnieniu podmiotom zewn?trznym wy??cznie w granicach prawnie
        dozwolonych.
    2. Dane umo?liwiaj?ce identyfikacj? osoby fizycznej s? udost?pniane wy??czenie za zgod?
        tej osoby.
    3. Operator mo?e mie? obowi?zek udzielania informacji zebranych przez Serwis
        upowa?nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ??da? w zakresie
        wynikaj?cym z ??dania.

6. Zarz?dzanie plikami cookies jak w praktyce wyra?a? i cofa? zgod??

    1. Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plikw cookies, mo?e zmieni? ustawienia
        przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie obs?ugi plikw cookies niezb?dnych dla
        procesw uwierzytelniania, bezpiecze?stwa, utrzymania preferencji u?ytkownika mo?e
        utrudni?, a w  skrajnych przypadkach mo?e uniemo?liwi? korzystanie ze stron www.
    2. W celu zarz?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni?ej przegl?dark? internetow?
        / system i post?puj zgodnie z instrukcjami:
        a. Internet Explorer
        b. Chrome
        c. Safari
        d. Firefox
        e. Opera
        f. Android
        g. Safari (iOS)
        h. Windows Phone
         i. Blackberry