Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Zasady  umieszczania reklam kasetonw w pasie drogowym

Ustawa o drogach publicznych definiuje poj?cie pasa drogowego: pas drogowy wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni? nad i pod jego powierzchni? , w ktrym s? zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urz?dzenia techniczne zwi?zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs?ug? ruchu, a tak?e urz?dzenia zwi?zane z potrzebami zarz?dzania drog?
Zgodnie z art.40 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie reklam w pasie drogowym  wydawane jest zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej i naliczana jest op?ata zgodnie z obowi?zuj?c? uchwa?? Rady Miejskiej .  

W oparciu o ni?ej wymienione akty prawne ustala si? zasady umieszczania reklam w pasie
drogowym:

-    Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.260)
-    Ustawa prawo o ruchu drogowym   tekst jednolity Dz.U.  z 2012 poz 1137 .
-    Rozporz?dzenie MTiGM w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich
usytuowanie  Dz.U. nr 43 poz 430 z 1999 r
-    Rozporz?dzenie MTiGM w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada? drogowe obiekty in?ynierskie i ich usytuowanie  Dz.U. nr 63 poz 735 z 2000 r
-    Rozporz?dzenie MTiGM w sprawie znakw i sygna?w drogowych Dz.U. nr 170 poz 1393z p?niejszymi zmianami .
1.    Lokalizacja reklam-kasetonw
    Wyklucza si? mo?liwo?? lokalizacji reklam w obr?bie skrzy?owa? drg krajowych i  wojewdzkich  tj  w promieniu  10,0 m od przeci?cia si?  osi jezdni, odleg?o?? mo?e by? zwi?kszona w przypadku specyficznych warunkw wyst?puj?cych w terenie  
    Dopuszcza si? mo?liwo?? lokalizacji reklam w obr?bie skrzy?owa? drg powiatowych i gminnych w promieniu  10,0 m od przeci?cia si?  osi jezdni, pod warunkiem zachowania warunkw widoczno?ci  
    Wyklucza si? mo?liwo?? lokalizacji reklam w skrajni drogowej nad jezdni?
    Wyklucza si? mo?liwo?? lokalizacji reklam na obiektach in?ynierskich nad jezdni?
    Wyklucza si? mo?liwo?? lokalizacji reklam na odcinkach o silnym zag?szczeniu informacji drogowej ( znaki drogowe pionowe, sygnalizacja ?wietlana )

    Zaleca si? utrzymanie odleg?o?? od zewn?trznej ?ciany budynku  do zewn?trznej skrajni poziomej  tablicy reklamowej kasetonu max. 0,8 m ??cznie z elementami mocuj?cymi  
     Zaleca si? utrzymanie  skrajni pionowej   tablicy reklamowej kasetonu min 2,5m tj, i? dolna kraw?d? tablicy winna zachowa? odleg?o?? min.2,5m od nawierzchni chodnika
    Nale?y uwzgl?dnia? zapisy zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  
 
2.    Grafika ,kolorystyka oraz wymiary nie powinny kojarzy? si? ze znakami drogowymi
3.    Informacje zawarte na licu tablicy winny by?  ograniczone  do niezb?dnej tre?ci i nie powinny odwraca? uwagi kierowcy od  ruchu na drodze
4.    Zabrania si? stosowania kasetonw rozpraszaj?cych uwag? u?ytkownikw drogi ?wietlnych o zmiennej tre?ci ,
5.    Tablica reklamowa nie mo?e stanowi? zagro?enia dla ruchu ko?owego i pieszego
6.    Pe?n? odpowiedzialno?? za tablic? reklamow? ustawion? w pasie drogowym ponosi jej w?a?ciciel.