Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Umieszczanie reklam - kasetonów

Zasady  umieszczania reklam –kasetonów w pasie drogowym

Ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie pasa drogowego: „ pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią , w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą „
Zgodnie z art.40 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie reklam w pasie drogowym  wydawane jest zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej i naliczana jest opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej .  

W oparciu o niżej wymienione akty prawne ustala się zasady umieszczania reklam w pasie
drogowym:

-    Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.260)
-    Ustawa prawo o ruchu drogowym   tekst jednolity Dz.U.  z 2012 poz 1137 .
-    Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie  Dz.U. nr 43 poz 430 z 1999 r
-    Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  Dz.U. nr 63 poz 735 z 2000 r
-    Rozporządzenie MTiGM w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. nr 170 poz 1393z późniejszymi zmianami .
1.    Lokalizacja reklam-kasetonów
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam w obrębie skrzyżowań dróg krajowych i  wojewódzkich  tj  w promieniu  10,0 m od przecięcia się  osi jezdni, odległość może być zwiększona w przypadku specyficznych warunków występujących w terenie  
•    Dopuszcza się możliwość lokalizacji reklam w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych i gminnych w promieniu  10,0 m od przecięcia się  osi jezdni, pod warunkiem zachowania warunków widoczności  
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam w skrajni drogowej – nad jezdnią
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam na obiektach inżynierskich nad jezdnią
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam na odcinkach o silnym zagęszczeniu informacji drogowej ( znaki drogowe pionowe, sygnalizacja świetlana )

•    Zaleca się utrzymanie odległość od zewnętrznej ściany budynku  do zewnętrznej skrajni poziomej  tablicy reklamowej –kasetonu – max. 0,8 m łącznie z elementami mocującymi  
•     Zaleca się utrzymanie  skrajni pionowej   tablicy reklamowej –kasetonu – min 2,5m tj, iż dolna krawędź tablicy winna zachować odległość min.2,5m od nawierzchni chodnika
•    Należy uwzględniać zapisy zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  
 
2.    Grafika ,kolorystyka oraz wymiary nie powinny kojarzyć się ze znakami drogowymi
3.    Informacje zawarte na licu tablicy winny być  ograniczone  do niezbędnej treści i nie powinny odwracać uwagi kierowcy od  ruchu na drodze
4.    Zabrania się stosowania kasetonów rozpraszających uwagę użytkowników drogi –świetlnych o zmiennej treści ,
5.    Tablica reklamowa nie może stanowić zagrożenia dla ruchu kołowego i pieszego
6.    Pełną odpowiedzialność za tablicę reklamową ustawioną w pasie drogowym ponosi jej właściciel.