Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Jesteś na archiwalnej stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Od 20 lipca 2022 roku strona Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajduje się pod adresem www.mzdim.bytom.pl

Regulamin korzystania z tras rowerowych wytyczonych w Dolinie Bytomki

1. Jazda rowerem uprawiana jest na w?asn? odpowiedzialno?? i ryzyko rowerzystw.

2. Dzieci poni?ej 12 roku ?ycia powinny korzysta? z tras rowerowych pod opiek? doros?ych.

3. Jazda rowerem po oznakowanych trasach rowerowych odbywa si? zgodnie z kodeksem drogowym, na oglnych zasadach korzystania z drg publicznych, za? zasady pierwsze?stwa na tych drogach okre?laj? przepisy o ruchu drogowym.

4. W miejscu gdzie szlak rowerowy przecina si? lub ??czy ze szlakiem pieszym nale?y bezwzgl?dnie ust?pi? miejsca pieszym.

5. W ka?dym przypadku korzystaj?cy z tras winien dostosowa? si? do wskaza? zarz?dcy terenu, przez ktry szlak przebiega. W szczeglno?ci winien dostosowa? si? czasowych ogranicze?, m.in. wygrodze? i oznakowania wskazuj?cego miejsce niebezpieczne lub tras? zamkni?t?.

6. Technika, sposb oraz szybko?? jazdy musi by? dostosowania do warunkw panuj?cych na trasie. Korzystaj?cy z tras winien bra? pod uwag? wszelkie okoliczno?ci mog?ce mie? wp?yw na bezpiecze?stwo jazdy, w szczeglno?ci warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukszta?towanie terenu, ruch pieszych, itp.

7. Jazd? rowerem mo?na uprawia? jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjaj?cych warunkw atmosferycznych, nie stanowi?cych zagro?enia dla rowerzysty.

8. Korzystanie z tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powy?szego regulaminu oraz regulaminu korzystania z tras rowerowych na obszarze.Dyrektor Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Bytomiu